Stubbe. Eken fälldes trots domstolsbeslut. Foto: Anna Montell Magnusson

Gammal ek fälldes trots domstolsbeslut

Grannar överklagade att två stora ekar skulle fällas när tomter exploateras i Backen i Glömsta. Mark- och miljödomstolen beslutade att ekarna inte fick fällas innan ärendet avgjorts – men samma dag fälldes den 15 meter höga eken.

  • Publicerad 06:00, 18 jul 2022

En fastighet i området Backen, mellan Vistaberg och Glömsta, har styckats och ska bebyggas med bostadshus och komplementbyggnader.

I samband med det har byggaktören ansökt om lov att fälla ett antal träd. För att fälla träd i området krävs marklov, vilket kommunen beviljat.

Anna Montell Magnusson, som bor granne med fastigheten, överklagade tillsammans med en granne beslutet att fälla två stora ekar.

– Området kännetecknas av stora äldre villatomter och det finns flera stora välvuxna ekar. De är fantastiskt vackra och en del av områdets karaktär, säger hon.

Länstyrelsen avslog deras överklagan, men de överklagade vidare till mark- och miljödomstolen.

Beslut om inhibition

Tisdagen den 28 juni beslutade mark- och miljödomstolen om inhibition, det vill säga att träden inte får fällas innan överklagan är behandlad.

För att inhibition ska vara motiverat krävs antingen en tämligen hög grad av sannolikhet för att överklagandet kommer att bifallas, eller att en verkställighet av det överklagade beslutet kommer att innebära irreparabla skador på till exempel natur- eller kulturvärden.

Samma morgon fälldes dock den ena eken. Anna Montell Magnusson beskriver den som 15 meter hög och med en stam på 75 centimeter i diameter.

Enligt byggaktören Nordiska kvalitetshus ägare Peter Dynesius kände företaget inte till inhibitionsbeslutet när de fällde eken.

– Eftersom vi fått startbesked tog vi beslutet att påbörja byggnationen trots att ärendet låg hos mark- och miljödomstolen, säger han.

Det är inhibition

Med inhibition avses att ett beslut, vilket annars gäller omedelbart, ska avvaktas med att utföras och inte får verkställas.

En överinstans kan besluta om inhibition om det är sannolikt att underinstansens beslut kommer att ändras eller om verkställighet av det överklagade beslutet innebär irreparabla skador på till exempel natur- eller kulturvärden.

Spåren efter den gamla eken är redan borta. Foto: Anna Montell Magnusson

Fick startbesked

Kommunen gav startbesked för trädfällningen den 20 juni.

– Vi får bara neka startbesked om sökanden inte uppfyller något av kraven för startbesked. Där ingår inte en prövning av överklagan. Men vi upplyser om att ärendet kan överklagas och att byggherren vidtar alla åtgärder på egen risk, säger bygglovschefen Morgan Randall Svahn.

Enligt detaljplanen för området krävs lov för att fälla träd och det står att onödig trädfällning ska undvikas.

Varför ansåg ni att det var rimligt att de här ekarna skulle fällas?

– I en bygglovsprövning görs en mängd avvägningar. Det ska göras så små markingrepp som möjligt och samtidigt ska tillgänglighetskrav uppfyllas. Den sammanvägda bedömningen innebar att vissa träd behövde fällas.

Anna Montell Magnusson är mycket besviken.

– Det är sorgligt och ledsamt att det får gå till på det här viset. Dessutom var det helt onödigt, den stod i utkanten av fastigheten. Det går inte att få tillbaka en sådan här ek under min livstid, säger hon.

492 skyddsvärda ekar i Huddinge

Länsstyrelsen i Stockholms län har tagit fram en naturvårdstrategi för arbete med skyddsvärda ekar i Stockholms län.

I Huddinge finns 492 skydsvärda ekar.