Tunnelförläggning. En idé i översiktsplanen är att förlägga E18 i tunnlar i Danderyd - för att ge plats för fler bostäder. Foto: Mostphotos/Danderyds kommun

E18 i tunnlar kan ge plats för fler bostäder

Tusentals nya bostäder kan byggas i Danderyd i framtiden – om man lägger ner E18 i tunnlar enligt den nya översiktsplanen.

  • Publicerad 17:14, 4 jun 2021

Detta ligger troligtvis långt fram i tiden

Arbetet med att ta fram kommunens nya plan för mark- och vattenanvändning, den så kallade översiktsplanen, har pågått sedan en tid tillbaka och nu är det nya förslaget ute på samråd.

– Det är svårt att generalisera om vad Danderydsborna tycker, men enligt synpunkt-erna vill många bevara grönområden och ta vara på vatt-enkontakten, säger Staffan Lind, översiktsplanerare i kommunen.

Det nya förslaget är omfattande, hela 158 sidor. Planen ska ge en översikt av vad som finns i Danderyd; som naturreservat, förbindelser både på land och vatten, och vad som behöver bevaras.

Långt fram i tiden

Ett avsnitt handlar om möjligheten att förlägga E18 i tunnlar.

Förverkligandet av den idén ligger inte i närtid, påpekar Staffan Lind, men det kan ändå påverka kommande byggprojekt i kommunen. ”Ny bebyggelse ska inte förhindra en tunnelförläggning” står det i planen.

I planen lyfts flera positiva effekter av E18 i tunnlar. Som minskat buller, fler gröna stråk, bättre miljöer för djur. Enligt förslaget möjliggör det även för mellan 9 000 och 11 000 nya bostäder.

– Om man jämför med de cirka 13 000 vi har idag så är det mycket. Innan kommunen tar beslut i denna fråga måste vi få bättre beslutsunderlag. Detta ligger troligtvis långt fram i tiden och mycket måste utredas först, säger Staffan Lind.

Synpunkter samlas in

Fram till den 13 juni kan Danderydsbor lämna sina synpunkter på planen. I höst ska den granskas på nytt, innan den kan klubbas av kommunfullmäktige.

– Om allt faller på plats har vi en antagen plan 2022, säger Staffan Lind.

Han berättar att framtagandet av den nya översiktsplanen har gått bra.

– Det har varit roligt att inkludera så många i process-en, samt att alla partier varit involverade i arbetet. Det gör att alla som har varit med blir ambassadörer för planen. Att det blir hela Danderyd kommuns plan.

Vad är svårast med en sån här plan?

– Att alla ska bli nöjda. Det kan vara känsliga frågor eftersom det ofta handlar om närmiljön för invånarna.

Översiktsplanen

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan, som ska visa på långsiktig planering för mark och vatten. Den senaste översiktsplanen i Danderyd togs 2006.

I den nya planen skriver man bland annat att bostäder för äldre och studenter ska prioriteras vid kollektivtrafikstationer och att gångförbindelser ska funktionsanpassas.