Det läcker i Förbifarten – grundvattennivån hotad

Dripp, dropp. Betydligt mer vatten än väntat läcker in i Förbifart Stockholms tunnlar under västerort. Nu hotas områden i Grimsta, Hässelby, Kälvesta och Järfälla av sänkt grundvattennivå med risk för marksättningar och egendomsskador som följd. Men Trafikverket har en plan.

  • Publicerad 17:30, 23 dec 2019

Det väldiga vägtunnelbygget inleddes 2015, men i området norr om Mälaren dök det snart upp problem – det läckte in mer vatten än man räknat med.

– Orsaken till att inläckaget av vatten i tunnlarna är större än vi planerat för är att berget i vissa utpekade områden är av sämre kvalitet än vad som var känt för oss när vi fick miljötillstånden, säger Josefine Gröndahl, kommunikatör på Trafikverket.

Trafikverket har under flera perioder pausat drivningen av tunnlarna för att förbättra tätningen och anser sig nu har nått så långt det går. 

Tätningar räcker inte

Men trots ansträngningarna läcker det in för mycket vatten – mer än villkoren i miljötillstånden medger.

– Vår prognos visar nu att vi på några delsträckor har svårt att klara dessa villkor, säger Josefin Gröndahl.

Följden kan bli att grundvattennivån sjunker mer än man räknat med. Det riskerar i sin tur att leda till ”marksättningar i omgivningen med oförutsedda skador på utpekade skyddsobjekt”, enligt Trafikverket.

Områdena som berörs

Fyra områden har pekats ut – tre i Hässelby-Vällingby och ett i Järfälla (se kartor nedan).

I Kälvesta rör det sig om ett radhusområde vid Björnskogsgränd.  I Hässelby är det ett område vid Maltesholmsvägen och Ormängstorget mellan Hässelby gårds och Hässelby strands t-banestationer som pekas ut. I Grimsta är det ett område kring Kanngjutargränd och norra delen av Grimstagatan som är aktuellt.

Det fjärde området ligger i Björkeby i Järfälla.

Vill pumpa in nytt vatten

Nu vill Trafikverket genomföra ”skyddsinfiltration” av vatten i de berörda områdena – det vill säga pumpa in nytt vatten till grundvattenmagasinen med hjälp av särskilda infiltrationsanläggningar.

– Syftet är att begränsa en grundvattenavsänkning och på så vis minska risken för sättningsskador. Skyddsinfiltration sker med rent vatten och är ett vanligt och effektivt sätt att motverka grundvattensänkning där vi bygger tunnel, säger Josefine Gröndahl.

Vill ha utökat tillstånd

Problemet med inflitrationen är att den leder till ökat grundvattentryck och därmed ännu större inläckage av vatten i Förbifartens tunnlar.  Därför ansöker nu Trafikverket om tillstånd för ett större inläckage av vatten än man har i dag. I Grimsta handlar det exempelvis om att få tillstånd för ytterligare omkring 260 liter inläckt vatten per minut, vilket är nästan en fördubbling jämfört med nuvarande tillstånd.

Vattnet som läcker in i tunnlarna pumpas kontinuerligt upp till lokala reningsanläggningar.

Hässelbybon Stig Sjöstedt, ordförande för arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, är djupt orolig.

– Att fylla på med dricksvatten ovanifrån i de här områdena för att tunnlarna läcker är ingen naturlig åtgärd. Och hur säker kan man vara på att man verkligen klarar grundvattennivån och att det inte blir några sättningar?

Men hans största oro gäller naturreservatet i Grimstaskogen. Där har bergets kvalitet, enligt honom, inte utretts ordentligt ännu.

– Ska det bli ännu en obehaglig överraskning? Vi är oroliga för att det ska bli en grundvattensänkning i naturreservatet och hur det ska påverka känsliga våtmarker och biotoper i skogen.

Just nu pågår ett samråd kring inläckningen och skyddsinfiltrationen, där myndigheter, berörda privatpersoner och även allmänheten kan lämna synpunkter. Samrådet pågår fram till den 8 januari.

Området i Grimsta som berörs av Trafikverkets planerade skyddsinfiltration. Illustration: Trafikverket

Det berörda området vid Björnskogsränd i Kälvesta. Illustration: Trafikverket

Infiltrationsområdet vid Maltesholmsvägen i Hässelby. Illustration: Trafikverket

Utpekat område i Björkeby, Järfälla. Illustration: Trafikverket