Mark- och miljödomstolen ger tummen upp att fälla träden längs Hälsingegatan. Foto: Sacharias Källdén

Klart för utbyggnad av Vasa Real efter ny dom

Planen på att bygga ut Vasa Real för att göra plats för 430 fler elever har överklagats i omgångar på grund av några träd som står i vägen. Nu har mark-och miljödomstolen avslagit överklagan.

  • Publicerad 15:49, 17 maj 2019

Utbildningsnämnden fattade beslut om genomförande av utbyggnaden av Vasa Real i december 2016, tanken är att skolan ska kunna rymma cirka 1 320 elever i stället för dagens 890.

Planerna överklagades dock av grannar och Naturskyddsföreningen. I slutet av 2017 slog mark- och miljödomstolen fast att de fyra träden vid skolan som står utmed Hälsingegatan utgör en biotopskyddad allé, något som innebär att de inte får fällas. De stod i vägen för utbyggnaden och därför stoppades den.

Trögt för utbyggnad av Vasa Real

Skolfastigheter i Stockholm AB, Sisab, ansökte då om dispens hos länsstyrelsen för att få fälla träden och fick det. Beslutet överklagades dock till mark- och miljödomstolen.

Nu har domstolen avslagit överklagan. I domen skriver domstolen bland annat att trädens naturvärden är relativt begränsade och att det saknas rimliga alternativ till de planerade åtgärderna för att man ska kunna tillgodose behovet av skolplatser. Sammanfattningsvis menar man att intresset av att skapa skolplatser väger tyngre än att bevara träden.

Som kompensation ska ett nytt lövträd planteras på platsen.

– Vi är redo att sätta igång och har en upphandlad entreprenör. Nu avvaktar vi överklagandetiden, säger Thomas Pella Bergsell, pressansvarig på Sisab.

Man räknar med att det tar två och ett halvt år att bygga ut skolan.

Domen kan överklagas till den 4 juni med det krävs prövningstillstånd för att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet.

Planen för Vasa Real

Planen är en ny byggnad i fyra våningar och två källarplan. En lägre del av den befintliga byggnaden ska dessutom byggas på med tre våningsplan. Det är bland annat tänkt att de nya ytorna ska rymma idrottssal med omklädningsrum och förskola med plats för 162 barn. På taket planeras en "pedagogisk yta", ett uterum, på 600 kvadratmeter.