En detaljplan för stadsbebyggelse på Ryssbergen väntas vara klar 2019 Foto: Melina Reid

Bygge på Ryssbergen kan förorena Strömmen

Delar av naturområdet Ryssbergen ska omvandlas till stadsbebyggelse. Det kommer att få konsekvenser för natur- och friluftslivet visar kommunens egen miljöredovisning, inte minst för vattnet i Strömmen. Miljönämndens ordförande säger att bygget är en förutsättning för att kunna göra större delen av Ryssbergen till naturreservat.

  • Publicerad 16:49, 21 jun 2018

Delar av naturområdet Ryssbergen ska bebyggas och bli stadsbebyggelse.

Om detaljplanen klubbas bedömer utredarna vid Nacka kommuns miljöenhet att Nackas lokala miljömål kommer att få stå tillbaka.

Rödlistade arter

I området finns enligt miljöenheten livsmiljöer och naturmiljöer med rödlistade och fridlysta arter. Tjänstemännen som står bakom miljöredovisningen anser att fler utredningar behöver göras för att visa hur skadorna ska minimeras.

Enligt miljöredovisningen kommer en detaljplan trots omfattande reningsåtgärder även innebära ökade utsläpp av orenat dagvatten i Stockholms farled och inlopp, Strömmen.

Behöver minska utsläpp på andra håll

För att kompensera för de ökade utsläppen bedömer utredarna att utsläpp av dagvatten kommer att behöver minskas på andra håll i kommunen, så att Nacka inte överskrider utsläppsmängden kommunen har i dag.

Birgitta Held Paulie är miljöstrateg vid miljöenheten i Nacka kommun:

– Dagvattnet är väldigt svår fråga när man bygger på naturmark och där har vi inte kommit i mål. Här kommer vi att få hitta kompensationsåtgärder utanför området Ryssbergen, man får minska belastningen av dagvatten från något annat område. Det måste vi lyckas med, vi får inte öka den totala belastningen.

Samrådsmöte

I onsdags kväll hölls ett samrådsmöte om byggplanerna i Nacka stadshus. En av dem som närvarade vid mötet var Ronny Fors, ordförande i Naturskyddsföreningen i Nacka:

– Vi är kritiska till byggplanerna och arbetar för att de inte blir av. I första hand vill vi skydda de höga naturvärdena och rekreationsområdet, säger Ronny Fors.

Naturskyddsföreningen ser även allvarligt på att det inte går att rena dagvattnet fullt ut:

– Vi vet inte hur dom tänker lösa det, det ska utredas vidare, jag tror att dom får jättevårt att hitta en lösning.

Håller inte med

Cathrin Bergenstråhle (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, tror inte att miljöenhetens slutsatser påverkar en byggnation. Hon håller inte med om beskrivningen att dagvattnet inte kommer att gå att rena:

– Det kommer bli många dagvattenåtgärder i området, det kommer att skrivas in i exploateringsavtalet hur dagvattnet ska renas. Slutsatsen är att totalt sett blir det ingen försämring.

Cathrin Bergenstråhle säger att hela Ryssbergen-området är på 24 hektar varav fem hektar kommer att tas i anspråk för den nya stadsdelen. Resten av naturområdet kommer att bevaras.

– En mängd med åtgärder kommer att skrivas in med exploatören. Däremot kommer en hel del av värdefulla träd att försvinna, men det är fem av tjugofyra hektar som kommer att bebyggas, det kommer att finnas gröna områden.

Överenskommelse med markägaren

Bergenstråhle säger att en förutsättning för att överhuvudtaget bevara Ryssbergen som naturmark är att en del av marken bebyggs. Detta på grund av att marken är privatägd. Markägaren har efter förhandling med Nacka kommun gått med på att låta större delen av Ryssbergen bli naturreservat, i utbyte mot att markägaren får bygga på en del av marken.

Genom överenskommelsen har kommunen garanterat att markägaren inte tar strid i domstol, säger Cathrin Bergenstråhle.

– Själv tycker jag kommunen kommit ganska bra ut, att större delen blir naturreservat.

Det här kan gå att stoppa

Ronny Fors, Naturskyddsföreningen

Ronny Fors i Naturskyddsföreningen tror att byggplanerna kommer att gå att stoppa:

– Det är svårt förstås men det är så många frågor som inte är besvarade, som naturvärden och dagvattenfrågan. Det här kan gå att stoppa.

En detaljplan för Ryssbergen väntas vara klar 2019. Spaden i jorden väntas ske först 2021,  efter de överklaganden kommunen räknar med.