Äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD), skolborgarråd Lotta Edholm (L), finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M), trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C). Foto: Michael Toll

Här är viktigaste punkterna i budgeten för Stockholms stad 2019

I dag presenterar de grönblå i Stadshuset i Stockholm sin budget för 2019. Där meddelas bland annat att skatten sänks. Här de viktigaste punkterna att hålla koll på.

  • Publicerad 10:55, 14 nov 2018

I dag onsdag presenterade den grönblå majoriteten i stadshuset sin budget för Stockholms stad.

På plats vid presentationen i Bråvallasalen var finanslandstingsrådet Anna König Jerlmyr (M), skolborgarråd Lotta Edholm (L), trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP), arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Karin Ernlund (C) samt äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD).

Enligt Anna König Jerlmyr är det en budget med fokus på hållbarhet som nu läggs fram.

– Vi ser en stark tillväxt, men inte lika kraftfullt som tidigare år, säger finansborgarrådet.

Ett orosmoment är inbromsningen på bostadsmarknaden i Stockholm, menar hon.

Samtidigt meddelas att skatten sänks med 16 öre.

"Stockholmarna ska få behålla mer av sin inkomst och vi sänker kommunalskatten med 16 öre. Genom tydliga prioriteringar, kvalitetssatsningar i välfärden och investeringar i miljö och klimat klarar vi av att sänka skatten samtidigt som vi värnar stadens finanser", står det i en av budgetpunkterna.

– Idag presenterar vi en budget med framtidstro och med fokus på en stad som aldrig står still. Vi förenar satsningar på kunskaper i skolan och investeringar i klimatomställning med sänkt skatt som gör det mer lönsamt att arbeta, säger Anna König Jerlmyr (M).

Ökad säkerhet

Det görs även en ”Historisk satsning på trygghet”. Bland annat med fler övervakningskameror.

– Det här är en unik satsning. Aldrig förr har så många skarpa förslag gällande trygghet lagts fram, säger Erik Slottner och förklarar att delar av satsningen innefattar betydligt fler trygghetsvakter, från dagens 18 stycken till 100 stycken.

840 miljoner kronor satsas också på förskola, grundskola och gymnasium. Där ingår satsningar på elevhälsa, nolltolerans mot mobbning, stärkt kunskapsfokus och ökade förväntningar på föräldrar.

Stockholms stads budget för 2019 ​– viktigaste punkterna

De grönblåas sammanfattning av budgeten

✓ En historiskt stor satsning på trygghet med fler ordningsvakter, inrättande av ett trygghetsutskott, trygghetsfond, fler trygghetskameror, utreda införandet av en trygghetsjour, platssamverkan (BIDs), nya handlingsplaner mot våldsbejakande extremism och förstärkt avhopparverksamhet.

✓ Stockholmarna ska få behålla mer av sin inkomst och vi sänker kommunalskatten med 16 öre. Genom tydliga prioriteringar, kvalitetssatsningar i välfärden och investeringar i miljö och klimat klarar vi av att sänka skatten samtidigt som vi värnar stadens finanser.

✓ Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Vår vision om Stockholm inkluderar både modern och klassisk arkitektur, även i nyproduktion, och en arkitekturpolicy ska tas fram för Stockholm. Vi vill skapa förutsättningar för många fler bostäder genom att öka utbudet av byggklar mark och genom att förenkla regler.

✓ Stärkt kunskapsfokus i skolan. Vårt mål är att Stockholms skolor ska vara de bästa i Sverige. Då måste skolans kunskapsuppdrag fredas och tidiga insatser erbjudas till den som behöver mer stöd eller behöver mer stimulans. Därför bygger vi ut särskilda undervisningsgrupper och CSI-grupper för barn i behov av särskilt stöd, och tar fram en strategi för en bättre skolgång för särbegåvade elever. Lärares arbetsmiljö och elevers studiero måste fredas. Därför inför vi en nolltolerans för våld och kränkningar i skolan, stärker samverkan mellan skola och socialtjänst och utreder införandet av en Skolakut för gymnasieelever.

✓ En stärkt socialtjänst med fokus på stärkt samverkan och tidigare insatser. Vi påbörjar införandet av allvarssamtal inom 48 timmar när ett barn ertappats med att begå brott, inför skolsociala team på utvalda skolor i ytterstaden och inrättar lokala operativa samverkansforum med skola-socialtjänst-polis på barnnära nivå. Vi förstärker socialtjänstens arbete med barn och unga och stärker arbetet med handlingsplanen för bättre arbetsmiljö för socialsekreterare. Vi stärker stödet till utsatta för våld i nära relationer och personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck.

✓ Stockholm ska vara världsledande i klimat- och miljöarbetet. Därför skärps nu klimatmålen och Stockholm ska vara en klimatpositiv stad 2040. Vi investerar en klimatmiljard i investeringar som märkbart minskar stadens klimatpåverkan och till klimatanpassningsåtgärder som gör staden mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Samtidigt ska staden ta fram en lokal koldioxidbudget.

✓ Arbetet med ökad framkomlighet för gång, cykel och busstrafiken ska fortsätta under mandatperioden. Därför avsätter vi en och en halv miljard för ökad framkomlighet. Det ska vara attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Utsläppen från biltrafiken måste minska för att Stockholm ska nå klimatmålen.

✓ Alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Vi inrättar ett integrationsutskott för att ta ett samlat grepp om integrationsarbetet. Vi ska utreda en ny modell för vuxenutbildning och sfi, en vuxpeng och utveckla möjligheten till yrkesutbildning med integrerad språkundervisning. Föreningsstödet till idrotten ska utformas för att främja långsiktighet och för att locka fler barn och unga till idrotten samt öka integrationen.

✓ Kulturen ska ges plats i stadens planering när staden växer och göras mer tillgängligt i det offentliga rummet. Stadens kulturpolitik ska präglas av ambitionen att tillgängliggöra kulturen för fler. Vi satsar 15 miljoner på skötseln och drift av stadsmiljön och våra parker.

✓ Äldreomsorgen ska utgå från kvalitet, värdigt bemötande och valfrihet. Ersättningarna inom hemtjänst och särskilt boende höjs, sociala och kulturella aktiviteter utökas och satsningar för bättre mat görs. Staden ska även under året utreda hur en äldreboendegaranti för personer över 85 år kan se ut, hur ökad valfrihet och generösare biståndsbedömning inom hemtjänsten kan utformas samt hur staden kan arbeta med att minska ensamhet och social isolering bland äldre.

Visa merVisa mindre

Mer satsningar i budgeten

Bättre skolgårdar: 20 miljoner kronor satsas på att skapa mer grönska på Stockholms skolgårdar.

Sop- och saltning av trottoarer. Fem miljoner kronor satsas på sop- och saltning av trottoarer

Cykeltunnel: En cykelväg i Söderledstunneln finns med som en post i budgeten.

El-laddstolpar: År 2022 ska Stockholm ha cirka 4 000 publika laddstolpar för elbilar finnas, ett arbete som pågår nu.

Mobila vakter: 50 miljoner kronor ska satsas på cirka 100 mobila ordningsvakter.

Samtal från polisen: Unga som begår sitt första brott ska inom 48 timmar få ett så kallat allvarssamtal från socialtjänst och polis.

Bättre mat: Tre miljoner kronor satsas för ett särskilt matlyft till äldrevården. Bättre mat gör att matupplevelsen blir trevligare och risken för att de äldre ska tappa i vikt minskar.

Bättre bibbla:

Visa merVisa mindre