Svårt att få tillstånd att frångå detaljplanen om du är en privat husägare. Foto: Mostphotos

Byggboom – men privata byggen hålls tillbaka

Privata byggärenden som kräver planändringar har i flera år hållits tillbaka till förmån för kommunens egna byggplaner. Nu lättar man på byggmonopolet men oppositionen är fortfarande inte nöjda.

 • Publicerad 14:52, 8 jun 2018

I flera år har det varit i princip omöjligt för privatpersoner att få möjlighet att stycka av sin tomt eller bygga nytt om detta strider mot rådande detaljplan i det aktuella området.

Inte för att det av princip är omöjligt att få detaljplanen i sitt område ändrad, utan för att kommunen beslutat att prioritera de områden som rör flest människor.

Stora områden före små

I och med tunnelbaneutbyggnaden har man planerat för 14 000 nya bostäder och beslutade i och med detta också att prioritera planärenden som bidrar till att varje år möjliggöra för 1200 nya bostäder.

Små enskilda ärenden på privat mark har därför inte hanterats.

Oppositionen inte nöjd

Under kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj beslutades det att man nu ska införa en prioriteringsordning för att så sakta börja hantera även enskilda ärenden, då byggandet av nya bostäder går enligt plan och man nu anser att det finns möjlighet att utvidga hanteringen av planärenden.

Förutom att man fortsatt ska prioritera ärenden som ”påtagligt bidrar till bostadsförsörjningen” i kommunen, ska ärenden prioriteras utifrån främst tre punkter*.

 1. Varierat bostadsbestånd
 2. Tryggt och attraktivt lokalsamhälle
 3. Liten kommunal påverkan

Men Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet med motiveringen att det inte är tillräckligt.

– Vi tycker att prioriteringen är fel eftersom det kan sätta någons hela liv på paus om kommunen vägrar titta på enskilda planfrågor, säger Cecilia Löfgreen, moderaternas gruppledare.

kan sätta någons hela liv på paus

Cecilia Löfgreen

Man lämnade två reservationer, varav den ena gäller prioriteringsordningen. Den andra gäller städplaner för liggande detaljplaner.

– Vi vill att man innan årsskiftet har gjort en inventering av vilka detaljplaner som behöver moderniseras, samt att man tar fram en tidsplan för städarbetet, säger Cecilia Löfgreen.

Sedan 2015 har det kommit in 50 planärenden som gäller privatägd mark, där de flesta gäller styckning av tomt.

*Se vidare förklaring i faktaruta

Fakta

Prioriteringspunkter

 1. Varierat bostadsbestånd
  Områden med ett ensidigt bostadsbestånd ska om möjligt kompletteras. Planärenden som ger ett tillskott av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer som är underrepresenterade inom kommundelen prioriteras. Även tillskott av bostäder för olika åldersgrupper och för personer med särskilda behov, som till exempel boenden för äldre och ungdomar, ges prioritet.
 2. Tryggt och attraktivt lokalsamhälle
  Det är positivt om bebyggelsen kan ge förutsättningar för verksamheter som stärker lokalsamhället. Bostadsprojekt som även har inslag av samhällsfunktioner och servicefunktioner som kan ge ökad, upplevd trygghet och funktionell mångfald ges prioritet.
 3. Liten kommunal påverkan
  En förutsättning för prioritet är att projektet inte förutsätter omfattande exploateringsresurser eller investeringar i utbyggnad av allmänna anläggningar. Projektet ska gå att genomföra med befintlig infrastruktur och bibehållen kommunal service och utan större påverkan på kommunal mark.
Källa: Järfälla Kommun
Visa merVisa mindre