Nu presenterar Alliansen sina planer för 2019 och hela mandatperioden. Foto: Erik Lejdelin

Det här är Täbyalliansens satsningar inför 2019

Oförändrad kommunalskatt, höjd skolpeng och höjda aktivitetsbidrag, bättre kontaktcenter och en upprustning av friluftsområdena. Det är några av punkterna i nästa års Alliansbudget i Täby. – Det är satsningar på välfärdens kärna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens nya ordförande.

 • Publicerad 11:17, 8 nov 2018

I måndags klubbades de nya kommunalråden in i Täby kommun och idag torsdag presenterar man sin budget för 2019, men även den politiska inriktningen för hela mandatperioden.

– I budgeten för 2019 har vi skapat förutsättningar för att ytterligare öka kvaliteten i välfärden, såsom i skolan och äldreomsorgen. Vi ska ständigt eftersträva att vara en effektiv kommun samtidigt som servicen till Täbyborna ska fungera varje dag, i stora som små frågor, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

 

Höjd förskole- och skolpeng

Vad är det då man har valt att satsa på?

Kommunalskatten kommer ligga kvar på 17,55 kronor, men man öppnar för en sänkning senare under mandatperioden. Man höjer förskolepengen totalt 2,0 procent. Skolpengen höjer man med totalt 2,5 procent.

Man ska även utreda, likt man tidigare lovat från Moderaterna, en särskild kvalitetspeng till skolorna.

Man ska även utveckla elevhälsan. Även syskonförtur kan bli aktuellt under mandatperioden.

– För att kunna fortsätta utveckla kvaliteten och kunna ha de bästa lärarna behöver vi tillföra mer pengar. Vi behöver också säkerställa att Täbys elever mår bra och därför ska elevhälsan utvecklas och insatser mot psykisk ohälsa i skolan ska prioriteras. För att underlätta familjers livspussel ska vi även utreda förutsättningarna för att införa syskonförtur i grundskolan, säger Hans Ahlgren (L), gruppledare och kommunalråd.

Hans Ahlgren (L).

Fakta

Täbyalliansens förslag i korthet

 •  Höjd förskole- och skolpeng.
 • Aktivitetsbidragen till alla idrottsföreningar ska höjas.
 • En kvalitetspeng för Täbys grundskolor ska utredas.
 • En särskild regelförenklingsfunktion för kortare handläggningstider ska inrättas i dialog med 
näringslivet.
 • Utredning om kommunala hemtagningsteam i samband med utskrivning från slutenvården ska
 genomföras.
 • Friluftsområdena i Skavlöten/Täby IP, Erikslund och Ellagård ska rustas upp.
 • Kontaktcenter ska utredas med syfte att uppnå en högre servicenivå.
 • Ny översiktsplan för Täby ska påbörjas för att säkerställa en hållbar tillväxt och bevarandet av 
halva Täby grönt.
 • En inventering av kommunens idrottshallar ska göras tillsammans med föreningar.
 • Trafikanalyser med förslag på konkreta åtgärder ska göras innan utbyggnationen börjar för att i
högre grad minska de negativa trafikeffekterna.
Visa merVisa mindre

Satsningar för de äldre

Fler seniorcenter ska utvecklas. Äldre ska få tillgång till olika typer av boenden och kommunen ska prioritera entreprenörer som vill utveckla innovativa boendeformer. Vården ska också vara mer sammanhållen vad gäller geriatrik, hemsjukvård, boende och hemtjänst. Man ska utreda möjligheterna till ett hemtagningsteam för när äldre kommer hem från slutenvården. Antalet platser i boenden i kommunal regi ska i nuläget inte utökas, men man de kan ses över under mandatperioden. Tillagningskök vid varje nybyggt vård- och omsorgsboende.

Dags att rusta upp friluftsområden

Man kommer även att satsa på att rusta upp friluftsområdena i Skavlöten/Täby IP, Erikslund och Ella gård. Även en inventering av kommunens idrottshallar ska göras, tillsammans med kommunens föreningar.

– Vi ska fortsätta skapa flera gröna sammanhängande grönstråk och befintliga badstränder ska utvecklas och nya etableras. Våra friluftsområden samt anläggningar ska skyndsamt ses över och aktivitetsbidraget höjas, säger Annica Nordgren (C), gruppledare och kommunalråd.

Annica Nordgren säger att befintliga badstränder ska ses över. Nya badstränder kommer också behöva etableras.

Kontaktcentret ska bli bättre

Det kritiserade kontaktcentret ska förbättras.

– Vi vill utvärdera om vi kan göra det bättre. Bakgrunden är att den kritik som riktats mot kontaktcenter, man inte har fått komma i kontakt med de man vill, och så ska det inte vara. Man ska lätt få kontakt och bra service från kommunen, säger Erik Andersson.

Så ska de fixa integrationen

Vad gäller integration kommer den nya gymnasie- och näringslivsnämnden spela en stor roll. Tanken är att samarbetet mellan gymnasium, vuxenutbildning och näringsliv ska stärkas.

– För att de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma i arbete och få en egen försörjning gör vi nu en tydligare samlad satsning på vuxenutbildning, SFI, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, säger Tobias Karlström (KD), gruppledare och kommunalråd.

Man anser också att kommunen bör ta över etableringsansvaret från Arbetsförmedlingen. Man ska samverka med företag och ideella organisationer med syfte att motverka utanförskap. Det nystartade projektet ”Välkommen framtid” ska underlätta matchning mellan nyanlända och lokala företag.

Tobias Karlström (KD) säger att Täby ska bli en av Sveriges mest företagsvänliga kommuner.

Bättre trafik och pendelbåtar

Trafiken är ett irritationsmoment för många Täbybor. Köer och trafikstockningar är vanliga under rusningstrafiken. En gångtunnel ska byggas vid cirkulationsplatsen Bergtorpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknadsvägen.

Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen ska få ett bättre trafikflöde. Man vill utreda möjligheterna till båtpendling från Hägernäs, Näsbypark, Viggbyholm till Stockholm.