JORDBRUK. Nu vidtar Upplands Väsby kommun åtgärder för att minska fosforläckage från jordbruk till sjöar, bland annat Edssjön och Mälaren. Två fosfordammar kommer att anläggas. Foto: Mostphotos

Kommunen tar upp kampen mot övergödda sjöar

Övergödning i sjöar och vattendrag är ett stort miljöproblem, inte minst i Upplands Väsby. Nu har kommunen fått tillstånd för två fosfordammar som ska fånga upp kväve och fosfor innan det når Edssjön och Mälaren.

  • Publicerad 11:45, 22 jun 2020

Dammen vid Eds kyrka planeras att anläggas under hösten.

Upplands Väsby kommuns naturförvaltare Henrik de Joussineau. Foto: Charlotte Arwedsson

Med dammarna fångas näringsämnen (kväve och fosfor) från jordbruksmark upp innan det når sjöar. Den här typen av åtgärder förebygger övergödning i sjöar och vattendrag.

Nu planeras två fosfordammar i Upplands Väsby, en 800 kvadratmeter vid Eds kyrka och en på cirka 1 000 kvadratmeter vid Sättra gård. En tredje damm var från början påtänkt vid Upplands Väsby motorbana, men den platsen ansågs av olika skäl inte lämplig.

– Dammen vid Eds kyrka planeras att anläggas under hösten, beroende på nyanläggning av en VA-ledning, säger Henrik de Joussineau, naturförvaltare på Upplands Väsby kommun.

Anläggningen är belägen mellan Mälarvägen och den grusade gång- och cykelvägen. Till dammen leds vatten från diken från omgivande åkermark.

– Vattnet som rinner från åkermarken stannar upp i fosfordammen så att jordpartiklar och fosfor som är bunden till partiklarna hinner sjunka till botten. Partiklarna kan även fastna på de växter som finns i dammen. Dessutom tar växterna upp fosfor, förklarar Henrik de Joussineau.

Hur väl kommer dammarna att smälta in i miljön?

– Runt dammarna kommer det att vara en vall för att förebygga att vattnet svämmar vid höga flöden. Vattennivån i dammen kommer att variera med flödesnivåerna för ytvatten. Efter anläggandet av dammen kommer det ta något år innan vegetationen återhämtat sig.

Dammarna, som beräknas kosta mellan 100 000 och 200 000 kronor, har föregåtts av ett förarbete som inleddes 2015.

De är inte bara bra på att förebygga näringsläckage.

– De bidrar även till biologisk mångfald, bland annat genom att skapa en livsmiljö för groddjur och de fåglar som är beroende av vatten i landskapet, säger Henrik de Joussineau.

När dammen vid Sättra gård ska börja anläggas är ännu inte klart. Tillstånden är giltiga i 5 år.

Är det här de första fosfordammarna i Väsby?

– Den vid Sättra Gård planerar att anläggas på kommunalägd mark. Den vid Edssjön anläggs på en annan markägares mark och är ett samrbete. Genom Oxunda vattensamverkan har det tidigare anlagts andra dammar inom medlemskommunerna, säger Henrik de Joussineau.

FOSFORDAMM Nedre delen av utredningsområdet vid Eds kyrka, enligt förstudien. Foto: Upplands Väsby kommun

SÄTTRA GÅRD. Nedre delen av det djupa dike som ingår i utredningsområdet för en fosfordamm vid Sättra gård i Upplands Väsby. Foto: Upplands Väsby kommun