Daniel Källenfors svarar på arvodeskritiken

Fattar de verkligen bättre beslut om de får mer pengar? Lidingöborna har reagerat kraftigt på att politikerna vill höja sina egna arvoden – samtidigt som idrottsrörelsen krävs på pengar för att rusta upp anläggningar. Nu svarar Daniel Källenfors på kritiken.

  • Publicerad 10:28, 1 dec 2018

Hur motiverar du/ni arvodeshöjningen?

 – Kostnader för politiken som helhet är låga Lidingö i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län, skriver Daniel Källenfors i ett mail till Mitt i.

Han berättar att majoriteten i samband med den nya mandatperioden  gjort en översyn gjorts av nämndstruktur och  arvodering av Lidingös förtroendevalda politiker. 

Genom att höja arvodena kan Lidingöborna också ställa högre krav på de personerna som har de tyngsta politiska uppdragen.

Daniel Källenfors

Bland annat handlar det om att staden ställer högre krav på politikerna, menar Källenfors. Ett uttalande som lite går hand i hand med KD-politikern Carl- Johans Schillers uttalande i Dagens Nyheter att politikerna skulle fatta bättre beslut om de får högre arveden.

 – De politiska uppdragen är tunga och det svårt att sköta ett tyngre politiskt uppdrag som kräver många möten, inläsning av underlag och dialog med Lidingöborna även dagtid. Genom att höja arvodena kan Lidingöborna också ställa högre krav på de personerna som har de tyngsta politiska uppdragen.

Arvodet ska locka duktiga politiker att stanna kvar

Det handlar också om att kunna behålla politiker med rätt kompetens för uppdraget menar Källenfors.

 – När det gäller kommunstyrelsens ordförande och ordföranden i nämnderna har utgångspunkten varit vikten av att långsiktigt kunna attrahera och behålla rätt kompetens och intressera fler potentiella kandidater till en position som är mycket krävande. Idag har de ledande tjänstemännen i staden betydligt högre löner trots politiker är den ytterst ansvarige för allt som händer inom staden, säger han.

 Många har tagit illa vid sig över att politikernas arvoden höjs samtidigt som skatten sänks och föreningarna krävs på medfinansiering för de anläggningar som behöver byggas och rustas. Hur bemöter du den kritiken?

 – Det finns ingen koppling mellan detta och idrottsstödet. Tvärtom avser vi att öka stödet till idrottslivet de närmsta åren.

Dock kvarstår majoritetens krav  på idrottsföreningarna på en långtgående medfinansiering av nya anläggningar.

 En annan sak som kritiserats är att majoriteten själva lagt förslaget där de chockhöjer sina egna arvoden.

 Hade det inte varit bättre att låta det utformas av en arvodeskommitté eller liknande?

 – Arvodesfrågan bereds i kommunstyrelsen i korrekt ordning inför kommunfullmäktige. Arvodeskommittén tillhör den gamla kommunfullmäktigeförsamlingen som avgick i samband med valet, säger Daniel Källenfors.