NCC:s planerade kontor vid Essingeleden har stött på ny patrull. Foto: Illustration: White Arkitekter

Domstol stoppar jättekontor vid slottspark

Omdebatterade kontorshusen vid Kristinebergs slottspark får nobben av Mark- och miljödomstolen som upphäver detaljplanen.

  • Publicerad 15:14, 26 apr 2018

Turerna kring NCC:s planerade kontorshus vid Kristinebergs slottspark, intill Essingeleden, har varit många. Kontorshusen, och även de planerade bostäderna intill där första kvarteren byggs just nu, har varit kritiserade från både boende och olika intresseorganisationer, bland annat för att ett stort antal träd behöver fällas.

Kontorshusen, som är fördelade på fyra huskroppar på 6-7 våningar, ska även fungera som "bullerskydd" för de planerade bostäderna intill.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Länsstyrelsen hotade även att stoppa planerna men efter en del justeringar så godkände staden detaljplanen 2016 och ett år senare godkände även Länsstyrelsen planerna.

Men Länsstyrelsens beslut överklagades av Stockholms Naturskyddsförening och nu river Mark- och miljödomstolen upp detaljplanen.

Den stora anledningen: Domstolen anser inte att den andel träd som kommer behöva fällas kan anses som obetydlig och ifrågasätter varför staden inte gjort mer noggranna utredningar kring hur detaljplanen kommer påverka området.

"Höga naturvärden"

"Mot bakgrund av att mark- och miljödomstolen ovan kommit fram till att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan borde således en miljökonsekvensbeskrivning ha upprättats. Frånvaron av en miljökonsekvensbeskrivning i den aktuella detaljplanen strider således mot en rättsregel och innebär att detaljplanen ska upphävas i sin helhet", skriver domstolen bland annat i sin dom.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Även gruppen "Rädda Ekarna på Kungsholmen" hade överklagat ärendet men ansågs inte ha klaganderätt.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men det krävs prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp fallet.

Mer ur domen

Så här skriver Mark- och miljödomstolen:

"Förutom att skyddsvärda arter i området inte utretts saknas det också en utredning som beaktar även de närliggande områdena, vilka också är en del av kärnområdet och där staden planerar för åtgärder som påverkar träden. Staden menar att ekarna i planområdet saknar nära samband med de viktigaste delarna av kärnområdet. Mark- och miljödomstolen anser dock att det inte kan anses utrett hur sambandet ser ut och att eventuella kompensationsåtgärder för nedtagna träd i planområdet bör tas fram med utgångspunkt från hela området".

"Sammantaget konstaterar domstolen att det rör sig om ett område med höga naturvärden. När träden i planområdet försvinner kommer den biologiska mångfalden och de ekologiska spridningsvägarna att påverkas. Den påverkan som detaljplanen medger genom borttagande av en så pass stor andel värdefulla träd får bedömas medföra betydande miljöpåverkan."

Visa merVisa mindre