Här ska farliga övergångsställen byggas om

Flera övergångsställen och passagerna ska byggas om för att bli säkrare för de oskyddade trafikanterna enligt trafikkontoret.

  • Publicerad 16:20, 5 mar 2019

Arbetet med att hitta och bygga om de mest angelägna passagerna för gående, cyklister och mopedåkare i staden började redan för några år sedan. Förra året byggdes fem platser om för att bli säkrare för gående och cyklister. Nu planerar trafikkontoret bygga om ytterligare fem platser som ligger högt på prio-listan. Men för det krävs mer pengar, 12 miljoner kronor, vilket trafiknämnden väntas klubba på nästa möte, 7 mars.

Nu ska Årstabron bli säkrare

Bland annat gäller det passager kring Lindhagensrondellen och rondellen vid tv-huset som upplevts som farliga att passera.

"Syftet med samtliga åtgärder som har genomförts och planeras är att minska antalet och allvarlighetsgraden av trafikolyckor för oskyddade trafikanter", skriver trafikkontoret.

Här ska cyklister ges förtur över bilvägen

Platserna är tänkta att byggas om under året.

Här ska passagerna höjas upp och cykelbanan dras om lite för att knyta an bättre till cykelbanan vid Oxenstiernsgatan. Foto: Per Brandt

Här är passagerna som ska byggas om

Lindarängsvägen vid Valhallavägen: Ny gång- och cykelpassage norr om cirkulationsplatsen vid Lindarängsvägens anslutning. Den nya passagen hastighetssäkras genom att höjas upp och får en ny anslutning söderifrån. Övergångsstället på Valhallavägen väster om cirkulationsplatsen höjs också upp. Körbanan förbi övergångsstället norr om allén på Valhallavägen smalnas av så att väntytan för gående och cyklister blir större.

Oxenstiernsgatan vid Linnégatan: Mittrefugen vid övergångsstället över Oxenstiernsgatan breddas och övergångstället höjs upp. Körfältsindelning ska göras tydligare och cyklisterna ska separeras från motortrafiken förbi passagen istället för i samma nivå som idag.

Drottningholmsvägen öster om Lindhagensplan: Hastighetssäkring genom upphöjd gång- och cykelpassage samt busskuddar

Rålambshovsleden vid Lindhagensplan: Tydligare vägmarkering och vägmärke samt justering av kantstenslinjen i cirkulationen mellan Rålambshovsleden och östra Drottningholmsvägen.

Kilabergsvägen vid Tellusborgsvägen: Busskuddar vid gång och cykelpassagen på Kilabergsvägen. Gång- och cykelpassagen flyttas även där övergångsstället och cykelpassagen byter plats för att cyklister lättare ska kunna ansluta mot gång- och cykelbanan på Tellusborgsvägen/Kilabergsvägen.

Visa merVisa mindre

SÄKRARE. Hör vid Lindhagensplan ska övergångsställen säkras. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson