Miljöambition. Albyberg skulle bli hela landets grönaste företagspark och här skulle det bli 2 000 nya jobb. Men i stället brottas man nu med svåra föroreningsproblem. Foto: Sacharias Källdén

Efter miljömissen: 700 jobb borta

Haninge har förlorat 700 av de 2 000 ursprungligen planerade arbetstillfällena i Albybergs företagspark, sedan en stor arbetsgivare hoppat av. Huvudorsaken är svåra föroreningsproblem, som blir dyrt för kommunen att sanera.

  • Publicerad 08:45, 29 okt 2020

Var en total överraskning för alla när detta upptäcktes.

Det skulle bli hela landets grönaste företagspark.

Men Mitt i kan avslöja att 700 av de ursprungligen 2 000 planerade jobben i Albybergs företagspark i Haninge försvunnit – på grund av föroreningar.

Nyligen avslutades en lång tvist mellan Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund och byggbolaget Skanska som brutit berg i Albyberg.

Tvisten lyfter på locket till ett för allmänheten hittills okänt problem.

Kvaliteten i vattnet som rinner ut från området Albyberg har visat sig försämrats kraftigt sedan exploateringen började för snart tio år sedan.

I en rad mejl och handlingar från myndigheterna, kan man läsa att situationen vid Albyberg vid flera tillfällen beskrivs som väldigt allvarlig.

Berget i Albyberg har visat sig vara naturligt rikt på svavel. När detta berg krossas, vilket varit nödvändigt för att kunna anlägga tomterna och stråken i parken, uppstår stora miljöfaror för grundvatten och vattendrag.

Metaller läcker helt enkelt ut från krossmassorna vid nederbörd och förorenar mark och vatten, och kan vara en stor fara för fiskarter i närliggande bäckar och åar.

Stoppat. I Huddinge stoppade kommunen nyligen ett stort byggprojekt med 420 bostäder, eftersom man hittat sulfidhaltiga bergarter. Foto: Sacharias Källdén

Gäller hundratals jobb

Albyberg fastigheter AB, som tillsammans med Haninge kommun äger företagsparken, bekräftar för Mitt i att man förlorat en kontrakterad aktör i den större skalan med anledning av alla oklarheter kring situationen.

– Vi har tappat en stor upphandling eftersom det inte varit färdigställt hur man ska behandla miljöproblemen i Albyberg. Kommunen har gått miste om 700 arbetstillfällen, säger ElseMarie Johansson, Albyberg fastigheter.

Oro för förorenat dricksvatten i byn

Men Mathem drog sig ur i ett sent skede när miljöproblemen vid Albyberg inte fick någon lösning.

”Albyberg var ett alternativ. Men valet landade på Larsboda”, skriver Mathems presskontakt Lotta Olofsson i ett sms till Mitt i.

Flera andra etableringar vid Albyberg har även fått skjutas upp eller senareläggas kraftigt och ingen har något enkelt svar på hur miljöproblemen långsiktigt ska lösas.

Kan kosta 125 miljoner

Haninge kommun har under ett par års tid försökt hantera läckaget av metaller och det låga pH-värdet i vattnet med reningsåtgärder.

– Det var en total överraskning för alla när detta upptäcktes, säger Britta Orring, biträdande mark- och exploateringschef i Haninge.

10 000 ton kalk. Upp emot 125 miljoner kronor kan det kosta att behandla det förorenade området. På en yta i området där man gjort ett test med kalket visar goda resultat, enligt en rapport från kommunen. Men boende i Alby är oroliga för att kvaliteten på kalket ska påverka naturen negativt. Foto: Sacharias Källdén

Enligt Sofia Larsen, avdelningschef på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, hade man 2012 hade inte så mycket koll på att sulfidförande berg kunde innebära risker för miljö och hälsa vid krossning.

– Det har varit en ny problematik för oss och det är beklagligt det som skett.

Med facit i hand borde alltså förebyggande åtgärder ha genomförts i området från början, som att behandla stenmassorna med kalk.

Nu har kommunen köpt in 10 000 ton kalk, som börjat behandla med. Totalt beräknas kostnaden för stabiliseringen av bergmassorna och av- och omledning av ytvattnet kosta mellan 75 och 125 miljoner kronor, enligt en riskanalys.

Naturligt berg kan bli svåra miljöfaror

Bergkross är den vanligaste typen av stenmaterial vid vägbyggen och bryts och sprängs från naturligt berg.

Om ett berg rikt på svavel krossas och det exponeras för nederbörd eller vatten så frigörs metaller som rinner ner i grundvattnet, vattendraget och marken.

Om man lämnar svavelrikt berg orört så finns inga risker för miljö och hälsa. Aktörer ska – med anledning av försurningsrisken – vara försiktiga vid brytning av berg som innehåller höga halter av sulfidmineral, alltså svavel.

Åtgärder som kan göras är att rena vatten och mark, till exempel genom basisk slurry, en blandning som neutraliserar mark och vatten.

Visa merVisa mindre

Förbjuds sälja bergskross

Länsstyrelsen anmälde misstänkt miljöbrott i Albyberg i augusti 2018, och vi frågar Malva Ahlkrona, handläggare på länsstyrelsen, om aktörerna vid Albyberg borde ha förberett sig bättre innan exploateringen inleddes för tio år sedan.

– Med dagens kunskap om sulfidfrågan kunde man kanske varit försiktigare, men arbetena planerades ju för länge sedan. Det är viktigt att frågor om sulfid och andra föroreningar kommer upp tidigt i planeringen och hanteras i detaljplaneringen och prövas enligt miljöbalken.

Finns det risker för människor i området?

– Riskerna är nog störst för de vattenlevande organismerna, säger hon.

Den avgjorda tvisten i länsstyrelsen har inneburit att Skanska slutligen formellt förbjudits att sälja sulfidförande eller misstänkt sulfidförande bergkross från Albyberg.

Mitt i har sökt Skanska för en kommentar.

Rening. Haninge kommuns reningsanläggning som installerades för ett antal år sedan anses ha positiv effekt på Husbyån. Reningarna och de övriga miljöåtgärderna väntas pågå i många år framåt. Foto: Sacharias Källdén

Detta är Albyberg

Albyberg företagspark, som ligger vid Jordbro trafikplats längs riksväg 73 söder om Dalarölänken, började byggas ut 2012 och har av Haninge kommun kallats för det nya handelsstråket på Södertörn.

När området är utbyggt ska 2 000 arbetsplatser finnas här, men etableringar har stoppats eller skjutits upp med anledning av miljöproblemen men också delvis coronapandeminn.