Området runt simhallen, Saab och Bällstaån hör till Järfällas mest förorenade. Här promenerar Therese Harstone ofta med sin hund Doris. Foto: Stefan Källstigen

Karta: Här är marken giftig

Marken i Jakobsberg fylldes med aska från uppbränt avfall. I Skälby marinerade handelsträdgårdarna växterna i bekämpningsmedel. Gårdagens miljösynder kommer upp till ytan när allt mer mark ska bebyggas.

  • Publicerad 06:33, 19 apr 2016

Industriverksamhet och handelsträdgårdar har en lång tradition i Järfälla och har varit viktig för utvecklingen. Men miljösynder som begicks för decennier sedan finns fortfarande kvar i marken – och på vissa platser tros halterna vara farligt höga.

Klicka på bilden och se var de mest förorenade områdena finns:

När länsstyrelsen inventerat potentiellt giftiga områden pekas 107 platser i Järfälla ut som misstänkt förorenade.

– Arbetet har pågått under 15 års tid och vår riskbedömning är tänkt att användas som ett verktyg av kommunerna för hur de ska prioritera, säger Erik Blomqvist, samordnare på Stockholms länsstyrelse.

Av Järfällas 107 riskområden har två fått den allra högst riskklassningen – mycket stor risk för människa och miljö: Saab:s område i södra Jakobsberg och den så kallade gymnasietomten, där bland annat simhallen ligger i dag.

I marken finns aska från Lövstatippen som användes som fyllnadsmassor på 60- och 70-talet.

Kommunen vill exploatera området ytterligare. Ambitionen är därför att gräva bort all förorenad mark – men det kommer att ta tid.

– Vi skulle behöva ta bort jord upp till en meter ner, men det kostar för mycket. Vi har börjat rensa och kommer att ta bit för bit, säger Aphram Melki (C), ordförande i Miljö- och bygglovsnämnden.

Intill rinner Bällstaån, som har fått den näst högsta riskklassningen. Vattendraget har länge dragits med stora föroreningar.

– Det är på grund av att det sker så mycket verksamhet i avrinningsområdet, säger Anneli Åstebro, miljöinspektör på kommunen.

Försök att förbättra vattenkvalitén genom reningsanläggningar och saneringar av marken runt omkring har gjorts, men ett mer omfattande åtgärdsprogram återstår.

Ett annat område med stora risker för gifter i marken är villaträdgårdarna i Björkeby och Skälby. De många handelsträdgårdar som låg här i decennier före 1980-talet använde stora mängder bekämpningsmedel och gifter.

40 före detta handelsträdgårdar i Järfälla har också fått den näst högsta riskklassningen av länsstyrelsen.

Men här tar kommunen varken prover eller sanerar. Enligt Aphram Melki har alla villaägarna blivit informerade om riskerna.

Den som är orolig får bekosta egna undersökningnar.

Kan en villaägare odla egna morötter i trädgården, till exempel?

– Nja, kanske helst inte. Men halterna kan variera mycket från tomt till tomt. Den som är orolig kan anlita en konsult för att undersöka marken. Men det är inget kommunalt ansvar, säger Aphram Melki.

Ett område där kommunen vet att det finns föroreningar är på flygfältet, speciellt på den plats som använts för brandövningar.

Här är halterna av perfluorerade ämnen flera hundratusen gånger högre än normalt. I dag ligger området lite avigt, men i framtiden planeras tusentals nya bostäder.

– Vi vill säkerställa att det inte påverkar grundvattnet. När det blir aktuellt att börja bygga kommer vi att ha löst frågan på ett tillfredsställande sätt så att det inte finns någon risk för människors hälsa, säger Aphram Melki.

Fakta

Olika sorters gifter

PFOS och PFOA

Tillhör de mest kända perflourerade ämnena.

Används för sin smuts- och vattenavstötande egenskaper på textilier.

Används tidigare i brandskum, förbjöds 2011.

Platser där brandövning har förekommit, som på Barkarby flygfält, finns höga halter kvar.

Kan inte brytas ner i naturen.

Sprids väldigt lätt i vatten.

Höga doser är kroniskt giftigt, cancerframkallande och kan störa fortplantningen.

Källa: Naturvårdsverket

DDT

Har använts som bekämpningsmedel, till exempel i handelsträdgårdarna där man drev upp frön och sticklingar.

Förbjöds på 70-talet, men finns kvar i naturen under lång tid.

Anrikas i fettvävnaden. Djur högt upp i näringskedjan kan få i sig höga doser.

Stör fortplantningen.

Källa: Naturvårdsverket

Kvicksilver

Har ingått i en del bekämpningsmedel, till exempel i dem som använts i handelsträdgårdar.

Är ett av de allra farligaste miljögifterna, giftiga för både djur och miljö.

I dag finns höga halter i svensk insjöfisk.

Källa: Källa: Naturvårdsverket
Visa merVisa mindre

Fakta

Så går en utredning till

Metoden för att hitta och undersöka förorenade områden kallas för MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden).

Länsstyrelsen har fått uppdraget att undersöka förorenad mark av Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen har först tittat på var det kan finnas förorenad mark.

Därefter görs arkivstudier, intervjuer och platsbesök för att ta reda på hur sannolikt det är att gifterna finns kvar eller sprids.

Länsstyrelsen klassar sedan området enligt en fyragradig skala.

Materialet blir ett underlag för vidare undersökningar av till exempel kommunen.

Källa: Källa: Stockholms länsstyrelse
Visa merVisa mindre