Oense. Bolaget som bygger i Tingvalla är oense med de som redan bor där. På bilden syns ett av husen under uppbyggnad. Foto: Privat

Grannar får rätt i attefalls-strid i Tingvalla

I ett ovanligt beslut från mark- och miljödomstolen fick grannar i Tingvalla i Vallentuna rätt i en överklagan som gällde ett attefallshus. Anledningen är att det saknades ett färdigt slutbesked för det befintliga huset på tomten.

  • Publicerad 12:26, 10 maj 2019

I det gamla sommarstugeområdet Tingvalla i Bällsta håller man nu på att bygga bostadsrättsföreningen Skvadronhöjden. Planen är att bygga 21 nya bostäder här, både i parhus och mindre hus, så kallade attefallshus.

I slutet av april tog tretton grannar strid mot byggbolaget Kolfast och överklagade delar av projektet till länsstyrelsen. Grannarna menar att byggnationen förstör naturen, sänker värdet på deras hus och gör området för förtätat.

Det grannarna överklagar är kommunens startbesked för ett av attefallshusen, samt åtgärder på ett befintligt, nu inflyttat, parhus man fått bygglov för.

Kan sällan överklagas

För attefallshus krävs inget bygglov. Däremot krävs ett startbesked från kommunen, som generellt sett inte kan överklagas av grannar. Men i det här fallet har länsstyrelsen och senare även mark- och miljödomstolen fattat beslutet att fyra av grannarna har rätt att överklaga startbeskedet, med hänvisning till Europakonventionen om civila rättigheter.

Den civila rättighet som avses är rätten till skydd för egendom. Grannarna menar bland annat att värdet på deras fastigheter minskar, det har domstolen tagit fasta på och därmed gett dem rätt att få sin sak prövad.

När saken prövades i länsstyrelsen upptäcktes att det befintliga parhuset på tomten fått ett interimistiskt, alltså tillfälligt, slutbesked för enbart husets undervåning. Något som länsstyrelsen bedömde inte räckte till i det här fallet. Därför upphävdes startbeskedet för attefallshuset.

– De hade inte gjort klart övervåningen på huset, så bolaget fick bara slutbesked för undervåningen. De har därför inte fått ett tillräckligt slutbesked för bostadshuset, som länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen bedömt behövs för att bygga attefallshus, säger juristen Sara Linde.

"En ny bedömning för vår del"

Att det faller på just den juridiska punkten är relativt ovanligt, menar Sara Linde.

– Vad jag vet är det första gången vi har sett just det här, jag har inte stött på det tidigare. Det är en ny bedömning för våran del, säger Sara hon.

Kolfast anser att beslutet är felaktigt och överklagade det till mark- och miljödomstolen. Den 8 maj kom domen. Mark- och miljödomstolen avslår bolagets överklagan, eftersom de håller med länsstyrelsen.

Det betyder att startbeskedet för attefallshuset och även några åtgärder på det befintliga bostadshuset är upphävt tills vidare.

Kolfasts vd Peter Lundh anser att beslutet är felaktigt.

– Enbostadshuset hade ett interimistiskt slutbesked, och de saker man enligt plan- och bygglagen ska uppfylla för att få ta en bostadsbyggnad i bruk fanns på plats, skriver Peter Lundh i ett mejl till StockholmDirekt.

Vad får beslutet för konsekvenser?

– Vi ser inte att beslutet får någon direkt konsekvens vare sig för oss eller för dem som har flyttat in, skriver han.

Vad gör ni nu? Kommer ni överklaga till mark- och miljööverdomstolen (högsta instans)?

– Det är lite tidigt att svara på i dagsläget. Vi har inte hunnit diskutera med vårt juridiska ombud, skriver Peter Lundh.

Han säger också att han inte håller med grannarna om deras bild av att attefallshusen skulle påverka naturen och göra området för förtätat. Han skriver i ett mejl att han anser att husen är "estetiskt tilltalande och ger ett positivt tillskott till området".

– Vi förstår faktiskt inte vilka mardrömsscenarion som våra grannar målar upp och vi utgår även ifrån att de själva skulle vilja ha möjligheten att tillämpa attefallsreglerna inom sina egna fastigheter, säger Peter Lundh.

Kan ansöka på nytt

Enligt Sara Linde på länsstyrelsen kan kommunen fatta ett nytt beslut om slutbesked för parhuset, och därefter kan bolaget, om de vill, ansöka om startbesked för attefallshus på samma tomt igen.

Kan grannarna överklaga igen då?

– Ja, överklaga kan de göra. Då får vi bedöma sakfrågan, om alla formella förutsättningar är uppfyllda, säger Sara Linde.

Därför fick grannarna överklaga enligt Europakonventionen

I vanliga fall har grannar inte rätt att överklaga startbesked för attefallshus, men länsstyrelsen beslutar att i det här fallet har fyra av grannarna det – med stöd av Europakonventionen om civila rättigheter.

Så här skriver mark- och miljödomstolen:

”I överklagandena till länsstyrelsen har grannarna angett bl.a. att bostadsrättsprojekten ”förtätar” närmiljön och innebär en ”urholkning av områdets status vilket innebär en värdeminskning” av deras fastigheter. De har därmed gjort gällande att de drabbas av olägenheter m.m. till följd av åtgärderna på fastigheten Bällsta 2:1269, vilket konstituerar en rätt till domstolsprövning med tillämpning av bestämmelserna i EKMR.”

Visa merVisa mindre