Förbudet mot Tiptapp – det gäller för ditt skräp

Stockholms stad har förbjudit apptjänsten Tiptapp från att förmedla transport av avfall från privatpersoner. Men innebär det att du som privatperson begår ett brott om du använder appen? Mitt i reder ut svaret som drar åt både ja och nej.

  • Publicerad 11:15, 11 okt 2018

Ta en bild på det du vill ha kört till återvinningsstationen, skriv vad du är villig att betala för att få jobbet gjort och vänta på svar från någon annan privatperson som är sugen att ta sig an uppdraget.

Det är idén bakom den – på senare tid – populära mobilappen Tiptapp.

Men Stockholms stad anser att appens förmedlartjänst av sopor bryter mot lagen och vill nu testa juridiskt om Tiptapp ska ses som en samling privatpersoner eller som ett företag.

Tiptapp har i sin tur överklagat till länsstyrelsen i Stockholm och i väntan på att förbudet vinner – eller inte vinner – laga kraft får appen fortsätta sin verksamhet.

Lagstiftningen är svår att tyda och med hjälp av miljöförvaltningens chef i Stockholms stad, Gunnar Söderholm, reder vi ut läget.

1. Vad säger lagen?

I miljöbalkens 15:e kapitel, paragraf 24 står att hanteringen av avfall inte får utföras av någon annan än kommunen eller den som kommunen anlitar. Det hela kallas det kommunala avfallsmonopolet.

Rent krasst innebär det att – förutom kommunal verksamhet – får endast du hantera det avfall som är ditt. Även om det handlar om att du vid ett tillfälle kör din grannes skräp när du ändå är på väg till återvinningsstationen.

Detta är såklart inget som någon kommer dra dig till domstol för, utan det är den systematiska avfallstransporteringen som lagen vill komma åt.

Det vill säga någon som frekvent kör privatpersoners avfall, en verksamhet som kräver tillåtelse från Länsstyrelsen. Brott mot detta kallas otillåten avfallstransport och kan rendera i böter eller fängelse i högst två år.

2. Vad är det Stockholms stad har förbjudit?

Miljöförvaltningen har inte förbjudit den digitala tjänsten som är Tiptapps mobilapp. Det är i stället själva förmedlingen mellan privatpersoner som staden vänder sig emot och att flertalet privatpersoner kör avfall så ofta att det skulle kunna hamna under otillåten avfallstransport som beskrivs ovan.

– Vi har sett på Tiptapps redovisningar att det finns personer som gör det här så ofta att det kan ses som yrkesmässigt, säger Gunnar Söderholm på miljöförvaltningen.

Däremot tycker de att grundidén är bra och skriver i beslutet att lösningar som gör att invånare hjälper varandra bidrar till ett mer hjälpsamt samhälle.

Det är alltså inte själva hämtadet och lämnadet som staden förbjuder nu eftersom det egentligen alltid varit förbjudet.

3. Kan jag få böter om jag använder Tiptapp?

Nej, lika lite som du riskerar böter om du kör din grannes avfall kommer det – så länge appen finns kvar – vara okej att kontakta andra privatpersoner där.

– När det sker enstaka gånger, oavsett genom en app eller inte, så är det tveksamt om det är straffbart. Vi är inte ute efter att straffa någon, utan att pröva lagligheten för Tiptapps förmedlingsverksamhet, säger Gunnar Söderholm.

4. Vad är det Tiptapp har överklagat?

Tiptapp har överklagat beslutet om att deras förmedlingsverksamhet för transport av avfall ska förbjudas.

I appen finns en annan tjänst med namnet bortskänkes. I och med att saker där kommer återanvändas ses det inte som avfall och omfattas inte av avfallsregleringar.

5. Vad händer nu?

Om länsstyrelsen går på stadens spår kan Tiptapp fortsätta överklaga till mark- och miljödomstolen. Nästa instans är mark- och miljööverdomstolen och i sällsynta fall lämnas ärenden över till Högsta domstolen.

Om förbudet vinner laga kraft kan det vara straffbart för Tiptapp att fortsätta sin förmedlingsverksamhet.

En del i Stockholms stads agerande är också att uppmärksamma om att lagstiftningen kan behöva uppdateras och fallet har skickats till regeringskansliet.