Klart: Inga privata villatomter vid Tyresta

Planerna på de sju villatomterna mellan Långsjöns strand och Tyrestas nationalpark har skjutits i sank. Villorna skulle öka privatiseringen av området, menar domstolen, och Haninge kommun har inte angett några skäl till varför strandskyddet skulle upphävas.

  • Publicerad 08:00, 5 nov 2018

De planerade villatomterna mellan norra Tyresta och Långsjön har varit omtalade.

Området har av de som kritiserat planerna ansetts vara en så pass viktig grön kil mot Tyresta nationalpark och naturreservat att det måste fredas.

Haninge kommun sade också både 2008 och 2010 nej till fastighetsägarnas bostadsplanerna. Genomförandetiden av den gamla detaljplanen pågick och man ville freda naturvärdena.

Men de senaste åren har Haninge kommun ändrat uppfattning.

Sedan några år tillbaka har kommunen  framhävt att strandområdet redan är privatiserat, och att friluftslivet och gång- och cykelvägen skulle gagnas av en samfällighet.

Planerna har varit kontroversiella i området. Starka viljor har varit inblandade.

Vägar och kommunalt vatten och avlopp har byggts ut i Gudö de senaste åren, men här har frågan bottnat i hur nära inpå Tyresta man ska få bygga.

Sommarstugor har funnits på de aktuella sjötomterna sedan 1920-talet, och fastighetsägarna och Haninge kommun menar att strandområdet redan är otillgängligt för allmänheten och att det därför inte betyder något om strandskyddet upphävs i den nya detaljplanen

Villatomterna skulle ligga mellan Långsjön och Tyresta, nära Haninges kommungräns mot Tyresö.

Fakta

Så fungerar strandskyddet

Strandskyddet gäller över hela landets kuster, sjöar och vattendrag, och inom det får man inte bygga nya byggnader.

Strandskyddet – normalt 100 meter från strandkanten – finns till för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bibehålla djur- och växtlivet.

Man får inte upphäva strandskyddet för den del av stranden som behövs för att allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade byggnaderna eller anläggningarna.

Om en ny detaljplan ska antas kan dock strandskyddet upphävas av en kommun om det finns särskilda skäl, och om intresset av att detaljplanera området väger tyngre än strandskyddets syften.

Man får inte heller bygga om en fiskebod till fritidshus om det hindrar allmänheten, eller anlägga bryggor, staket, schakta, spränga eller fälla träd om man inte har fått dispens genom särskilda skäl.

Källa: Boverket
Visa merVisa mindre

Men mark- och miljödomstolen har upphävt båda detaljplaneförslagen.

Och efter att mark- och miljööverdomstolen nu även nekat Haninge kommun prövningstillstånd står det helt klart att detaljplanen inte går igenom.

– Det blev dessvärre inget prövningstillstånd och i och med det så har planprocessen nått vägs ände, säger Magnus Runesson, planchef och tillförordnad bygglovschef på Haninge kommun.

Mark- och miljödomstolen hävdar tvärtemot Haninge kommun att hela området är fullt tillgängligt för allmänheten, och att kommunen inte redovisat några skäl för att strandskyddet ska upphävas.

”Domstolen har svårt att se att detta enskilda intresse skulle väga tyngre än det allmänna strandskyddsintresset”, skriver domstolen som också tar fasta på att området ligger i direkt anslutning till Tyresta.

– Det har inte kommit in någon ny planbeskedsansökan från de berörda fastighetsägarna så i nuläget pågår inget planarbete, Magnus Runesson.

Men om de gör en ny ansökan då?

– Om en ny planbeskedsansökan kommer in i framtiden så tar kommunen ställning till planeringsförutsättningarna som gäller då.