Hög ljudnivå. Trafikverket ska fortsätta utreda bullernivåerna från Nynäsvägen på sträckan förbi Farstaängen. Foto: Maria Broberg

Förslaget: Bullerskydd vid Farstaängen

Staden rustar upp Farstaängen – och bullret från Nynäsvägen fortsätter. Efter ett medborgarförslag har staden beslutat att utreda ett bullerskydd, men frågan ligger hos Trafikverket.

  • Publicerad 17:09, 20 okt 2021

Farstaängen ska bli en stadsdelspark med hängmattor, boule och en upprustad bollplan, vilket Mitt i skrev om i somras.

I slutet av augusti skrev Farstabon Alex Pacheco ett medborgarförslag om att sätta upp ett bullerskydd mot Nynäsvägen, för att satsningen på Farstaängen ska slå väl ut.

Han brukar ofta promenera över ängen och säger att det går att vara på lekplatsen bakom skolan, men inte där man planerar aktiviteter.

– På bollplanen är det nästan alltid tomt för att det bullrar så mycket, förutom när skolor tvingas gå dit, säger Alex Pacheco.

Så ska Farstaängen rustas upp

Han skickade in ett medborgarförslag i samma ärende 2011 och fick då svaret från staden att det är Trafikverket som ansvarar för Nynäsvägen vid Farstaängen.

– Då hade de inte börjat lägga ner pengar på ängen, nu hoppas jag att de förstår att det är lönlöst att lägga ner pengar på något innan problemet är löst.

Mona Gustafsson är nyinflyttad, och brukar gå genom parken med sin hund. Hon tror att man vänjer sig vid ljudet. "Men man undrar vad det gör med hjärnan", men det är annan sak, säger hon. Foto: Maria Broberg

Staden positiva

Den 23 september gav Farsta stadsdelsnämnd förvaltningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget. Enligt projektledare Magdalena Möne finns det en poäng i att utveckla Farstaängen trots bullret.

– Vi saknar tidpunkt för när ett bullerplank kan byggas och det kommer vistas människor där ändå under tiden, även om ytorna inte är optimala ur bullersynpunkt, säger hon.

Nina Lindberg, landskapsarkitekt och ansvarig för park- och naturpark på Farsta stadsdelsförvaltning, förklarar vidare att förvaltningens ansvar är begränsat.

– Trafikverket har synpunkter på vad som finns inom vägområdet, men vi vill samarbeta och pusha på där vi kan. Det skulle vara värdefullt för alla med bullerskydd. Det är många inblandade och alla har olika ansvar, men vi har försökt se om det kunde bli aktuellt i samband med exploateringsprojekt, säger hon.

Trafikverket utreder

Trafikverket är ansvarig väghållare för den delen av Nynäsvägen som går förbi Farstaängen och därmed ansvariga för att åtgärda bullret om bullernivåerna överskrider riktvärdena. De har gjort en en första studie av vägens påverkan på bland annat buller.

– Man kan helt klart bedöma att det finns problem och att bullernivåerna överstiger riktvärdena för värdefulla natur-, kultur- och rekreationsområden, säger Michelle Benyamine Remahl, utredare hälsa på Trafikverket.

Inom de närmsta åren ska Trafikverket vidare utreda bullret på sträckan.

– Det är höga trafikmängder vilket medför bullerproblem och detta är något Trafikverket kommer att studera vidare. Syftet med den fortsatta utredningen är att komma fram till konkreta åtgärder, säger Lisa Rehnström, utredningsledare Trafikverket Region Stockholm.

Riktvärden buller

Trafikverket har riktlinjer för buller och vibrationer från trafik på väg.

Riktvärden i ekvivalent ljudnivå (medelljudnivån under en given tid), utomhus.

Parker och andra rekreationsytor i tätorter: 45 - 55 dBA

Bostadsrätter fasad, från vägtrafik: 55 dBA

För att vidta en åtgärd måste det först göras en avvägning om åtgärden är ekonomiskt rimlig i förhållande till effekten av åtgärden.

Prioriteringar måste göras mellan olika områden.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre