Det är ovanligt att domstolen upphäver detaljplanen. Foto: Google Maps/Mostphotos

Fakta

Det här klubbades tidigare

52 bostadsrätter i ett seniorboende med inglasad vinterträdgård, i södra delen av området.

121 hyreslägenheter, cirka 620 kvadratmeter lokal, cirka 49 bostadsrätter och 60 platser för vårdboende, i norra delen av området.

Alla partier i kommunfullmäktige röstade ja till detaljplanen i september 2018. Liberalerna yrkade på återremiss. Partiet ville på grund av ändringarna i planen skicka den på granskning igen. Partiet ville också dela planen i två delar.

– Vi vill inte fördröja Wallenstams del för där finns ett vård- och omsorgsboende, men vi tror att vi skulle kunna åstadkomma signifikanta förbättringar om vi hade haft mer tid att diskutera med den andra byggherren Bo Aktivt, sa Mats Lindblom (L) till Mitt i då.

Här kan du läsa om vad partierna 2018 hade för åsikter om detaljplanen.

Visa merVisa mindre

Detaljplanen för Apelvägen upphävs

Detaljplanen för Apelvägen upphävs. Mark- och miljööverdomstolens dom kom i går, torsdag, och pekar på att kommunen har brustit i informationen till Tyresöborna.

  • Publicerad 07:07, 29 maj 2020

Kommunfullmäktige i Tyresö sa i början av september 2018 ja till den omdiskuterade detaljplanen för Apelvägen.

På området, söder om Strandtorget, klubbade politikerna igenom bland annat nya bostäder, ett vård- och omsorgsboende och ett seniorboende med inglasad vinterträdgård.

Planen överklagades av personer som bor i närheten och en samfällighetsförening. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandena förra året.

Upphäver detaljplanen

Men det gör inte nästa instans, vilken är den högsta. Mark- och miljööverdomstolen avgörande kom i går, torsdag. Domstolen upphäver detaljplanen.

Domstolen slår fast att kommunen har brustit i sin skyldighet ”att kungöra aktuella meddelande på sin anslagstavla och i en ortstidning så snart som möjligt efter att granskningsutlåtandet hade upprättats”.

Domstolen poängterar också att kommunfullmäktige tog beslut om detaljplanen kort efter.

”Den begränsade tid som fanns för berörda att ta del av meddelandet och granskningsutlåtandet innan detaljplanen antogs måste anses ha haft stor betydelse för deras möjligheter att bevaka sin rätt och att framföra synpunkter till beslutsfattarna, vilket i sin tur kan ha haft betydelse för beslutet att anta detaljplanen”, står det i domen.

Det är bara att rätta sig efter deras beslut

Kommunen svarade inför rättens avgörande att kungörandet gått rätt till och hänvisade bland annat till meddelanden i tidningar i slutet på augusti och i början på september.

Kommunen tryckte också på att det på kommunens hemsida publicerades en dagordning till mötet där beslutet togs, med en länk till utlåtandet. Men det är inte tillräckligt, slår domstolen fast.

– De bedömer att vi har gjort ett formaliafel. Det är bara att rätta sig efter deras beslut, säger Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef.

Kommer detaljplanen att omarbetats?

– Det är inget domstolen kräver. De ser inget fel i handlingarna, innehållet och planens utförande. Som vi ser det är det bara att göra rätt i hur vi kungör, ta ett nytt beslut i kommunstyrelsen och sedan kommunfullmäktige, men det beror ju också på politikernas vilja.

Hoppas på omarbetat förslag

En av de grannar som överklagade är Heinz Sjögren som också är ordförande i samfällighetsföreningen.

– Det är glädjande att vi har fått gehör för åtminstone några av våra synpunkter och invändningar, säger han.

Han hoppas att detaljplanen omarbetas.

– Det har hetat att man ska bygga och exploatera i samklang med närliggande bebyggelse och vi är många som tycker att de förslag som detaljplanen omfattar är något helt annat.

Han poängterar att problemet är inte att det byggs – utan hur.

– Förhoppningsvis kommer kommunen fram till en bebyggelse som är bättre anpassad till området. Det är också viktigt att titta på helheten, på miljön och infrastrukturen, säger han.

Få planer upphävs

Det är ovanligt att detaljplaner upphävs. 2019 klubbades över 1 200 detaljplaner igenom i Sverige, enligt Boverket som hämtat statistik från domstolen.

Samma år upphävde överdomstolen åtta planer – helt eller delvis.

Fakta

Så ska det gå till

Kommunen ska informera om sina planförslag och låta dem granskas.

Efter det ska kommunen göra ett så kallat granskningsutlåtande som ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkterna som kommit in och en redovisning av kommunens förslag med anledning av dessa.

De som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda ska så snart som möjligt få granskningsutlåtandet skickat till sig av kommunen, eller ett meddelande om var det finns tillgängligt.

I vissa fall kan kommunen kungöra meddelandet genom kommunens anslagstavla och antingen genom ortstidning eller informationsblad.

I det här fallet blev granskningsutlåtandet färdigt i juli 2018.

Källa: Domen
Visa merVisa mindre