Interna stridigheter i samband med Hacksjöbanans stängning

I samband med polisens andra inspektion av Hacksjöbanan kommer nu intern kritik mot Botkyrka kommun och Hacksjöbanan. Oppositionsrådet i Botkyrka hävdar att kommunen tillåter svartbyggen på anläggningen – och att kommunens slapphet ligger bakom att polisen stängde banan. – Jag anser att det gjorts stora markåtgärder och grävts utan marklov. Att man inte upphandlat det som gjorts på banan. Nu får ungdomarna lida, säger Jimmy Baker (M). Men Kultur och fritid menar att någon upphandling inte är nödvändig eftersom anläggningen drivs av en ideell aktör. Och vad man vet är allt gjort i enlighet med mark- och bygglovsregler, men att interna stridigheter mellan skytteföreningarna på banan gjort att man inte hunnit med att granska och utreda driften och strukturen på anläggningen.

  • Publicerad 10:59, 8 jul 2016

Det var den 29 juni som polisen gjorde en inspektion av kommunägda Hacksjöbanan, och därefter tog beslutet att stänga hela anläggningen eftersom säkerheten enligt polisen var bristfällig. Det visade sig att nya banor tillkommit utan polisens tillstånd. Polisen över själva på skjutbanan varje år.

Botkyrka är huvudägare av banan, men även Huddinge och Stockholms stad är delägare.

Anläggningen är hemmabana för 16 skytteföreningar och cirka 1 400 skyttar.

Turerna kring skjutbanan det senaste halvåret har varit flera. DN har tidigare berättat om hur ett privat företag, Svenska Maskin AB, använt den kommunala marken som uppställningsplats för sina fordon utan att de betalat, enligt DN.

Tullingepartiets Kjell Sjöberg har i DN riktat kritik mot att schaktmassor dumpats utan avtal på platsen och befarat miljöbrott, och nu i samband med polisens granskning av banan kommer oppositionsråd Jimmy Baker (M) med stark intern kritik.

Jimmy Baker, själv nybliven skytt på banan, säger att han på nära håll sett att det gjorts stora markåtgärder och grävts utan marklov.

– Jag märkte förra året att det pågick en jäkla massa saker härute. Eftersom jag har det politiska uppdrag jag har, började jag ställa frågor. Jag såg inte att kommunen hade något större investeringsprojekt här. I november, december kände jag att det var så många frågetecken att jag pratade med förvaltningschefen på Kultur och fritid, och ett möte kom till stånd i januari. Då framgick det att alldeles för många saker inte stod rätt till. En hel del utredningar skulle göras. Men så går det så himla lång tid, det segas och segas, jag har möten och möten och mejlväxlingar, och tålamodet börjar rinna ut, säger han.

Hacksjöbanan har tillstånd till skjutverksamhet fram till 2018.

Kommunen har leasat ut driften av den till den ideella Hacksjöbanans intresseorganisation, HSO, sedan ett par år tillbaka. HSO får 300 000 kronor i bidrag av kommunen varje år för att sköta verksamheten. HSO är i sin tur en paraplyorganisation för ett flertal skytteklubbar i länet.

Jimmy Baker tyckte för några månader sedan att anläggningen behövde granskas.

– Här pågår saker som man starkt kan ifrågasätta om de är lagliga. Då kände jag, att det är uppenbart att kommunen måste agera. Skytteverksamheten och klubbarnas tillgång till banan tycker jag inte man ska stoppa. Men dumpning av schaktmassor, rivningar och byggen kan man faktiskt säga stopp och belägg för och se över vad som pågår, säger han.

– Det är ju jättebra att det utreds, men problematiskt är ju att det rivs och byggs saker på banan utan bygglov. Det spelar ingen roll hur mycket man utreder föreningsdriften om man saknar rivningslov, och saknar bygglov.

Roger Vintemar, chef för idrott och anläggningar på Botkyrka kommun, ger sin syn på saken:

– Sedan december jobbar vi med ett omfattande arbete för att utveckla formerna så det fungerar bättre på Hacksjöbanan. Vi hade samtal med HSO:s styrelse i januari och var överens om att vi skulle dra igång en utredning då.

Men enligt Roger Vintemar har det varit flera stridigheter mellan skytteföreningarna på banan. Detta har gjort det svårt för kommunen att hinna med att granska driften och strukturerna på banan, menar han.

– HSO har ju ansvarat för att underhålla och renovera anläggningen, givetvis inom regelverket. Jag vet inte exakt vad Jimmy Baker menar med att marklov- och bygglovsregler inte följts, säger Roger Vintemar.

Han menar att interna stridigheter på anläggningen gjort att man inte hunnit med att utreda allt som skett på banan.

– HSO ville utesluta en klubb sedan man ansett att klubben brutit mot säkerhetsföreskrifterna och uppträtt illojalt mot HSO. Föreningar måste vara medlemmar i HSO för att få skjuta däruppe. Därför är det också inskrivet att Botkyrka kommun måste godkänna en uteslutning. Vi handlade detta under mars och april. Men vi ansåg inte att det fanns tillräckligt starka grunder för uteslutning, HSO hade inte underbyggt med faktaunderlag som säkerställde skäl nog för uteslutning, säger han.

Om schaktmassorna som ska ha dumpats här säger han:

– Den information jag har är att Miljöenheten hade en första inspektion innan DN-artikeln och hade en del anmärkningar som HSO skulle åtgärda. Vid återinspektionen fann miljöenheten att allt var okej, men man kunde inte fullt ut bedöma en vall som var under byggnation, och därför ska den återbesökas när den är klar.

Om att Svenska maskin AB använt anläggningen för sina massor och fordon, säger han:

– Samarbetet mellan HSO och Svenska maskin AB ingicks 2014. Om HSO bygger en vall, så är det ju en kostnad för dem. Den ena (Svenska maskin AB) har behov av att bli av med massor, den andra (HSO) har behov av att köpa massor, säger han.

Det kommer även kritik mot kommunen och Hacksjöbanan från Hacksjövägens samfällighet intill banan. De har i en skrivelse till Botkyrka kommun kritiserat att de inte fått någon information alls om att skjutbanan skulle byggas om. Man menar att Hacksjövägen körts sönder och dagligen använts för tung trafik. Man har uppgifter om att uppåt 30 lastbilar per dygn inklusive släp körts på vägen för att kunna bygga skjutvallarna med grusmaterial.

– Vi har en dialog, om vägens standard och underhåll, med samfälligheten, säger Roger Vintemar.

– Hacksjöbanan är en viktig skjutanläggning i regionen. Just nu vill vi försäkra oss om att den fungerar som ett bra sätt för skytteföreningar och att de har tillgång. Hacksjö samfällighet är en viktig dialogpartner, fortsätter han.

Har det varit stridigheter förut på anläggningen?

– Det har förekommit diskussioner tidigare också. Vår strategi har varit att försöka få HSO-styrelsen att hantera detta. De har ansvaret. Det är alltid en utmaning att få 16 medlemsföreningar och egna intressen med medlemmar komma överens. Detta har kulminerat sista året. Men jag ser det som positivt att det kulminerat, för då kan vi ta tag i saken bättre.

Men Jimmy Baker menar att skjutförbud slår hårt mot föreningsmedlemmarna:

– Nu har det ju gått så pass långt att polisen beslutade om totalt skjutförbud på hela anläggningen. Det i sig är en skarp kritik mot Botkyrka kommun. Hade man gjort som jag sade i december, januari och februari så hade inte detta behövt hända. Nu får ju klubbar och jättemånga aktiva lida eftersom polisen gjorde denna bedömning. Flera av åtgärderna hade kunnat undvikas, och då hade ju skytteverksamhet kunnat bedrivas. Framförallt tänker jag på ungdomarna. Det är många ungdomar i luftgevärsskytte som inte kan använda anläggningen nu i sommar. Det är kommunen som saboterat för dem menar jag.

Nu innan helgen gör polisen en ny inspektion av Hacksjöbanan.

Enligt uppgifter till Mitt i kan en inspektionens resultat innebära att delar av banan kan komma att öppnas inom snar framtid. Enligt uppgifter till Mitt i finns det samtidigt en stor irritation ute bland både skyttarna och kommunen mot polisens stängning av hela anläggningen, vilket man anser ha varit att gå för långt när stängningen egentligen berott på att det bara var några nya banor som inte godkänts av polisen.

– En ny inspektion gjordes under torsdagen. Närvarande var polis samt representanter från HSO. De flesta av frågetecknen rätades ut. Det kommer dock finnas en del kvar och exakt vad de är kommer tydliggöras i det protokoll som vi blivit lovade att få. När det gäller vad som återstår att göra och vår plan måste jag återkomma när jag sett protokollet, säger Roger Vintemar.

Han hoppas att allt blir bättre framöver på banan.

– I januari kom kommunerna och HSO överens om att starta en utredning kring situationen på Hacksjöbanan samt se hur roller, ansvar samt samarbetet kan förbättras både mellan föreningarna, mellan HSO och kommunerna samt andra intressenter som polis och samfälligheten. Just nu har vi haft enkäter ute bland klubbarna, som kommer följas upp med intervjuer med föreningarna, Hacksjöns samfällighet, de tre ägarkommunerna samt polisen, säger han.

Han menar att detta ger ett underlag och en kartläggning som gör att man kan ta reda på vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas.

– Efter utredningsarbetet vet vi hur vi går vidare och planen är att i höst lägga fram förslag på förändringar. Det är nödvändigt som på alla idrottsplatser i Stockholm att föreningarna kommer överens, säger Roger Vintemar.