KOALITIONEN. Från vänster: Lars Björkman (HP), Ingalill Söderberg (DP), Christian Ottosson (C), Karl Henriksson (KD), Daniel Dronjak (M) och Malin Danielsson (L). Foto: Henrik Lindstedt

Budget 2020: Huddinge står inför mörka år

Det är en dyster bild som den moderatledda koalitionen målar upp i sin presentation av Huddinge kommuns mål och budget för 2020. I deras budgetförslag finns inga extra pengar för att täcka upp för kommande löneökningar.

  • Publicerad 15:19, 17 maj 2019

– Under mina 20 år i Huddingepolitiken har jag sällan varit med om tuffare förutsättningar än inför nästa år. Under flera år med stadiga intäktsökningar och goda år så ser det nu tuffare ut för Huddinge liksom för alla andra kommuner. Skatteintäkterna viker neråt och befolkningsökningen blir lägre än vad vi tidigare trott.

Så inleder kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) den styrande koalitionens dystra presentation av mål och budget för 2020. På grund av dessa svårare tider kommer det krävas ytterligare effektiviseringar och besparingar i alla kommunens verksamheter, säger de.

Om ledningen får igenom sitt budgetförslag kommer det inte skjutas till några pengar för att kompensera för löneökningar och inflation.

Alla måste spara in

– Jag skulle inte säga att det inte finns några pengar, däremot kommer vi inte kompensera nämnderna för löneökningar. Man måste jobba effektivare för att kompensera för löneökningarna, säger Daniel Dronjak.

Tanken är att skolan, förskolan, äldreomsorgen och ja – alla kommunala verksamheter – ska lära sig av andra kommuner som lyckas ge lika bra eller bättre service för mindre pengar och på så sätt spara in pengar till löneökningar.

Kommer inte kvaliteten försämras när ni inte skjuter till mer pengar?

– Det beror på hur nämnder och förvaltningar tar sig an utmaningen. Om vi blir lika duktiga på att bedriva våra verksamheter kostnadseffektivt som andra kommuner så kommer vi klara det utan att försämra kvaliteten.

I budgeten pekas två konkreta metoder för effektivisering ut. Dels ska 2 miljoner satsas på en digitaliseringspott, varifrån nämnderna kan söka projektpengar, och dels ska 3 miljoner satsas på att anställa fler upphandlare.

Förhoppningen är att en bättre upphandlingsverksamhet ska leda till bättre och billigare avtal. Varje år köper Huddinge kommun varor och tjänster för över en miljard kronor där man inte har gjort en offentligt annonserad upphandling.

Sänker inte skatten

När den styrande koalitionen – bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Huddingepartiet och Drevvikenpartiet – i december presenterade sitt politiska manifest för mandatperioden var ett av deras löften att sänka skatten. Men skatten kommer inte sänkas redan nästa år. Däremot kvarstår ambitionen att göra det innan mandatperioden tar slut.

Är det rimligt att hålla fast vid den ambitionen?

– Jag tycker att det är det. Men som sagt, klarar Huddinge av att driva vår verksamhet till samma kostnad som till exempel Sollentuna och Österåker, då kommer vi kunna både sänka skatten och säkerligen kunna göra särskilda prioriteringar kring det vi tycker är allra viktigast. Men i nuläget så ser förutsättningarna tuffa ut, säger Daniel Dronjak.

I budgeten satsar koalitionen även 3 extra miljoner på socialnämnden för att kompensera för socialtjänstens ökade arbetsbörda med allt fler orosanmälningar och en ökad psykisk ohälsa bland unga.

Trots de tuffa åren som kommer håller koalitionen fast vid sitt överskottsmål på 2 procent.

– Vi avsätter två procent av budgeten som en buffert för framtida investeringar och oförutsedda händelser. Två procent på sex miljarder blir så klart väldigt mycket pengar. Men marginalen är ändå inte så stor för alla de investeringar som vi behöver göra i till exempel nya skolor, säger Malin Danielsson (L), under presentationen.

Fortsatt tufft

Även de kommande åren kommer vara tuffa ekonomiskt, enligt koalitionens prognos. Det är därför osäkert om det kommer finnas utrymme för extra pengar för att kompensera för löneökningar, ökade hyreskostnader och inflation även 2021 och 2022.

Den 3 juni ska kommunstyrelsen besluta om budgeten och sedan ska ett slutgiltigt beslut fattas av kommunfullmäktige den 10 juni.