Kommunens snöhög ett hot mot Rönningesjön?

Är det okej att skitiga snömassor läggs upp intill Rönningesjön? Det undrade Täbybon Bert Hjelmström, som säger att han och andra reagerat med oro på kommunens akuta snödumpning nära sjön. Kommunens driftchefen anser att oron är obefogad.

  • Publicerad 05:07, 4 mar 2019

Täby kommun har fått hård kritik för bristerna i snöröjningen i år, något som Lokaltidningen Mitt i skrivit om. Högar av snö hamnade efter snösmockan i början på februari på både handikapparkeringar och vid övergångställen samt på akuta uppläggningsplatser . Och det som göms i snö kommer fram i tö, säger ju ordspråket.

Bert Hjelmström reagerade starkt när han upptäckte att kommunens gatuplogning plötsligt börjat dumpa skitiga snömassor på gräsfältet intill Ungdomsvägen 86-102 nära Rönningesjön i Täby.

– Det finns säkert andra och mindre olämpliga snöupplagsplatser i kommunen. Det var första gången massorna hamnade här, säger Bert Hjelmström.

Orolig för sjön

Bert Hjelmström har sedan sett hur den stora snöhögen smält ihop och allt mer visat den skitiga baksida som gatuplogningen lämnat efter sig. Han är nu orolig för att snöresterna innehåller salt, dubbasfalt och andra föroreningar som riskerar rinna vidare ut i Rönningesjön.

– Kommunen har lagt ner mycket tid och pengar på olika reningsprojekt kring Rönningesjön, säger han.

Inte nöjd med kommunens svar

Bert Hjelmström har klagat till Täby kommun flera gånger och till slut fick han svar.

– Miljökontoret har bedömt att det inte är någon större fara.

Bert Hjelmström är dock inte nöjd med svaret:

– Inte det minsta. Jag tycker att kommunen borde erkänt att de lagt snön på ett högst olämpligt ställe och att den borde tas bort, säger han.

Tidigare planering inför kommande vintrar

Driftchef Peter Forsberg på teknik- och stadsmiljöavdelning, Täby kommun, uppger till Lokaltidningen Mitt i att när det kom mycket snö på kort tid behövdes det akut fler platser för lagring av snömassor.

– Vi har nu inbokade möten mellan driften och enheten för miljö- och hållbarhetsplanering, där vi ska sätta oss och planera lokala ytor för hantering av snö inför kommande vintrar, förklarar Peter Forsberg i ett mejl till Mitt i.

Driftchefen: Bättre snön ligger kvar

Snön som dumpades vid Ungdomsvägen kommer från Ungdomsvägen och en del av Sveavägen, enligt Peter Forsberg. Den lades ”uppströms dagvattendammen” på en anlagd så kallad ”översilningsyta”, som är konstruerad för att bidra till rening av partiklar och föroreningar i dagvatten. Han anser att oron för att snön på platsen orsakar miljöproblem är obefogad.

– Det är bättre att snön ligger på en gräsyta och infiltreras än vid en rännstensbrunn, där det rinner direkt ut i sjön. Smältvattnet som inte infiltrerar på plats rinner till dagvattendammen nedströms. Det är bättre att snön ligger kvar än att man kör sönder översilningsyta genom att lasta bort snön igen, anser Peter Forsberg.

Kommunen lovar att städa upp

Men kanske kan Bert Hjelmström och de boende hitta lite stöd i miljöbalken för kravet på att forsla bort den skitiga snöhögen – eller åtminstone de  skita rester som eventuellt till slut återstår. Naturvårdsverket uppger att plogad snö kan betraktas som avfall. När snö smält ska skärp som finns kvar på platsen städas bort för annars ska det bli frågan om nedskräpning och det är inte tillåtet.

– Vi kommer självklart snygga till och återställa ytan under våren, lovar Peter Forsberg.

Fakta

Plogad snö är avfall – kan behövas städas bort

Så här skriver Naturvårdsverket om uppläggning av snö på land: 

Plogad snö är avfall: ”Den som röjer snö har för avsikt att göra sig av med den, så kallat kvittblivningsintresse. Snö som röjs genom till exempel plogning faller därför in i avfallsdefinitionen i Miljöbalken (15 kap. 1 § miljöbalken).”

Kommunen har tillsynsansvar: ”Uppläggning av snö är att betrakta som miljöfarlig verksamhet och faller oftast under den kommunala nämndens tillsynsansvar. Om det behövs, till exempel om snöuppläggning sker på olämpliga platser eller på ett olämpligt sätt eller om det rör sig om stora mängder snö, kan tillsynsmyndigheten agera genom att utfärda förelägganden om försiktighetsmått eller förbud. Detta är särskilt motiverat om snön innehåller föroreningar.”

Smutsiga snörester ska städas bort: ”Då snön smält bort bör man städa platsen där snön lagts upp för att undvika att det blir fråga om nedskräpning. Om skräpet som fanns i snön får ligga kvar på en plats där allmänheten har tillträde eller insyn till kan det vara fråga om nedskräpning. Nedskräpning är inte tillåtet enligt 15 kap. 26 § miljöbalken.”

Källa: naturvardsverket.se
Visa merVisa mindre

Fakta

Detta innehåller smutsiga snöhögar

Så här skriver Havs och vattenmyndigheten om snödumpningens påverkan på vattendrag:

Gammal snö: ”Nysnö är inte förorenad. Snö som ligger kvar på mark kommer med tiden att förorenas genom atmosfäriskt nedfall, föroreningar från trafik och samhälle samt från halkbekämpning. Källorna till föroreningar i snön är trafikavgaser, slitage från fordon (däck, bromsar etc.), slitage av ytbeläggningen på vägar, atmosfärisk deposition, diffust läckage (till exempel koppartak, galvade ytor), spill samt halkbekämpning (sand, salt).”

Främst partikelföroreningar: ”Föroreningsgraden påverkas av var snön har legat (bostadsområde, vägar), mängd och typ av trafik, halkbekämpningsmedel och den tid som snön har legat på platsen. Det finns likheter mellan snö och dagvatten, men en skillnad är att föroreningarna med tiden kan ackumuleras i snön. Vanliga ämnen i förorenad snö är metaller, PAH (polyaromatiska föreningar) och partiklar. Föroreningarna finns huvudsakligen i partiklar.”

Liten risk: ”Risken för att överskrida nivåer för särskilda förorenande ämnen eller överskrida gränsvärde för kemisk ytvattenstatus eller påverka status negativt i vattenförekomsten på grund av snödumpning bedömer myndigheten i allmänhet som liten.”

”Havs- och vattenmyndigheten bedömer att de ämnen som tillförs vattenområden med dumpad snö utgör en begränsad mängd av de ämnen som tillförs totalt sett. Tillförsel kommer huvudsakligen från avrinning uppströms, luftdeposition, dagvatten (regnvatten, smältvatten, framträngande grundvatten) och utsläpp från avloppsreningsverken samt från bräddningar på avloppsledningsnäten.”

Jorden tar hand om partiklar: ”I första hand ska bortforslad snö läggas upp på mark i närområdet för smältning. Den smälta snön med innehåll av partiklar m.m. tas omhand i jorden på naturligt sätt. Uppläggning som innebär att smältvatten avleds till det kombinerade dagvattensystemet bör undvikas”

Forsla bort snöhögar snabbt: ”Det är dock önskvärt att bortforslandet sker relativt omgående så att inte stora mängder av gammal förorenad snö dumpas till recipient. Rimlig tid för att bortforsling ska hinna ske kan i normalfallet vara en vecka, i vissa fall kan eventuellt två veckor behövas.”

Källa: https://www.havochvatten.se
Visa merVisa mindre