Bygglovshantering är det värsta kommunrevisor Mårten Blix (M) sett under sina två år på posten. Foto: Mostphotos/Karl Gabor

Inkompetens och felaktiga avgifter på Tyresös bygglovsavdelning

Extern granskning avslöjar stora brister i handläggningen av bygglovsärenden. Tyresös egna revisorer slår ner på byggnadsnämnden där förutom långa svarstider och förseningar, felaktig debitering har förekommit.

  • Publicerad 21:00, 13 apr 2022

Det är skrämmande läsning.

Bygglovsprocessen inom Tyresö kommun bedrivs "inte på ett vare sig lagenligt eller ändamålsenligt sätt", säger kommunens revisorer. Detta efter att ha fått externa granskaren Ernst & Youngs rapport på sina skrivbord.

"Värre än vi anat"

Mårten Blix (M), är en av de fem politiskt tillsatta revisorerna i Tyresö kommun. Dessa fem har undertecknat en revisionsskrivelse med sammanfattning av EY:s granskning av byggnadsnämndens hantering av bygglovsärenden.

– Jag har varit kommunens revisor i två år och sett varningstecken att bygglovsverksamheten inte fungerat.

Efter skarpa bygglovskritiken: "Mycket bättre nu"

Hur var din reaktion efter att ha tagit del av den externa granskningen?

– Att det var värre än vi anat. Bygglovsprocessen i Tyresö uppfyller inte lagens krav. Det är skrämmande läsning och synnerligen allvarligt.

Hur mycket har ni tittat på detta själva?

– Vi revisorer för en kontinuerlig dialog med nämnderna. Synpunkter har förts fram till byggnadsnämnden men vi har inte fått några tillfredsställande svar. Vi initierade då granskningen.

Blix säger att han har utrett många ärenden i nämnderna där det finns behov av ökad tydlighet och liknande men att det här är de i särklass mest allvarliga bristerna.

– De olika nämnderna har ett antal olika saker på agendan, men byggnadsnämnden är lite speciell – de har bara ett enda uppdrag, bygglovshantering, vilket gör det desto allvarligare att de brustit i sitt huvuduppdrag.

Chefer har kommit och gått

Sex av de tolv punkter som externa granskaren Ernst & Young gjort stickprov på får underkänt. Granskningen konstaterar att "bygglovsprocessen inte bedrivs på ett vare sig lagenligt eller ändamålsenligt sätt".

Vad tror du och revisorerna är orsaken till de stora bristerna?

– Byggnadsnämnden har inte ägnat de här problemen tillräcklig uppmärksamhet. För lång delegeringskedja, juniora medarbetare, en stor rotation på anställda, konsulter som kommit och gått och en ny bygglovschef som slutade efter tre månader.

Under hösten byttes förra byggnadsnämndes ordförande ut, Mari Schaub-Iggström är ny på posten. Mitt i Tyresö har utan framgång sökt henne samt bygglovschefen Monica Juneheim för kommentarer.

Vad händer nu från revisorernas sida?

– Vi kommer med en årsredovisning och en slutbedömning i april, där vi värderar informationen vi fått från granskningen.

Granskning av bygglovsprocessen

Revisorerna i kommunen är politiskt tillsatta. Samtliga fem revisorer från olika partier har skrivit under den revisionsskrivelse där man riktar skarp kritik mot byggnadsnämnden i Tyresös hantering av bygglovsprocessen.

Man rekommenderar byggnadsnämnden att:

- Säkerställa att de har tillräckligt med resurser och kompetens för att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med lagar och bestämmelser.
- Utreda felaktiga avgiftsreduceringar under 2021 och i förekommande fall göra återbetalningar.
- Säkerställa att sökanden ges korrekt information utifrån plan- och bygglagen (PBL).
- Säkerställa en tillräcklig kontroll och kvalitetssäkring i bygglovsprocessen.
- Se till att de obligatoriska momenten som anges i PBL efterlevs.

Visa merVisa mindre