Avverkning. Martin Olgemar, vattensamordnare hos länsstyrelsen, vid "Gillbergs kärr" där en mängd granar tagits bort. Foto: Anders Aronsson/Skärgådsstiftelsen

Här avverkas skogen - för naturens skull

Ett av länets mest besökta naturreservat, Björnöreservatet, håller på att genomgå en förändring. På tre platser tar man just nu ner massor av träd.

  • Publicerad 14:28, 26 mar 2021

Totalt rör det sig om en yta på cirka sex hektar där planterad granskog nu avverkas i Björnöreservatet ute på Ingarö.

Anledningen är att man håller på att återställa och restaurera gamla våtmarker som funnits naturligt i skogen tidigare, för si sådär 200 år sedan.

– Då, i början av 1800-talet, började marken användas av torpare. De byggde diken och bedrev jordbruk, men det upphörde i mitten av 1900-talet. Då valde man att plantera granskog i stället och det är de träden vi nu tar bort, säger Martin Olgemar, vattensamordnare på länsstyrelsen i Stockholm. 

Gillbergs kärr

Träden planterades på 60-talet och har inga höga biologiska värden, enligt Martin Olgemar.

– Det är ju en ganska omfattande avverkning mitt inne i ett naturreservat så många undrar vad det är vi gör, säger han.

På en av platserna, Gillbergs kärr, ska en torpare från Möja, Carl Gillberg, ha slagit sig ned med sin familj år 1810 och börjat bruka jorden, därav namnet på platsen.  

Våtmarkerna gynnar den biologiska mångfalden i området på flera sätt, eftersom de höjer naturvärden och bli hem för många djur och växter, enligt Martin Olgemar.

– Redan nu kan man märka skillnad där vi har tagit ned träd. Jag har sett både tussilago och citronfjäril, de trivs där det är öppet och ljust, säger han.

Återskapa strandängar

Det hela ingår i "Återskapa Östersjöns livskraft”, ett större projekt som drivs av Världsnaturfonden, Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelsen. Där understryks att våtmarker även bidrar till ett renare Östersjön, eftersom de fungerar som naturens egna vattenrenare och minskar övergödning från land ut i havet.

Efter att granarna plockats bort kommer dikena att fyllas igen så att vattnet som finns i marken stannar kvar. Med tiden skapas en fungerande våtmark, enligt Martin Olgemar. En annan del i arbetet är att restaurera gamla strandängar i området.

– Vi kommer att fräsa marken med något som liknar en brutal gräsklippare. Den slår sönder rötterna. Om markerna inte betas växer de igen. Tanken på sikt är att placera ut betesdjur där igen, säger han.

Medan avverkningen pågår stängs områdena av med avspärrningar, men efter det kommer man att kunna röra sig som vanligt igen. Det väntas bli i mitten av april. Hela arbetet med restaureringen ska pågå till 2023.

Träden som tas ned säljs för att bli pappersmassa och byggmaterial och pengarna går till Skärgårdsstiftelsen som äger och förvaltar Björnöreservatet.

Avverkning. Martin Olgemar, vattensamordnare hos länsstyrelsen, vid "Gillbergs kärr" där en mängd granar tagits bort. Foto: Anders Aronsson/Skärgådsstiftelsen

Trädfällning. Skogsmaskinerna plockar bort planterade granar. Foto: Karen Andersson/Skärgårdsstiftelsen

Fylls upp. Avrinningsdikena i skogen ska fyllas igen för att få vattnet att stanna kvar i markerna. Foto: Martin Olgemar/Länsstyrelsen Stockholm

Det här ska göras

Tre våtmarker görs iordning – två ligger söder om Ramsviksträsk, mellan Småängen och Ramsvik, och en nära Norrvik.

Strandängar restaureras i norra delen av reservatet, vid Näset, Slängen och Eknässundet.

Vid en av våtmarkerna anläggs ett testområde där ädellövträd och växter som gynnar vilda pollinerare planteras. 

Syftet är att öka den biologiska mångfalden och på sikt skapa ett friskare Östersjön. Mer info på wwf.se/aterskapaostersjon.

Visa merVisa mindre