Till vänster: KPMG-huset 2009 då KPMG och kanadensiska ambassaden fortfarande var kvar i byggnaden. Till höger: visionsskiss. Foto: Wikimedia commons/ BAU arkitekter

Grönt ljus till rivning i City

Ärendet har bollats fram och tillbaka mellan domstolar. Nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt om det gamla KPMG-huset på Tegelbacken. Enligt domstolen är det fritt fram att riva och bygga nytt.

  • Publicerad 16:03, 9 sep 2020

I augusti 2018 fattade staden beslut att riva byggnaden intill Sheraton hotell på Tegelbacken 4, i kvarteret Snäckan, som av vissa kallas KPMG-huset. Byggnaden är grönklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den har ett särskilt kulturhistoriskt värde.

I stället är planen att Skanska ska bygga ett kontorshus med plats för cirka 1 860 arbetsplatser, jämfört med dagens 700. Byggnaden är planerad att bli 4,5 meter högre än den befintliga och skulle bli tio meter större ut mot Rödbodgatan.

Beslutet överklagades av den ideella föreningen Samfundet S:t Erik som menar att att rivningen och det nya förslaget skulle "påtagligt skada riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården". Men mark- och miljödomstolen avvisade den överklagan med motiveringen att samfundet inte hade någon klagorätt. Organisationen överklagade det beslutet till mark- och miljööverdomstolen som i november förra året skickade tillbaka ärendet till mark- och miljödomstolen för handläggning eftersom man där ansåg att Samfundet S:t Erik har rätt att få saken prövad. Stockholms stad överklagade till Högsta domstolen som fastställde mark- och miljööverdomstolens beslut.

Och nu har mark- och miljödomstolen prövat själva sakfrågan, att riva och bygga nytt, vilket man menar är helt i sin ordning. Till grund för sin bedömning har domstolen bland annat använt sig av kommunen och länsstyrelsens miljökonsekvensbeskrivning.

Samfundet S:t Erik vinner mot staden i HD

Mark- och miljödomstolen konstaterar bland annat att "länsstyrelsen i sitt yttrande skriver att rivningen skadar riksintressets modernistiska bebyggelseårsring och den helhet som bildas på platsen med intilliggande Sheraton". Man skriver vidare att den nya byggnadens storlek och höjd kommer att göra Klara kyrkas torn mindre synligt från vissa vyer.

"Trots den negativa påverkan kan skadan dock enligt länsstyrelsen inte anses påtaglig" står det i domen. Och den slutsatsen delar alltså mark- och miljödomstolen.

Stor rivning i City bollas mellan domstolar

Man refererar även till miljökonsekvensbeskrivningen där det går att läsa "Rivningen (...) resulterar i att en representant för senmodernismen och 1900-talets välfärdssamhälle försvinner från Norrmalms stadsfront mot vattnet, vilket är märkbart i samtliga vyer. Sett på
håll behåller dock storkvarteret Snäckan sin modernistiska och sammanhållna
karaktär". Det senare menar man beror på att grannen, hotell Sheraton, har en
mer framträdande roll i stadsfronten och att den nya byggnaden "fortsatt in- och underordnar sig hotellets och kvarterets övergripande gestaltning".

Beslutet kan överklagas.