Det kan bli lättare att få dispens från strandskyddet. Foto: Arkivfoto

Fler kan få bygglov vid stränderna i skärgården

Landstinget säger ja till en mer flexibel tolkning av strandskyddet. – Det ska vara möjligt att bygga och bo, och bedriva näringsverksamhet, i skärgården, säger landstingsrådet Gustav Hemming (C).

  • Publicerad 18:32, 6 nov 2018

Sedan 2009 har kommunerna kunnat utse vissa områden, så kallade LIS-områden, där avsteg från strandskyddet kan göras och bebyggelse tillåtas.

Det gäller främst områden i glesbygd med gott om stränder. Syftet är att stimulera utvecklingen där.

I Stockholms skärgård finns dock inga områden som ”kvalat in” att vara LIS-område.

Många dispenser

Däremot ges varje år dryga tusentalet dispenser för att bygga i strandskyddade områden, det kan gälla bryggor, uthus, utbyggnader av bostadshus och fritidshus.

När det gäller helt nya hus beviljas färre dispenser, 50-60 om året.

Varje år överklagas också hundratalet dispenser till länsstyrelsen.

Mer flexibla regler

Nu föreslår Naturvårdsverket en mer flexibel tolkning av reglerna, något som landstingets tillväxt- och regionplanekontor tycker är positivt. I skärgården gäller ett utökat strandskydd om 300 meter på de flesta håll, och det är något som hämmar utvecklingen av skärgården, menar de.

– Vi har pekat på det här behovet länge. Det måste vara möjligt att bygga och bo, och bedriva näringsverksamhet, om vi ska ha en levande skärgård, säger Gustav Hemming (C), landstingsråd och nämndens ordförande.

Kärnöar kan bebyggas

Enligt tjänsteutlåtandet kan delar av skärgården liknas vid glesbygd, och möjligheten att bygga bostäder eller utveckla näringslivet vid stränderna stärker lokalsamhället.

Det är främst på öar som i landstingets skärgårdsstrategi benämns som kärnöar som de tänker sig att man kan vara mer generös med dispenser.

Kärnöar är Utö, Ornö, Nämdö, Runmarö, Sandön, Svartsö, Ingmarsö, Möja, Gräskö, Tjockö och Arholma. De skulle kunna ses som ett slags LIS-öar, menar de.

Öar med potential

Om en kommun ser potential för en strategisk tätortsutveckling på en kärnö, så bör de ha det med i översiktsplanen, enligt tjänsteutlåtandet.

Riskerar inte tillgången till stränder och natur i skärgården att minska för allmänheten?

– Det handlar inte om att privatisera stränderna, utan om att människor ska kunna bo med koppling till vatten, som ju är skärgårdens karaktärslandskap. Och om det finns boende i närheten av stränderna är chansen större att de sköts om och hålls tillgängliga,  säger Hemming.

Naturvårdsverkets har skickat sin utredning  ”Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge” på remiss, och landstingets svar behandlas i itillväxt- och regionplanenämnden den 8 november .