TRÄHUS. Svenska hem i Bromma presenterade enligt juryn en ”intressant träarkitektur med väl studerad förgårdsmark och interaktion med gaturummet”.

Här är stora planen för ett helt nytt Riddersvik

Fem olika exploatörer föreslås få markanvisningar för att bygga 390 bostäder på den gamla trädskolans mark i Riddersvik. Dessutom vill man reservera mark för ytterligare 45 bostäder vid stallbyggnaden. Här är den stora planen.

  • Publicerad 07:36, 13 okt 2016

Det är nästa form av trädggårdsstad, det viktiga är att det blir grönt och vackert. Stockholm växer väldigt snabbt, det är många som behöver flytta hemifrån.

Nu tas ett stort steg i planerna för att bygga bostäder på den gamla trädskolan vid Riddersviks gård i Hässelby villastad. Nästa vecka ska politikerna i exploateringsnämnden ta ställning till förslaget som går ut på att fem olika exploatörer bygger varsitt kvarter i det nya området.

Företagens förslag har valts ut genom en tävling där utformning, arkitektur och energihushållning var viktiga kriterier. Planen är en blandning av radhus och flerbostadshus.

– Tanken är att bygga trädgårdsstaden 2.0. Jag vet att det har varit en lång diskussion om det här projektet. Det blir ett område med hög arkitektonisk kvalitet och gröna värden som många kommer att ha glädje av, säger Roger Mogert (S), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

Hauschild & Siegelarchitecture AB förslag innebär enligt juryn "ett sätt att stapla radhus som ger nya kvaliteter i flera avseenden". Bland annat gillas att balkonger utgör planteringslådor och att dagvatten samlas på taket och bevattnar balkonger och förgårdsmark.

På skisserna syns bland annat fyravåningshus, hur passar det in i en trädgårdsstad?

– Det är just det som är poängen. Det är nästa form av trädggårdsstad, det viktiga är att det blir grönt och vackert. Stockholm växer väldigt snabbt, det är många som behöver flytta hemifrån och det finns många barnfamiljer som behöver större, säger Roger Mogert.

Totalt 590 bostäder

Tjänstemännen föreslår en blandning av olika upplåtelseformer, fördelat ungefär så här:

194 hyresrätter, 108 bostadsrätter och 87 radhus. Dessutom vill man reservera mark precis vid stallbyggnaden vid Riddersviks gård för att utreda förutsättningarna för att bygga ytterligare 45 bostäder, varav 16 i så fall blir bostadsrätter och 29 radhus.

Tillsammans med tidigare markanvisningar i området (se faktaruta under texten) så planeras alltså för totalt 590 bostäder på området. Den nu föreslagna affären väntas inbringa runt 155 miljoner kronor till stadens kassa.

Tegel vs trä. Wallfast ”varierade trä- och tegelarkitektur” gillades av juryn.

P-talet: 0,5 platser per lägenhet

I förslaget ingår två förskolebyggnader men ingen skola. För flerbostadshusen planeras garage under jord med ett parkeringsantal på 0,5 platser per lägenhet.

– P-talet i Stockholm ligger mellan 0,3 och 0,5 så det är den övre delen av spannet just eftersom det ligger en bit från t-banan. Det är inte politiskt satt utan det är den beräkningen tjänstemännen har gjort. Sen ska ju det prövas i planprocessen, det finns ju alltid möjlighet att planera fler p-platser ovan jord, säger Roger Mogert (S).

Enkelhet och lugn i bebyggelsen gjorde att juryn gillade Ikanos bidrag.

Flytt av Lövstavägen

Riddersviks allé är idag bilväg men föreslås göras om till parkvägar för att göra området säkrare, framför allt för barn. Innan själva bostadsbyggandet kan dra igång så måste Lövstavägen flyttas lite norrut, kurvan vid Lokstallet rätas ut och det planeras en rondell vid Blomsterkungsvägen. Sedan ska nya separata gång- och cykelvägar anläggas längs Lövstavägen.

I detaljplaneprocessen föreslås att Engelska parken nedanför Riddersviks gård planläggas som parkmark för att skydda området. I förslaget ingår att parken rustas upp så att dess naturvärden tas tillvara och att den görs mer tillgänglig för besökare.

Innovations properties och Västkuststugan föreslås få en tidig markreservation vid stallbyggnaden. Enligt juryn "anvisar de faluröda träfasaderna en uppdaterad version av trädgårdsstad".

Vad händer nu?

Ett genomförandebeslut väntas tas under tredje kvartalet 2017.

Byggstarten beräknas tidigast kunna dra igång under 2019 och de första boende kan i så fall flytta in år 2020.

Hela området bedöms kunna vara färdigt 2022.

Tidsplanen bedöms dock som osäker, framför allt på grund av risken för överklaganden.

Visa merVisa mindre

Här är företagen som kan få bygga

De som får markanvisningar är: Hauschild & Siegel Architecture AB, Ikano Bostad AB, Wallfast AB, Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB m fl och Vivere Fastigheter AB m fl.

Sedan tidigare har Småa fått markanvisning för 50 småhus och 50 lägenheter i flerbostadshus. Det är också beslutat att Besqab ska bygga ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter för äldre.

Totalt planeras alltså 590 stycken bostäder i området.I markanvisningarna säkerställs 16 lägenheter i gruppbostad enligt LSS.

Visa merVisa mindre

Vivere fastigheter AB:s förslag kallas av juryn " en variant av traditionell trähusbebyggelse som kan ge nya kvaliteter till den nya trädgårdsstaden Riddersvik."

Får samsas. Bebyggelsen ska grupperas runt gemensamma gårdar och markbostäder har endast mindre privata uteplatser. Foto: Stockholms stad

För kvarter 6, som ligger intill stallbyggnaden, föreslås att man reserverar marken för att utreda ytterligare bostäder, som inte ingår i nuvarande markanvisning. Foto: Stockholms stad