De nya stationerna och var servicetunnlarnas mynningar planeras i Nacka. Illustration: Mitt i Stockholm

Här kan det sprängas för nya t-banan

Nya tunnelbanan till Nacka och södra Stockholm kommer att kräva åtta arbetstunnlar för transporter av sprängmassor, personal och maskiner. – Vi har försökt att hålla oss borta från bebyggelse och jag tycker att vi lyckats rätt bra, säger Mårten Frumerie,  förvaltningschef på landstingets Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

  • Publicerad 14:51, 11 maj 2018

Landstinget har utrett flera olika lägen för placeringen av de arbetstunnlar som behövs när tunnelbanan byggs ut till Nacka och södra Stockholm.

De lägen som landstingets tjänstemän kommer att föreslå på trafiknämndens sammanträde den 22 maj, och som ska klubbas av landstingspolitikerna och också godkännas av miljödomstolen, har bedömts som de mest kostnadseffektiva och miljövänliga, platser som enligt tjänstemännen även ”tar god hänsyn” till arkeologi, befintlig infrastruktur och boendemiljöer.

– Vi vill påverka så lite som möjligt, grundinställningen har varit att placera tunnlarna så att de stör så lite som möjligt, säger Mårten Frumerie, förvaltningschef på landstingets Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Åtta arbetstunnlar

Sammanlagt kommer åtta arbetstunnlar att behövas för att transportera schaktmassor, personal och material. En arbetstunnel finns sedan tidigare, på Blasieholmen, en arbetstunnel som byggdes när tunnelbanans blå linje drogs till Kungsträdgården. Därutöver behöver sju nya arbetstunnlar anläggas, bland annat tre tunnlar i Nacka och tre tunnlar i södra Stockholm.

Samtliga arbetstunnlar och tillfartsvägar kommer att användas under hela byggskedet av nya tunnelbanan, som beräknas tas i drift 2026.

Lastar nere i tunnlarna

Lastningen av bergmassor kommer att ske nere i tunnlarna, när lastbilarna kommer upp i marknivå blir det som att möta vilken lastbil som helst på stan, enligt Mårten Frumerie.

– Vi lägger arbetstunnlarna vid varje enskild station. Sedan försöker vi att hitta så bra lösning som möjligt för att lastbilstransporterna ska komma så snabbt som möjligt ut på stora vägar.

Kommer de som bor i närheten att märka av arbetena?

– Först kommer sprängningar av arbetstunnlarna att ta ett halvår till ett år. När vi spränger för att ta oss ned i berget kommer sprängningar vid ytan att märkas. När vi utför arbeten nere i berget kommer de som bor eller arbetar på markplanet att märka det. Vi har försökt att hållas oss borta från bebyggelse och jag tycker att vi lyckats rätt bra, säger Mårten Frumerie.

Beslut om två veckor

Den 22 maj ska politikerna i landstingets trafiknämnd besluta om upphandlingen av att bygga arbetstunnlarna.

Klubbar politikerna igenom upphandlingen ska tunnelarbetena prövas av miljödomstolen.

Det ligger ett antal månader bort i tiden innan arbetena kommer i gång

Mårten Frumerie, förvaltning för utbyggd tunnelbana

– Det ligger ett antal månader bort i tiden innan arbetena kommer i gång, säger Mårten Frumerie, som beräknar att arbetena kan påbörjas tidigast i början av 2019.

De nya t-banestationerna ska stå klara 2026.

Bygget av arbetstunnlarna får kosta max två miljarder kronor, har landstingets tjänstemän föreslagit.

Fakta

Här kan arbetstunnlarna byggas

Londonviadukten: Förslaget är att placera arbetstunneln vid Londonviadukten på en yta som i dag används som parkeringsyta. Arbetstunneln är tänkt för att kunna komma fram till den nya stationen Sofia på Södermalm.

Sundstabacken: Arbetstunneln är tänkt att placeras vid Sundstabacken och ska leda ned till den kommande utbyggnaden under den befintliga stationen Gullmarsplan. Arbetstunneln kommer senare att användas för ventilation när tunnelbanan är i drift.

Hammarby Fabriksväg: Arbetstunneln är tänkt att förläggas i södra Hammarby sjöstad på en fastighet som tillfälligt använts som parkeringsyta. Arbetstunneln kommer senare att användas för ventilation när tunnelbanan är i drift.

Värmdövägen: Förslaget är att placera arbetstunneln vid Värmdövägen, öster om det som ska bli Sickla station. Arbetstunneln kommer senare att användas för ventilation när tunnelbanan är i drift.

Järla östra: Arbetstunneln är tänkt att placeras vid Järla östra skolväg, öster om det som ska bli station Järla. Arbetstunneln kommer senare att användas för ventilation när tunnelbanan är i drift.

Skönviksvägen: Förslaget är att placera arbetstunneln mellan Värmdövägen och Skönviksvägen. Tunneln ska leda ner till den servicetunnel som planeras öster om station Nacka. Arbetstunneln kommer att användas för räddningsinsatser och transportväg för drift- och underhållsfordon. En permanent tillfartsväg till arbetstunneln ska byggas från den planerade Lokomobilvägen. Även en tillfällig tillfartsväg som ansluter till Skvaltans trafikplats planeras.

Sockenplan: Vid Sockenplan planeras för en tillfartsväg för att kunna göra tunneldrivning av spår- och servicetunnel.

Kungsträdgården: En befintlig arbetstunnel på Blasieholmen kommer att öppnas och användas som tillfart ner till befintliga tunnelbana. Tunneln kommer att användas till bergsschakt och anläggningsarbeten för cirka 1,5 kilometer spår- och servicetunnlar, från Kungsträdgården till passagen under Saltsjön.

Källa: Landstingets förvaltning för utbyggd tunnelbana
Visa merVisa mindre