Slottner (KD), Edholm (L), König Jerlmyr (M), Helldén (MP) och Ernlund (C). Foto: Anna Z Ek

Det här är Stockholms stads budget för 2019

På onsdagen presenterade den nya grönblå koalitionen i Stockholms stad sin första gemensamma budget. En presskonferens hölls i Stockholms stadshus. – I dag presenterar vi en budget med framtidstro, säger Anna König Jerlmyr (M).

 • Publicerad 10:52, 14 nov 2018

Den grönblåa majoriteten i stadshuset presenterade på onsdagen sin budget för 2019 med en rad satsningar inom näringsliv, skola och miljö.

De presenterade även en skattesänkning.

– Vi förenar satsningar på kunskaper i skolan och investeringar i klimatomställning med sänkt skatt som gör det mer lönsamt att arbeta, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd.

Den grönblå koalitionen består av M, C, L, KD och MP. Foto: Anna Z Ek

Här är satsningarna – uppdelat per område

Skatten sänks 

 • Kommunalskatten sänks med 16 öre per intjänad hundralapp, från 17:90 kronor till 17:74 kronor. Det motsvarar 48 kronor i månaden för den som har en lön på 30 000 kronor.

Stadsbyggnad

 • Stadens bostadsbolag ska påbörja 1500-2000 allmännyttiga hyresrätter per år.
 • Fler bostäder genom att öka utbudet av byggklar mark och genom att förenkla regler.
 • Fokusera på kvartersstadens och blandstadens kvaliteter.
 • Förtur för våldsutsatta i stadens bostadskö.

Skola

 • Stärkt kunskapsfokus.
 • Nolltolerans mot kränkningar och våld.
 • Utbyggnad av särskilt stöd – inrätta undervisningsgrupper för elever med extra behov.
 • Stärkt elevhälsa.
 • Minska den administrativa bördan för lärare.
 • Stärkt samverkan skola och socialtjänst kring unga i utsatthet.
 • Strategi för hur skolan ska möta särskilt begåvade elever.

Näringsliv

 • Mål att Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat år 2025.
 • Förenklade regler, ”en väg in” för entreprenörer.
 • Toppuniversitet ska etablera filialer i Stockholm.
 • Öka andelen utländska etableringar och investeringar i Stockholmsregionen.
 • Stärka Stockholm som finanscentrum.

Trygghet

 • Fler övervakningskameror.
 • Fler insatser mot olagliga bosättningar.
 • Stärkt avhopparprogram för gängkriminella.
 •  Öka samverkan mellan fastighetsägare, näringsidkare, boende och stadens verksamheter för att få tryggare stadsdelar.
 • Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
 • 100 mobila kommunala ordningsvakter.
 • Trygghetsåtgärder i sim- och idrottsanläggningar samt natur- och friluftsområden.
 • Utreda införandet av en trygghetsjour

Trafik

 • Fler parkeringsgarage, fler bilpoolsplatser på gatumark och underlätta varuleveranser med fler lastplatser.
 • Satsa på gågator och sommargågator och levandegöra stadens kajer och vattennära lägen.
 • Bättre framkomlighet för buss, gående och nyttotrafik samt cykelinfrastruktur 2019-2022.
 • 4000 publika laddplatser för elbilar senast 2022
 • Miljözon klass II på Hornsgatan 2020.
 • Mer sopsaltning på gångbanor och trottoarer.

Arbetsmarknad och integration

 • Integrationsutskott för ett samlat grepp kring integrationen.
 • Integrationspakt med näringslivet.
 • Etableringscenter – ”en väg in” för nyanlända.
 • Utreda en ny modell för vuxenutbildning, en vuxpeng.
 • Stärkt studievägledning för ensamkommande unga.
 • Stärkt uppsökande arbete för unga som varken arbetar eller studerar.
 • Stärkt föreningsstöd för ökad integration.
 • Öka ensamkommande ungdomars möjligheter att få jobb genom bättre samarbete med näringslivet.

Kultur och stadsmiljö

 • Generösare öppettider på biblioteken.
 • Kulturskolan och El Sistema – fler unga ska få möjlighet att prova på eget skapande.
 • Öka tillgängligheten i museernas fysiska och digitala miljöer.
 • Mer kultur i det offentliga rummet, med fokus på ytterstaden.
 • Utredning om fler strandbad.
 • Ökad klottersanering.
 • Bättre renhållning.
 • Bättre parkskötsel.
 • Utveckla parklekarna genom samarbete med annan barn- och ungdomsverksamhet.

Socialt skyddsnät

 • Stärkt arbete med handlingsplan för socialsekreterares arbetssituation.
 • Allvarssamtal inom 48 h när unga ertappats med sitt första brott.
 • Permanenta och utveckla arbetet med sociala insatsgrupper, 12-18 år och 19-29 år.
 • Förstärkt arbete mot hedersförtryck.
 • Förstärkning av arbetet mot hemlöshet.

Miljö och klimat

 • Stockholm ska vara en internationell förebild i det globala klimat- och miljöarbetet.
 • En fossilbränslefri och klimatpositiv stad 2040.
 • Fossila bränslen i kraftvärmeverket i Värtan avvecklas år 2022.
 • Eldning med fossil olja ska ha upphört till senast 2025.
 • Klimatmiljard: En miljard i klimatinvesteringar.
 • Kyrkhamn och Hagsätraskogen inrättas som naturreservat. Utreda förutsättningarna att inrätta Fagersjöskogen samt Storskogen/Ålstensskogen som naturreservat.

Äldreomsorg

 • Utredning om äldreboendegaranti för 85+.
 • Motverka ensamhet bland äldre.
 • Kompetenslyft inom språk och demens.
 • Utredning om förenklad och generösare biståndsbedömning.
 • Utredning om ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten.
 • Höjd hemtjänstpeng.
 • Fler ungdomsbesök för äldre på äldreboenden.
 • Helgöppet på Äldre direkt.
 • Matlyft.
 • Utredning om införande av serviceassistenter.

Den 12-13 december 2018 debatteras och beslutas sedan budgeten i kommunfullmäktige.

Fakta

Budgetens förutsättningar

Tillväxttakten förutspås dämpas 2019. BNP beräknas öka med 1,8 procent 2019 jämfört med 2,6 procent 2018.

Konjunkturen i Stockholm är fortsatt stark även om en försvagning finns framförallt inom byggsektorn.

Arbetsmarknaden i Stockholm är fortsatt stark. Sysselsättningsgraden upphår till 75 procent. Betydligt högre jämfört med riket och övriga storstäder.

Arbetslösheten fortsätter minska i Stockholm. Skillnader finns mellan inrikes och utrikes födda. Men den största skillnaden beror på utbildningsnivå.

Källa: Grönblåa majoriteten i Stockholms stad
Visa merVisa mindre