Nacka kommun bygger ny regnbädd på Värmdövägen vid Saltsjöbadsleden. Foto: Mattias Kamgren

Här byggs testanläggning som ska ta hand om förorenat vatten

En testanläggning för att ta hand om dagvatten byggs just nu på Värmdövägen vid Saltsjöbadsleden. Regnbäddar ska hindra att förorenat dagvatten från vägen rinner vidare ner i Långsjön.

  • Publicerad 08:00, 16 feb 2020

Vart ska regn och snö ta vägen när en allt större del av marken består av hårdgjorda ytor som asfalt och gatsten?

Ett svar är: Regnbäddar – eller växtbäddar som de också kallas.

Regnbäddar är anlagda ytor, med växtlighet, oftast i anslutning till vägar. De ska efterlikna det sätt som naturmark tar hand om vatten.

Genom att leda vattnet genom marken kan det renas från föroreningar som tungmetaller, kväve och fosfor.

Exempel på hur en färdig regnbädd kan se ut. Foto: Nacka kommun

Bygge av testanläggning pågår

På Värmdövägen vid Saltsjöbadsleden byggs just nu en ny typ av regnbäddar som testanläggning. Här ska bland annat olika jordars förmåga att rena regnvatten testas.

– En annan typ av förorening som vi behöver minska är mikroplaster. I den här anläggningen kommer vi kunna analysera förekomsten av mikroplaster i vattenfasen, säger Agata Wehlin, dagvattenspecialist på Nacka kommun.

Träd planteras

Två trädarter; trädhassel och silveroxel, kommer att planteras i regnbäddarna för att testa vilken av trädarterna som är bäst lämpad att växa där.

Satsningen finansieras genom projektpengar från Naturvårdsverket. Nacka kommun har fått nästan 13 miljoner till olika dagvattenprojekt under 2019-2021.