Ett exempel från på hur Stockholmshus kan se ut, detta är en skiss från ett annat projekt. Foto: Svenska Bostäder

Här planeras 350 lägenheter i Kälvesta

Björnmossevägen i Kälvesta ska genomgå en totalomvandling. Här vill staden göra ett urbant stråk med runt 350 lägenheter i flerbostadshus och ett trettiotal radhus.

  • Publicerad 07:00, 28 nov 2017

De inringade husen blir Stockholmshus. Söder och norr om dem är det tänkt att byggas bostadsrättslägenheter och längst upp i bild, mot Järfällagränsen, 25-30 radhus. Foto: Stockholms stad

Planen att bygga bostäder på Björnmossevägen har funnits sedan 2014. Då var tanken ett 60-tal radhus och kedjehus som bostadsbolaget Veidekke sökte markanvisning för.

Men det föll inte politikerna i smaken – de ville även se hyresrätter i området.

Nu finns ett nytt förslag. Det kommunala bostadsbolaget Svenska bostäder planerar runt 220 lägenheter längs Björnmossevägens västra sida. Det blir så kallade Stockholmshus, stadens satsning på färdiga hustyper som tagits fram för att pressa priserna. Tanken är lamellhus i fyra-fem våningar, med parkering i garage. P-talet är 0,6 parkeringsplatser per lägenhet, vilket är det högsta kravet på p-tal.

I anslutning till Stockholmshusen tänker man sig ytterligare 100-150 bostadsrättslägenheter, och längst upp mot Järfällagränsen, 25-30 radhus.

Ska bli stadskänsla

Björnmossevägen, som idag kantas av grönyta ska enligt ärendet bli ett "urbant stråk".

– På den sida av gatan där husen byggs blir det trottoar och kantstensparkering. På andra sidan har man kvar det gröna och där blir dubbelriktad cykeltrafik som ska kopplas på cykelstråket mot Nälsta och Bergslagsvägen, säger Anna-Greta Holmbom Björkman, projektledare på exploateringskontoret.

För att kunna genomföra planen måste dock Björnmossevägen dras om. En sträcka på cirka 600 meter flyttas österut. Om allt går enligt tidsplanen är det arbetet tänkt att starta under 2019 och bostadsbyggandet kan i så fall börja 2020.

Boende får tycka till

I planen ingår att utveckla det befintliga grönområdet på östra sidan om vägen.

– Där finns en fotbollplan idag, eventuellt kan det bli någon lekpark eller ett utegym också. Vi kommer att bjuda in boende i området till medborgardialog nu i vår, för att höra hur de vill ha det, säger Anna-Greta Holmbom Björkman.

Politikerna i exploateringsnämnden ska ta ställning till förslaget nästa vecka. I december väntas också stadsbyggnadsnämnden besluta om att påbörja detaljplaneprocessen. Bostadsrättslägenheterna och radhusen kommer att få markanvisning längre fram.

Skolan byggs ut

Parallellt pågår arbetet med att bygga om Björnbodaskolan, som ligger i närheten. Den ska inom ett par år att ha plats för 1200 barn, jämfört med dagens cirka 300.

– Det kommer att täcka behovet för de som flyttar in i nya bostäderna också, säger Anna-Greta Holmbom Björkman.