Ekarna blir kvar och detaljplanen i Kristineberg upphävs. Foto: Stockholms Naturskyddsförening/Illustration: White Arkitekter

Klart: Staden förlorar i miljödomstol

Dubbelvinst för Stockholms naturskyddsförening. Ekarna i Kristineberg räddas och en utökad talerätt för miljöorganisationer bekräftas möjlig i domstolen.

  • Publicerad 16:29, 18 mar 2020

Naturskyddsföreningen och hundraåriga ekar i Kristinebergs slottspark går som vinnare från den långdragna konflikten om detaljplanen för att bygga kontorskomplex i Kristineberg vid Essingeleden. Stockholms stad har nu förlorat i två miljödomstolar och högsta domstolen meddelade 12 mars att ingen prövning kommer att göras där. Mark-och miljöverdomstolens beslut står därför fast och detaljplanen upphävs.

– En ekmiljö med regionalt naturvärde har räddats från exploatering och istället för att ekarna sågas ner kan de nu utgöra en viktig del av kommunens biologiska mångfald på Kungsholmen, säger ordförande Anders Tranberg, Stockholms naturskyddsförening.

Förutom en önskan om att rädda ekarna vid slottsparken så förde naturskyddsföreningen fram ett antal miljörelaterade brister i Stockholms stads detaljplan. Det handlar om att staden inte samlat tillräcklig kunskap om naturvärden och arter i planprocessen, inte gjort en miljökonsekvensbeskrivning eller bett om expertyttrande gällande behovsbedömning i det tidiga skedet av planen.

– Det är mycket efterlängtat att både mark- och miljööverdomstolen och mark- och miljööverdomstolen tydligt markerat att de inte accepterar allvarliga brister när det gäller insamlad kunskap om naturvärden och arter i aktuell detaljplansprocess, säger Anders Tranberg.

Domstol stoppar jättekontor vid slottspark

En annan del i segern handlar enligt naturskyddsföreningen om att föreningars röster i en högre grad nu får höras i domstol efter bestämmelser i Århuskonventionen, något som tidigare inte var tillåtet om frågan inte handlade om en betydande miljöpåverkan.

– Att den höga tröskeln för Stockholms Naturskyddsförenings talerätt undanröjdes av mark- och miljööverdomstolen i detta miljörätts-mål gör att en ny praxis sannolikt kommer att utvecklas. Att talerätten blir utökad för miljöorganisationer är synnerligen betydelsefullt då det tidigare varit väldigt få detaljplaner4 i Sverige som kunnat få en rättslig prövning i miljödomstolarna av en miljöorganisation, säger Anders Tranberg.

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson tycker det är beklagligt att staden inte får prövningstillstånd i högsta domstolen.

– I dagsläget råder osäkerhet i vad som gäller miljöorganisationers klagorätt. Vi eftersträvar en tydlig och effektiv stadsbyggnadsprocess, därav hade ett prejudikat från Högsta Domstolen varit välkommet, säger Joakim Larsson.