Tunnlarna i korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd rivs, om förslaget klubbas. Foto: Märta Lefvert

Därför vill staden riva gång- och cykeltunnlarna

I Skärholmen är bilvägarna skilda från gång- och cykelvägarna, ända sedan 1960-talet. Men nu vill Stockholms stad vill bygga bort trafiksepareringen.

  • Publicerad 14:01, 26 sep 2018

När Skärholmens stadsdel byggdes var trafikseparering modernt. Hela stadsdelen byggdes enligt den principen. Stora vägar som Vårbergsvägen, Skärholmsvägen och Bredängsvägen byggdes för bilisterna. För fotgängare och cyklister skapades ett nät av gång- och cykelvägar, med tunnlar under vägarna.

Så ser det ut än i dag, men en förändring är på gång. Staden planerar att riva flera tunnlar. I stället vill man skapa korsningar där alla trafikslag möts och förlägga cykelvägar längs bilvägarna,.

– Grundinställningen är fortfarande trafiksäkra lösningar. Men nu jobbar vi med sänkta hastigheter, fartgupp och avsmalningar i stället för med tunnlar, säger Joel Berring, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret.

Tusentals bostäder ska byggas

En viktig orsak är att Skärholmen ska förtätas med tusentals nya bostäder. I dag ganska ödsliga genomfartsleder ska bli stadsmässiga gator, kantade av flerfamiljshus.

– Om vi ska få plats i vår växande stad måste vi integrera trafiken. Vi har ingen ny mark att ta av utan måste använda ytorna bättre. Det har visat sig vara svårt att hitta bra helhetslösningar med bevarade tunnlar när nya hus ska byggas vid gatan, alldeles i närheten, säger Joel Berring.

På stadsbyggnadskontoret menar man också att tryggheten ökar när mörka tunnlar försvinner. Men bilden är inte entydig. Tjänstemännen ser över varje tunnel för sig, för att komma fram till en optimal lösning.

– På vissa platser bedömer vi att tunnlarna fungerar bra. Det gäller till exempel tunneln vid Perennparken, under Vårbergsvägen. Vid den finns ingen brant lutning, och platsen runt omkring är öppen och fin, säger Joel Berring.

Krav på tillgänglighet

Han påpekar också att dagens stadsplanerare måste ta hänsyn till tillgänglighet på ett helt annat sätt än när Skärholmens stadsdel byggdes, på 1960-talet.

– De branta lutningarna vid en del av tunnlarna lever inte upp till kraven. Hade de byggts nu hade man behövt bygga mycket längre ramper ner till dem.

Fakta

Tunnlar som kan rivas – och bevaras

Exempel på tunnlar staden planerar att riva:

*De två tunnlarna i korsningen Vårbergsvägen-Söderholmsgränd.

*Tunneln vid Vårbergstoppen, under Vårbergsvägen (detaljplan klubbad).

* Tunneln vid Vårholmsbackarna-Falkholmsgränd.

*Tunneln under Slättgårdsvägen, nära Bredängs trafikplats.

Exempel på tunnlar staden planerar att bevara:

*Tunneln nära Perennparken, under Vårbergsvägen.

*Tunneln under Bredängsvägen, nära Bredängs trafikplats.

Källa: Stadsbygnadskontoret
Visa merVisa mindre