Planfritt. Korsningen över järnvägsspåren i Bromsten kommer att stängas av när den nya gång- och cykeltunneln står klar. Foto: Anders Gustafsson

Då börjar nya gångtunneln under spåren byggas

Spångabor har hittills fått gå över järnvägsspåren om de ska ta sig från södra till norra delen av stadsdelen. Om tre år får du gå under jord – i en tunnel.

  • Publicerad 13:08, 23 nov 2020

Den planfria korsningen över spåren i Bromsten, som förbinder Fristadsvägen med Bromstensvägen, är flitigt använd, bland annat av skolbarn på väg till och från skolan..

I februari, eller mars, nästa år, beroende på hur mycket snö som faller, börjar Trafikverket arbetet med att ersätta korsningen. Istället för en planfri korsning över spåren ska en gång- och cykeltunnel byggas under järnvägsspåren.

Tunneln kommer att anläggas en bit längre bort på spårområdet, närmare Spånga station.

– Det är en del i ett led att bygga en säkrare väg för gång- och cykeltrafikanter. När Bromstensstaden byggs räknar man med att fler kommer att gå den här vägen. Man slipper då en korsning med bommar och behöver inte stanna, säger Åsa Bratt, projektledare på Trafikverket.

Tågtrafiken stängs av

Tunnelarbetena kommer att kräva att järnvägsspåren, där pendeltåg och fjärrtåg går, periodvis stängs av. Det sker under fyra sommarveckor 2021, 2022 och 2023. Bussar ska då ersätta tågen.

Själva tunnelarbetet inleds med att spontar, stålplankor, slås ned i marken för att stötta upp tunnelväggarna, ett arbete som kommer att bullra.

Enligt Åsa Bratt finns inga bostäder i närheten som riskerar att störas av bullret, men Trafikverket genomför ändå en bullerundersökning. Den ska svara på hur mycket det bullrar från bil- och tågtrafik innan arbetena kommit i gång och hur mycket det bullrar när arbetena väl kommer i gång.

Tunneln är tänkt att bli 20 meter lång och på tunnelns kortsidor kommer trappor att leda ut till det fria. Väggarna som omger trapporna som ska förses med växtlighet.

Bredvid gång- och cykeltunneln kommer även en ny kulvert att byggas, för Bällstaån som rinner genom området.

Tunneln och kulverten beräknas att stå klara 2023 och kosta 170 miljoner kronor.

– Det blir en snabb och enkel väg till och från Bromstensstaden, till övriga delar av Spånga, säger Åsa Bratt.

Ny kulvert för ån

Bredvid gång- och cykeltunneln kommer även en ny kulvert att byggas, för Bällstaån som rinner genom området.

Tunneln och kulverten beräknas att kosta 170 miljoner kronor.

Sju olyckor eller tillbud sedan 2016

Sju olika händelser, olyckor eller tillbud, har rapporterats på den planfria spårövergången i Bromsten sedan 2016.

1 olycka

3 tillbud

3 händelser som medfört risker

Med olycka menar Trafikverket i det här sammanhanget en händelse som medfört att en eller flera person blivit skadade vid ett tillfälle.

Med tillbud menas en händelse som under "någon annan omständighet" kunde ha lett till en olycka.

Under 2020, fram till 18 november, hade ett tillbud på övergången anmälts.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre