Många cykelprojekt ska byggas i år. Foto: Mikael Andersson

Här är alla cykelsatsningar i Stockholm i år

Kommande fyra år ska Stockholm stad lägga en miljard på att förbättra för cyklisterna i staden. Här är årets projekt.

  • Publicerad 19:30, 24 feb 2019

Stockholm har ett uttalat mål att bli en ledande cykelstad och sedan 2012 har man investerat den så kallade "cykelmiljarden", vilken ska summeras nu i vår. Samtidigt har det nya grönblå styret aviserat att man kommande mandatperiod ska lägga 1,5 miljarder på gång, cykel och kollektivtrafik där en miljard är öronmärkta för cykelinfrastrukturen.

Här är viktigaste punkterna i budgeten för Stockholms stad 2019

Nyligen klubbades trafiknämndens budget för året. Här är de cykelsatsningar som fanns med där.

Nu ska cyklister få svänga höger vid rött

Sträckorna som blir klara eller byggs i år

Lidingövägen: Breddade gång- cykelbanor på båda sidor. Färdigt i höst.

Tegeluddsvägen: Enkelriktade cykelbanor längs Tegeluddsvägens båda sidor, på södra sidan genom målning och påkörningsbara pollare. Klart i år inom ramen för cykelprojekt Lidingövägen.

Ulvsundavägen (Ulvsundaplan-Bällstavägen): Breddning av befintlig dubbelriktad cykelbana. Helt färdig i mars.

Bromstensvägen: Ny gång- och cykelbana på Bromstensvägens norra sida, samt avsmalning av körbanan. En anslutningspunkt med cykelbanan i korsningen Gamla Bromstensvägen/Dagsverksvägen utförs i ett senare skede. Arbetet görs i två etapper där etapp ett började byggas i april 2018. Andra etappen planeras påbörjas under våren 2019. Hela arbetet är preliminärt klart under första halvan av 2020. 

Vasagatan: Nya bredare cykelbanor och breddade gångbanor. Pågår fram till 2021.

Torsgatan: Enkelriktade cykelbanor med upphöjda passager vid korsningar mellan Norra Bantorget och Sankt Eriksplan, Etapp 1 har startat september 2018 och planeras vara klar augusti 2019. Andra etappen genomförs 2019-2020.

Stadsgårdsleden: Breddning av gång- och cykelbanan mellan Tegelviksslingan och Fotografiska, samt test att ta ett körfält till förmån för bredare gång- och cykelbana förbi Fotografiska. Försöket inlett våren 2018, utvärdering pågår. Breddning genomförs 2018-2019.

Spångavägen: Enkelriktade cykelbanor genom breddning av befintlig gång- och cykelbana på västra sidan av Spångavägen mellan Enevägen och Enebyvägen. Klart i sommar.

Gustav Adolfs torg-Nybroplan: Breddade och nya cykelbanor samt tydligare separering mellan gående och cyklister. Vissa delsträckor klara. Hela sträckan klar i oktober.

Örbyleden: Ny cykelbana utmed norra sidan av Örbyleden mellan Lingvägen och Nynäsvägen. Försenad byggstart till i höst, och ska stå klart 2020.

Hässelbystråket (Åkeshov-Brommaplan): Dubbelriktad cykelbana och en hastighetssäkrad passage vid cirkulationsplatsen. Den befintliga cykelparkeringen byggs ut med tvåvåningsställ och väderskydd. Har byggstartat, ska stå helt klart 2020.

Badstrandsvägen-Essingeringen: Trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen och en ny cykelkoppling på Essingeringen mellan Badstrandsvägen och påfarten till gång- och cykelbron mot Alvik. Byggstart i höst.

Spånga Station: Bland annat ny cykelbana längs västra sidan av Spånga Stationsväg och Bromstensvägen förbi Spånga station. Tänkt byggstart i år men måste samordnas med trafikförvaltningen.  

Flatenvägen: Ny gång- och cykelbana längs Flatenvägen, mellan Sandåkravägen och Flygfältsgatan. Klart i sommar.

Fredsgatan: Cykelåtgärder på Gustav Adolfs torg i samband med avstängning av Fredsgatan för motorfordonstrafik. Klart i år.

Cykelparkering: 2 000 cykelparkeringsplatser ska byggas i år.

Framkomlighetsåtgärder på pendlingsnätet:  Förbättringar vid tio korsningar och en saknad länk i cykelpendlingsnätet genomförs i år.

Omskyltningar: Fortsatt arbete med omskyltning för att tillåta dubbelriktad cykling på enkelriktade gator.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Beslut på gång

Sandåkravägen: Utredning av ny cykelbana längs Sandåkravägen i Sköndal. Inriktningsbeslut i vår.

Mariebergsgatan och Igeldammsgatan:  Utredning av möjliga cykellösningar för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet och föra att underlätta passage förbi Fridhemsplan. Även framkomlighetsåtgärder i korsningen Mariebergsgatan-Drottningholmsvägen. Inriktningsbeslut i vår.

Götgatan: Bredare cykelbanor och gångbanor har gjorts temporärt. Planen är att göra lösningen permanent i samband med att trafikförvaltningen gräver upp gatan för att renovera tunnelbanans tak. Nytt beslut väntas i år. Byggstart tidigast 2020.

Bällstabro: Enkelriktade cykelbanor i båda riktningarna. Görs i samarbete med Sundbybergs stad. Reviderat inriktningsbeslut i vår.

Cykelbro mellan Gamla Stan och Tegelbacken: Fortsatt utredning av både breddning av kajen utmed Riddarholmskanalen och alternativet med pontonbro intill Centralbron väster om Strömsborg. Parallellt med en fördjupad flytbroutredning utreds alternativet med breddad cykelbana på Vasabron. Inriktningsbeslut planeras under 2019.

Test med "all-grönt" och tillåten högersväng mot rött på utvalda platser. Beslut väntas i år.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Sträckorna som utreds

Cykeltunnel i Söderledstunneln: Förutsättningar för och förväntade effekter av ett försök med cykeltunnel i Söderledstunneln ska utredas under året.

Skeppsbron: Sträckan ska få nya och bättre cykelläsningar, bättre vistelseytor, levande stadsliv och tillgängliggörande av vattnet. Finns med i budgeten. Ingen tidplan.

Nybroplan- Valhallavägen: Utredning av flera tänkbara cykelstråk mellan Valhallavägen och Stureplan/Nybroplan.

Folkungatan-Slussen: Utredning för att förbättra framkomligheten och säkerheten för cyklister och gående. Konsekvenser ”för andra trafikslag och funktioner ska tydliggöras.”

Surbrunnsgatan: Utredning av utformning för Surbrunnsgatan som cykelgata.

Cykeltunnel Fruängsbanan: En gång- och cykeltunnel genom tunnelbanans banvall i höjd med Västertorps t-banestation, liksom en anslutande gång- och cykelbana. Tidigast byggstart 2020 då tunnelbanan måste stängas av under bygget.

Västberga Allé: Utredning av åtgärder för framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafik längs Västberga Allé.

Nybroplan: Cykelpassager och övergångsställen rätas ut och styrningen av trafiksignaler ses över. Cykelbanan på norra sidan av Raoul Wallenbergs Torg breddas och flyttas något. Gångstråket mellan Norrmalmstorg och Nybroplan genom Berzelii Park ska bli tydligare för att minska fotgängare på cykelbanan.

Sockenvägen (Sockenplan och Älvkällevägen): Utredning av möjliga åtgärder för bättre och sammanhängande cykellösningar.

Dessa projekt utreds också men det finns ingen kostnadsprognos med i årets verksamhetsplan

Liljeholmsbron och Hornstull: Bredare och nya enkelriktade cykelbanor på Långholmsgatan mellan Folkskolegatan och Liljeholmsbroarnas södra fäste. Utreds vidare och samordnas renoveringen av Liljeholmsbron där breddning av gång- och cykelbanor ingår. Tidigast byggstart 2022.

Skanstullsbron: Utredning om breddning av gång- och cykelbanan.

Tallkrogens bollplan: Ny cykelbana längs Nynäsvägen i genare sträckning än befintlig.

Sveavägen: Utredning om bättre cykelmöjligheter likt södra Götgatan med snabba åtgärder för hög kapacitet.

Gamla Tyresövägen: Ny cykelbana. Utredning har inte startat.

Engelbrektsgatan: Utredning av en separerad cykellösning, t ex genom dubbelriktad cykelbana på östra sidan.

Odengatan (Odenplan-Valhallavägen): Utredning pågår för sträckningen.

Sockenvägen: Utredning om enkelriktade cykelbanor på båda sidor.

Farstastråket: Flera punktåtgärder på pendlingsstråket längs Nynäsvägen för bättre framkomlighet för cykeltrafik. Två korsningar görs genomgående, en cykelvägsanslutning till gång- och cykeltunnel rätas ut och görs mer trygg, och åtgärder på Bogårdsvägen för att skarva ihop en saknad länk.

Karlavägen:  Breddning och korsningsåtgärder på sträckan mellan Runebergsplan och Sturegatan.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Sträckorna som nyss blivit klara

Gubbängsmotet: Bredare gång- och cykelbana längs västra sidan av Nynäsvägen mellan Farstaängen i söder och Gubbängsfältet i norr. Projektet färdigt i november 2018.

Långholmsgatan: Enkelriktade cykelbanor i båda riktningarna mellan Västerbron och Folkskolegatan. Projektet färdigställt och slutredovisat i april 2018.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre