Inget beslut om Bromstens IP:s framtid

I måndags tog kommunfullmäktige beslut om ett reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden. Beslutet om var skolan ska byggas togs inte, då staden fortfarande utreder om det finns alternativa platser i stället för Bromstens IP. Politikerna tog inte heller något beslut om graffitiverket Fascinates öde.

  • Publicerad 16:26, 8 maj 2018

På måndagens kommunfullmäktigemöte var byggandet av Bromstensstaden ett av ärendena på dagordningen. Totalt planeras cirka 2500 nya bostäder i det nya området.

Ett reviderat inriktningsbeslut för hela Bromstensstaden, ett genomförandebeslut för etapp 2 och ett reviderat genomförandebeslut för etapp 1 togs under måndagen. Politikerna tog beslut om exploateringsavtal och markanvisning. Ett antal markområden kommer behöva lösas in från privata fastighetsägare för att möjliggöra ny allmän park och nya allmänna gator.

Inget beslut om Bromstens IP

Var den planerade skolan ska byggas är inte beslutat än. Från början var den planerad att byggas på Bromstens IP, men efter starka protester från Bromstensborna utreds en alternativ lokalisering av en skola i området.

Vad som ska hända med graffitiväggen Fascinate är inte heller beslutat. Staden överväger att riva den för gott då de anser att den inte är säker nog för att bevaras på en lekplats. Staden håller på att ta fram en kompletterande utredning av målningens kulturhistoriska värden innan ett slutgiltigt beslut om verkets öde kan tas.

 

Fakta

Det här beslutade kommunfullmäktige:

  1. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planering av Bromstensstaden upp till 10 mnkr (reviderat inriktningsbeslut) som underlag för ett kommande genomförandebeslut (etapp 3-5).
  2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta genomföra Bromstens industriområde etapp 1 omfattande investeringsutgifter om 910 mnkr. Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år får behandlas i budget för 2019.
  3. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom Bromstens industriområde etapp 2 omfattande investeringsutgifter om 144 mnkr. Utgifterna för 2018 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år får behandlas i budget för 2019.
Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre