KÄNSLIG MARK. Kritiska röster har höjts mot att bygga ett omsorgsboende i Runbyskogen, som används av många som rekreationsområde. Foto: Privat

Kraftiga protester mot planerat omsorgsboende

Känslig skog och mark, för nära ett bostadsområde och utan kommunikationer. Det planerade tre våningar höga omsorgsboendet i Runbyskogen i Väsby har väckt starka protester.

  • Publicerad 11:00, 3 feb 2020

Det är högst olämplig mark att bygga på.

KRITISK. Birgitta Fahlstad, revisor i samfällighetsföreningen Bromsbodavillorna, är starkt kritisk till placeringen av omsorgsboendet i Runbyskogen. Foto: Privat

Sedan i somras har frågan om byggnationen av ett vård- och omsorgsboende på tomten Övra Runby 1:15 diskuterats i Väsby. Tanken är att på marken, som ägs av Carl de Geer, ska ett vård- och omsorgsboende i tre våningar byggas. Det särskilda boendet, som ska ha runt 60 boendeplatser, riktar sig till personer över 65 år som behöver omsorg dygnet runt.

Kritiska röster

Men nu har många kritiska röster höjts mot placeringen av omsorgsboendet, inte minst från Miljöpartiet.

– Vi anser inte att det är lämpligt att bygga i tätortsnära skog med höga natur- och rekreationsvärden långt ifrån närmsta busshållplats, säger gruppledare Maria Tuvesson (MP).

Hon vill dock vara tydlig med att de inte är emot omsorgsboenden.

– Det är platsen och en illa skött process. Grannhörandet har skett under semestrar och nu avslutas det en dag före beslut i bygg- och miljönämnden. Vi anser att man bör upprätta en detaljplan för projektet, säger hon.

Andra som är kritiska till det planerade bygget är bland andra Naturskyddsföreningen, Lövsta stuteri, närliggande bostadsrätts- och samfällighetsföreningar.

– Om kommunen hade ägt marken, hade man valt att lägga ett omsorgsboende utan kommunikationer, vatten och avlopp samtidigt som man hade stört friluftslivet och naturen?

Det undrar Birgitta Fahlstad, revisor i samfällighetsföreningen Bromsbodavillorna, även känd som det q-märkta området Bo85. Hon har bott på Lövstavägen i 35 år och ställer sig mycket frågande till placeringen av det planerade omsorgsboendet.

– Det är högst olämplig mark att bygga på. Den är skör och bör skyddas. Här är så otroligt vackert, det går inte att beskriva. Det finns ett rikt djurliv och fantastisk natur, här finns stora gångstråk som folk använder dagligen.

Försvarar förslaget

Ann-Christin L Frickner (C), kommunalråd och ordförande i bygg- och miljönämnden, försvarar förslaget.

– Det är aldrig enkelt att hitta mark för ett vård- och omsorgsboende, men vi har utifrån tjänsteutredningen gjort bedömningen att detta är en lämplig plats då det inte finns höga naturskyddsvärden i området. Man ska komma ihåg att marken är privatägd och att ägaren i detta fall äger rätten att nyttja marken med hänsyn tagen till de bestämmelser och villkor som gäller.

Hon menar också att uppförandet av omsorgsboendet inte bör leda till några betydande olägenheter för de närboende. Gällande kritiken mot processen och att Miljöpartiet efterlyser en detaljplan svarar hon så här:

– Kommunens tjänstepersoner har bedömt att åtgärden inte bedöms vara av sådan dignitet att det krävs en detaljplanläggning.

Vård- och omsorgsboendet i Övra Runby

Vård- och omsorgsboendet planeras till tomten Övra Runby 1:15, som ägs av Carl de Geer.

Byggnaden innefattar ett vård- och omsorgsboende i tre våningar med 60 boendeplatser samt gemensamhetsytor, utrymmen för rekreation, personalutrymmen samt en trädgård.

Förslag till beslut i bygg- och miljönämnden den 4 februari:

"Bygg- och miljönämnden medger förhandsbesked för nybyggnad av vård- och omsorgsboende med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 2. Som villkor beslutet gäller att inför tillkommande bygglovsprövning hänsyn tas till naturvärdena på plats samt att planerad bebyggelse utformas med de bärande idéerna bakom bomässan Bo85 som vägledande."

Visa merVisa mindre

NÄRA. Längst ner till vänster syns Bromsbodavillorna, det q-märkta Bo85-området, och uppe tioll vänster det planerade omsorgsboendet. Foto: Upplands Väsby kommun