Ett byggbolag köpte en tomt i Stortorp som styckades av, för att bygga tvåbostadshus på tre tomter. Kommunen sa nej, men byggbolaget överklagade och både länsstyrelsen och mark- och miljööverdomstolen sa ja. Ärendet gick hela vägen till Högsta domstolen, HD.

Det som ställer till problem är hur begreppet "fristående hus" ska tolkas. Enligt stadsplanen från 1968 får området nämligen bebyggas endast med hus som uppförs fristående.

Bygglovsnämnden i Huddinge kommun avslog ansökningen med hänvisning till att planbeskrivningen bara medger enfamiljshus. Länsstyrelsen lutade sig mot rättspraxis som säger att villa- och egnahemsbebyggelse kan öppna för tvåbostadshus.

Men HD:s dom lägger vikt vid kommunens vilja i planbestämmelsen.

– Det domen slår fast är att här får man inte bygga tvåbostadshus enligt planbeskrivningen. Det var tidigare oklart hur stor vikt som planbeskrivningen skulle ha. Men här blir det tydligt att HD ger hög status till planbeskrivningen, att kommunens vilja när man tog fram planen ska värderas högt, säger Morgan Randall Svahn, bygglovschef i Huddinge kommun.

Har varit tidigare rättsprocess

Det här är inte den första rättsprocessen kring de aktuella tomterna i Stortorp. För flera år sedan sökte samma byggbolag om bygglov för flerbostadshus, innan tomten styckades av. Dåvarande natur- och byggnadsnämnden beviljade bygglovet 2017 enligt beslutsförslag från förvaltningen. Men det överklagades av grannar och mark- och miljödomstolen gav grannarna rätt och upphävde beslutet.

Morgan Randall Svahn arbetade inte på kommunen vid den här tiden och dåvarande ansvariga arbetar inte kvar.

– Varken jag eller förvaltningen skulle göra samma bedömning i dag, säger han.

Efter det avslaget har tomten styckats och byggbolaget ansökte alltså i stället om att bygga tvåbostadshus. Hur stor effekt den här domen får på andra villaområden går inte att säga. Det finns flera hundra detaljplaner med olika lydande planbestämmelser i Huddinge.

Den har inte heller någon påverkan på Attefallsreglerna som innebär att ett byggbolag kan söka om lov för att bygga ett enbostadshus, sedan göra det det till två bostäder och dessutom bygga ett Attefallshus på tomten.

– Vi kan just nu inte se att det är någon ändring på gång när det gäller Attefallsreglerna, säger Morgan Randall Svahn.