Förslaget att en brygga ska kompensera för den skugga som skapas i Trekantsparken är "skrattretande", tycker Karin Schibbye från Hägerstens hembygdsförenibg. Peter Lundevall, tf sekreterare i Skönhetsrådet, håller med. Foto: Sacharias Källdén

Hård kritik mot Citycons byggplaner i Liljeholmen

Planerna på att bygga ut Liljeholmens centrum möter motstånd. Höghusen förstör kulturhistoriska värden och kastar för mycket skugga över Trekantsparken, anser kritikerna.

  • Publicerad 06:40, 23 apr 2021

Liljeholmsborna har redan i dag minst parkyta per person i hela staden.

En solig vårdag är det fullt av människor i Trekantsparken. Barn leker i Fruktparken, flanörer strosar runt sjön, joggare värmer upp på gräsmattan och på parkbänkarna dukas fika och luncher fram.

Trycket är hårt på den lilla parken och det kommer att bli ännu större i takt med att stora bostadsprojekt i området blir klara, som det i Lövholmen, Marievik och längs Södertäljevägen.

Även Citycon, ägare av Liljeholmsgallerian, vill bygga bostäder. I de stora utbyggnadsplaner som Mitt i berättade om i februari ingår två bostadshus på parkeringen vid Trekantsparken, 12 och 16 våningar höga.

Det fick hård kritik av flera viktiga remissinstanser, under samrådet tidigare i vår.

– Liljeholmsborna har redan minst parkyta per person i hela staden. Då är det helt fel att nagga parken i kanten med två höga bostadshus, som lägger delar av parken i skugga under stora delar av dagen, säger Karin Schibbye, styrelsemedlem i Hägerstens hembygdsförening och Gröndalsbo.

Ny vy. Så här blir vyn från Trekantsparken, om planerna blir verklighet. Längst till höger är de två bostadshusen, med cirka 120 bostadsrätter. Bakom dem syns de andra byggnaderna, som bland annat ska rymma kontor, hotell, handel, service, kultur och mötesplatser. Foto: Citycon/TMRW

Vill att bostäderna stryks

Hägerstens hembygdsförening vill att bostäderna stryks ur projektet och att parkeringen i stället görs om till parkmark. Samma åsikt har Skönhetsrådet.

– Slagskuggan som husen skulle kasta skulle missgynna både djur och växtlighet. Och behovet av parkmark kommer att vara stort när tusentals människor flyttat in i nya bostäder i närområdena, säger Peter Lundevall, tf sekreterare i Skönhetsrådet.

Skalorna förskjuts

Citycons planer innebär att Liljeholmens centrum växer från 48 000 kvadratmeter till 118 000 kvadratmeter. Kontor, hotell, mer handel, bostäder, krogar, kaféer och annat planeras.

Varken Hägerstens hembygdsförening eller Skönhetsrådet motsätter sig utbyggnaden i sig. Däremot anser de att den måste göras mer varsamt och i bättre samspel med omgivningen. Och det är inte bara bostadshusen som är problematiska, menar de. De kritiserar också det planerade hotellet och de tre kontorsbyggnaderna, tio våningar höga.

– Det innebär en skalförskjutning som bekymrar oss. I dag är bebyggelsen högre på Nybohovsberget och lägre i dalgången nedanför. Det är så man traditionellt har byggt i Stockholm och det skapar ett fin linje i landskapet. Nu ser vi hur man bryter mot det på flera håll, säger Peter Lundevall.

Karin Schibbye från Hägerstens hembygdsförening och Peter Lundevall, t f sekreterare i Skönhetsrådet, vill att skalan på utbyggnaden av Liljeholmens centrum minskar. Foto: Sacharias Källdén

Grönklassade hus på Nybohov

Dessutom är både punkthusen och skivhusen på Nybohov grönklassade av Stockholms stadsmuseum. Det innebär att husen, som stod klara 1964, anses ha ett högt kulturhistoriskt värde.

– Hela idén med de husen är att de ska manifestera sig på höjden. Om planerna blir verklighet blir de skymda, säger Karin Schibbye.

Även länsstyrelsen och stadsutvecklingsenheten i Stockolms stad kritiserar de höga husen, eftersom man anser att de påverkar landskapsbilden och kulturhistoriska värden negativt

– Nu bearbetas förslaget efter att våra synpunkter kommit in. När det nya förslaget ska ut på granskning får vi se om de lyssnat på oss, säger Peter Lundevall.

Planen är att flytta Fruktparken inåt parken för att vändplanen intill ska kunna bli större. Det gör att parkytan minskar. Foto: Märta Lefvert

Krav på en barnkonsekvensanalys

Hägerstens hembygdsförening kritiserar att en barnkonskevensanalys saknas i stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för utbyggnaden av Liljeholmens centrum.

"Vi menar att en barnkonsekvensanalys för projektet måste tas fram och väga tungt i projektet", skriver man.

Barnen drabbas när parken naggas och läggs i skugga, menar hembygdsföreningen. De ifrågasätter också att en förskolegård med ett tre meter högt bullerplank planeras på ett tak. Även länsstyrelsen är kritisk och uppmanar kommunen att noga utreda bullernivåer, skugg- och ljusförhållanden samt mikroklimat.

Hägerstens hembygdsförening lyfter också fram att regeringen vill att barns och ungas behov ges större utrymme vid stadsplanering. Därför har regeringen gett Boverket i uppdrag att ta fram en vägledning om hur FN:s barnkonvention kan tillämpas. Det kan bland annat komma att ställas bindande krav på kvalitet, placering och storlek på friytor för lek och utevistelse. 

Visa merVisa mindre