Tillskott. Så här är det tänkt att den nya bebyggelsen ska se ut. Foto: Illustration: Olof Eriksson/Belatchew

Domstol ger grönt ljus för bygge i Malongenparken

32 privatpersoner, två föreningar och en BRF överklagade stadens beslut om att öppna för att uppföra ett flerfamiljshus i Malongenparken. Nu har mark- och miljödomstolen sagt sitt, och ger bygget klartecken.

  • Publicerad 06:30, 17 maj 2021

De renar luften, dämpar bullret och är viktiga för klimatet.

I Malongenparken, vid Renstiernas gata, finns planer på att bygga ett femvåningshus om 20 hyresrätter. I bottenplan ska affärslokaler ligga, och utanför anläggs ett nytt torg och cykelbana.

Projektet har kritiserats av en rad grannar. De har bland annat varit kritiska till att träd ska fällas, att det kulturhistoriska området påverkas negativt, och att hundrastgården och ett viktigt område för rekreation försvinner.

Efter att staden gav planerna tummen upp överklagades ärendet till mark- och miljödomstolen. I mars var rätten på plats i parken för inspektion, och nyss fattade domstolen beslut i frågan.

I domen står att planerna, om de genomförs, "inte anses medföra sådana olägenheter för klagandena att beslutet om detaljplanen ska upphävas".

Den sammantagna bedömningen är att överklagandena ska avslås.

Snart avgörs Malongenparkens framtid

Skada på riksintresset

När Mitt i ringer till Bitte Liberg, ordförande i föreningen Södermalmsparkernas vänner som är en av de klagande, är hon mitt uppe i att formulera en överklagan till högre instans.

– Många är oroliga för själva bygget, men om träden sågas ner drabbar det alla i området. De renar luften, dämpar bullret och är viktiga för klimatet.

Riksantikvarieämbetet har även i ett remissvar haft synpunkter på att planen inte tar tillräcklig hänsyn till stadsbilden och kulturvärden på platsen. Domstolens bedömning är att ja, planerna innebär skada på riksintresset för kulturmiljövården, men inte av påtaglig art.

– Domstolen har gjort fel bedömning. Summan är att det nya huset ger 20 lägenheter, men förstör området för många.

Nu är de klagandes förhoppning att ärendet ges prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.