Överdäckningar. Flera väg- och spårområden i Stockholm ska byggas över för att skapa mer yta att bygga på.

Här planeras överdäckningar i Stockholm

För att lyckas skapa bostäder och kontor i det allt trängre Stockholm är överdäckningar ett sätt att skapa nya ytor att bygga bostäder och grönytor på. Vi har listat de överdäckningsprojekt som är, eller kan bli, aktuella i Stockholm.

  • Publicerad 07:00, 30 okt 2018

Ny mark. Så här kan det se ut om överdäckningen vid Telefonplan blir verklighet. Tänk att du står med Designens hus i ryggen och tittar mot Midsommargården. Foto: Varg arkitekter

Telefonplan

Vid Telefonplan planeras en överdäckning av tunnelbanestationen. Dagens tunnelbanestation byggs om för att stationen och spårområdet ska överdäckas och ett nytt torg skapas. Fyra nya stadskvarter ska byggas i området, enligt förslaget. Ett beslut i kommunfullmäktige kan tidigast ske hösten 2019.

Söderförort. Örnsbergs tunnelbanestation ska däckas över ge plats för bostäder. Foto: Stockholm stad/Hefab/Skanska

Örnsberg

Vid Örnsbergs tunnelbanestation pågår ett projekt med att överdäcka spåren. En överdäckning av tunnelbaneperrongen skulle göra att det kan byggas runt 230 nya bostäder, lokaler och en förskola. Byggstart tidigast någon gång under 2019.

Stadsgårdsleden. Nya Katarinaparken sett från öster. Foto: Illustration/White Arkitekter

Stadsgårdsleden

Ett delprojekt när man bygger Nya Slussen är att däcka in Stadsgårdsleden. Ovanpå ska en ny park anläggas ovanpå strax öster om Katarinahissen. Beslutat.

Centralstationen. Foto: Mostphotos

Centralen – spårområdet

Det finns ännu inget skarpt förslag, men Jernhusen undersöker en omfattande överdäckning av spårområdet vid Centralen, för att kunna bygga bostäder och kontor. Detaljplanearbetet ska se över hur platsen kan förtätas och hur centralstationen ska utvecklas. Detaljplanen förväntas kunna antas tidigast 2022. Stadens långsiktiga vision är att överdäcka spårområdet hela vägen upp till Hagastaden.

Centralen – vid Stockholm Waterfront

Tomtmark vid bredvid Stockholm Waterfront ska säljas efter årsskiftet. Idag är det en död plats med diverse tillfartsramper och vägar. Staden ser gärna att trafikplatsen överdäckas och att det kan byggas bostäder, hotell eller butiker på platsen. En markanvisningstävling startar i början av 2019.

Nya Hagastaden. En förutsättning för att Stockholm ska kunna växa ihop med Solna är att E20/E4 tunnlas in. Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Hagastaden

I Hagastaden pågår en överdäckning av E4:an/E20 samt Värtabanan vilket gör att den nya stadsdelen länkar samman Solna och Stockholm. Arbetet pågår och hela stadsdelen beräknas vara klar 2025.

Sjöstadshöjden. Hammarby Fabriksväg. Foto: Eniro/Stockholms stad

Hammarby fabriksväg

Inom projektet Sjöstadshöjden, som syftar till att koppla samman Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad med bostäder, är en överdäckning av Hammarby fabriksväg möjlig. Enligt exploateringskontoret är det ett av flera alternativ som kan utredas framöver.

Nynäsvägen. Det finns planer på att överdäcka Nynäsvägen i höjd med gamla Söderstadion. Foto: Sacharias Källdén

Globenområdet

Staden planerar att bebygga Globenområdet, där Söderstadion tidigare låg, och Slakthusområdet i och med projektet Söderstaden. I samband med detta har det även diskuterats en eventuell överdäckning av Nynäsvägen vid Globen, något som fortfarande kan bli aktuellt.

Södertäljevägen. Foto: Mostphotos

Södertäljevägen

Staden arbetar med att delar av Södertäljevägen mellan Liljeholmsbron och Årstadal kan däckas över. På platsen kan det då byggas mellan 1 500 och 3 000 bostäder. En överdäckning är ett av flera alternativ som ska utredas framöver.

Liljeholmen. En bild som visar hur överdäckningen kan bli. Foto: Citycon

Liljeholmsgallerian

En överdäckning av spåren vid Liljeholmen planeras i och med att fastighetsföretaget Citycon vill expandera Liljeholmsgallerian. Spårområdet ner mot Trekanten planeras då bli överdäckade och ovanpå kan det byggas ytterligare handelsyta på 6000-7000 kvadratmeter. Som tidigast kan exploateringsnämnden fatta beslut i frågan 2020.

Tyresövägen

En överdäckning beräknas bli för kostsam, däremot finns det planer en eller flera ekodukter över Tyresövägen mellan Södra Skarpnäck och Flaten samt Stora Sköndal. Det här är en fråga som ska utreds vidare när detaljplanen drar igång framöver.

Nacka

En detaljplan tas nu fram. Målet är en 300 meter lång överdäckning av Värmdöleden, cirka 450 bostäder samt en ny bussterminal i anslutning till tunnelbanan i Nackas nya centrum.

Rinkebyterrassen. Vy från Södra Järvastråket på Järvafältet. Foto: Stockholms stad

Rinkebyterrassen

Bostäder har byggts på en överdäckning av E18 och kopplar ihop Rinkeby och Kista med en promenadväg över Järvafältet. Själva överdäckningen är klar och samtliga bostäder, lokalgata och torg ska vara på plats senast vintern 2020.

Sundbybergs centrum. Stadskärnan blir helt annorlunda när järnvägen däckas över. Foto: Sundbybergs stad

Sundbybergs centrum

När järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel och däckas över. Cirka 1 500 lägenheter och 100 000 kvadratmeter kontorsyta tillkommer stadskärnan. Beslut är fattat och Trafikverket ska påbörjar bygget av tunneln tidigast år 2020. Byggtiden beräknas till cirka åtta år. Nya stadskärnan kommer att byggas i takt med att Sundbybergstunneln blir klar.

Överdäckningar som INTE längre är aktuella

Axelsberg

Planen på en överdäckning av Axelsbergs tunnelbanestation har föreslagits, men är inte längre aktuellt.

Bergshamraleden

I flera decennier har det diskuterats om att Bergshamravägen mellan E4:an och Stocksundsavfarten ska överdäckas. Trafikverket anser dock att det är för kostsamt och att det inte går att bygga på en överdäckning, då Bergshamraleden trafikeras av fordon med farligt gods.

INTE AKTUELLT. Tidigare har det funnits planer på att däcka över spårområdet vid Tantolunden. Foto: Andreas Jennische

Spårområdet vid Tanto

En överdäckning som flera gånger har föreslagits är att bygga över järnvägsspåren mellan Tantolunden och Tantogatan. Stadsbyggnadskontoret fick 2014 i uppdrag att göra en översyn av en överdäckning där. Tidigare har många intressenter varit villiga att bygga, men enligt stadsbyggnadskontoret finns det inget skarpt eller konkret förslag just nu.

Essingeleden

Olika förslag har diskuterats genom åren, bland annat att delar av Essingeleden vid Fredhällsparken ska däckas över. Inga konkreta planer finns dock idag.