Hyresrätter. Huskropparna ska ha fyra våningar plus en femte indragen våning. Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Här växer 114 nya hyresrätter fram i Nockeby

Intill Nockebyskogen är arbetena igång med att uppföra sex stycken bostadshus. Parallellt med Drottningholmsvägen förlängs Gustav III:s väg, och planen är att allt ska stå färdigt våren 2022.

  • Publicerad 12:18, 23 okt 2020

Redan för tre år antogs detaljplanen för 114 nya hyreslägenheter intill Nockebyskogen i form av kvarteret Skrönan. Vid skogskanten ska sex byggnader byggas längs Drottningholmsvägen, där varje hus består av fem våningar.

Markarbeten på gång

Stockholms stad har redan genomfört sina markarbeten, i form av att dra ledningar och utföra gatuarbeten, något man blev klar med i våras. Nu är SKB, som är byggherre, på plats för att genomföra markarbeten i form av att gjuta bottenplattor.

– Nu har man precis gjutit den första bottenplattan, men det är även en del grundläggning som sprängning och pålning som ska göras, säger Johan Jarding, fastighetsutvecklingschef på SKB.

Här pågår även arbetet med att bygga en ny gata från Åkeshovsvägen och Gustav III:s väg. Den ska gå parallellt med Drottningholmsvägen innanför den befintliga cykelvägen. Gatan blir en fortsättning av Gustav III:s väg, och här byggs även en vändplats.

– Längs gatan blir det även ett drygt 100 meter långt bullerplank som ska gå mellan cykelvägen och lokalgatan, säger Johan Jarding.

Skiss. Så här är det tänkt att de sex husen på Gustav III:s väg ska se ut. 114 kooperativa hyresrätter ska byggas, och ett bullerplank ska sättas upp längs med Drottningholmsvägen. Foto: Studio Superb

Bevarar moränerna

Men i området finns de kändade Geermoränerna (se faktaruta), som är klassade som riksintresse. Därför har husen placerats mellan stenblocken, och där marken redan är skadad.

– Moränen kommer vara kvar, och vi har även behållit en stor ek. Man har fällt en del träd och schaktat bort jord, men jag vet inte exakt hur mycket. Däremot har både vi och kommunen varit noga med att behålla så mycket som det går av växtligheten.

I de tre husen längst till söder kommer garage att byggas, och längs lokalgatan anläggs kantstensparkering. De sex husen är indelade i två block, och mellan dessa blir det ett glapp där en kvarterslokal och tvättstuga ska stå.

Planen är att husen ska stå inflyttningsklara våren 2022.

De Geer-morän

De Geermoräner är lämningar från istiden i form av en jordart som genom system av ryggar med storblockig morän visar hur den senaste inlandsisen drog tillbaka.

Namnet kommer från geologen Gerhard de Geer som på 1940-talet karterade moränryggarna, och på så sätt kunde utläsa hur isens utbredning förändrats år till år.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Kvarteret Skrönan

Lägenheterna byggs av SKB, och består av kooperativa hyresrätter, vilket innebär att det är en ekonomisk förening som hyr ut minst tre lägenheter till sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd, och hyresgästen är medlem i föreningen.

I garaget finns 33 parkeringsplatser, men det blir även boendeparkering längs gatan.

Bakom och mellan byggnaderna ska mindre bostadsgårdar byggas.

Källa: Bolagsverket/SKB

Visa merVisa mindre