Frågestund under samrådsmötet i Vällingby teater. Foto: Anders Göransson

Heta känslor och hård kritik i möte om värmeverket i Lövsta

Varför ett stort värmeverk just i Lövsta så nära bostadsbebyggelse och rekreationsområden? Hur blir det med dricksvattnen när det giftiga bottenslammet rivs upp? Det var några av de talrika frågorna, men inte lika många svaren, vid gårdagens samrådsmöte om Lövstaverket.

  • Publicerad 05:05, 16 maj 2019

Flera hundra personer hade samlats i Vällingby teater för att informera sig om, diskutera och kanske framförallt kritisera planerna på en ny, stor värmeverksanläggning där den gamla soptippen i Lövsta tidigare låg.

Efter en timslång genomgång av detaljplaneförslaget av representanter från Stockholm Exergi och stadens exploateringskontor följde en frågestund – och de kritiska frågorna ville inte ta slut.

Ett par hundra personer deltog i mötet.

Ny placering för båthamnen…

Många frågor handlade om Lövstabadet och småbåtshamnen som inte kan vara kvar om byggplanerna förverkligas.

Och där presenterade faktiskt staden en tänkbar lösning: Båtklubben kan eventuellt lägga sina bryggor på en ny plats 300 meter norr om den nuvarande, med en ny vinteruppläggningsplats för båtarna på en äng norr om Kyrkhamnsvägen, en bit norr om dagens läge.

…och för Lövstabadet

Som ersättning för det populära och välbesökta Lövstabadet föreslås en plats i en vik i norra delen av Kyrkhamn, inte långt från gränsen till Järfälla.

– Men hur blir det med alla bilar som då kommer att åka genom det blivande naturreservatet som idag är stadens tystaste plats, undrade någon utan att riktigt få något svar.

Inget av förslagen är riktigt färdigutrett, poängterade Margaretha Larsson Almqvist från exploateringskontoret.

Det planerade Lövstaverket sett från Mälaren. En mötesdeltagare kallade det för ”en otroligt ful konstruktion som ska byggas i ett otroligt vackert naturområde.” Illustration: Liljevall arkitekter

Höga halter av miljögifter

Många kritiska frågor ställdes också om hur man ska kunna bygga och driva värmeverket utan att riva upp de gifter som finns lagrade i bottensedimenten i sjön efter många års deponering av avfall i området.

Enligt en undersökning utförd av Ingemar Cato, professor emeritus i maringeologi, är nivåerna av tungmetallerna kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink bland de högsta i hela landet. Dessutom finns höga halter av miljögifterna PCB och DDT i bottensedimentet – ämnen som riskerar att rivas upp av fartygspropellrar från de fartyg som kommer att leverera bränslet till värmeverket.

”Miljön blir bättre”

Enligt Cato riskerar gifterna från bottenslammet att förstöra hela östra Mälaren som dricksvattentäkt om inte omfattande och mycket kostsam muddring först genomförs i området.

– Professor Cato har alldeles rätt: vi måste sanera och det kommer att kosta. Och det kommer vi att göra, sa Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

– Vi kommer inte att skapa problem för dricksvattnet i Mälaren, utan tvärtom kommer detta projekt att göra miljön något bättre än vad den var innan. Nettoeffekten blir att vi tar bort föroreningar och minskar utsläppen jämfört med idag, hävdade han.

Ska stänga Hässelbyverket

Orsakerna till att det överhuvudtaget behövs ett nytt värmeverk är två: Dels att man ska avveckla Hässelbyverket vid Hässelby strand som ska ersättas av bostäder, dels att man stänger ner koleldningen vid Värtaverket till år 2022.

– Varför inte rusta upp och bygga ut Hässelbyverket i stället för att avveckla, undrade flera mötesdeltagare.

Men enligt Stockholm Exergis representanter skulle det inte räcka att behålla det idag så ålderstigna Hässelbyverket, det skulle ändå behövas ytterligare ett värmeverk.

Över 2 000 skrev på protestlista

Långt i från alla mötesdeltagare var nöjda med de svar som gavs, och en av de sista frågeställarna yttrade vad kanske många kände.

– Var är politikerna som ska bestämma om det här värmeverket där vi bor? Var är kommunfullmäktige?

I samband med mötet överlämnades en protestlista mot värmeverksbygget med över 2 000 namnunderskrifter till representanter för Stockholms stad.