Järfälla och Upplands-Bro kommuner är positiva till att uppgradera cykelnätet. Foto: Åsa Sommarström

Full fart framåt med nya cykelvägen

Upplands-Bro och Järfälla kommuner är med på banan och har redan satt igång arbetet med det nya cykelstråket. Järfälla har kommit längst och redan byggt om två kilometer cykelväg.

  • Publicerad 15:42, 8 feb 2017

– Kungsängenstråket är cirka elva kilometer långt i Järfälla kommun och från början behövdes hela stråket byggas om i och med att infrastrukturen för cykel höll en låg standard. Vi har i dagsläget byggt om cirka två kilometer av stråket, säger Gustaf Bergeröd, cykelsamordnare i Järfälla kommun.

I Upplands-Bro har man gjort en inventering av det regionala gång- och cykelstråket och sett att det finns brister som behöver åtgärdas. Men dessa är inte prioriterade i dagsläget, utan det viktigaste för kommunen är att se till att cykelstråket hänger ihop.

– Vi satsar i första hand på att bygga de sträckor där det idag saknas gång- och cykelvägar helt, exempelvis längs med Enköpingsvägen genom Bro som sedan i framtiden förhoppningsvis ska fortsätta mot Håbo kommun, säger Therese Eriksson, projektingenjör i Upplands-Bro kommun.

Byggena ska finansieras genom kommunernas investeringspengar tillsammans med statlig medfinansiering genom Trafikverket. Båda kommunerna tycker att det är viktigt att höja standarden på cykelbanorna.

– För att fler ska välja cykeln behöver det finnas en säker infrastruktur inom kommunen. Det är lika viktigt att den är regionalt sammanhållen för att det ska vara en enhetlig standard även om en kommungräns passeras, säger Gustaf Bergeröd.

– Att skapa goda förutsättningar för ökad cykeltrafik främjar både miljön och folkhälsan samt minskar problemen med överbelastade parkeringar som kommunen har i stations- och centrumnära områden, säger Therese Eriksson.