På Bredängs Allé ska farten sänkas från 50 till 40 km i timmen. Foto: Anna Rönngren

Bromsa in - i höst ska det skyltas om

Nu får bilister i Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg lära om var de ska lätta eller trycka på gaspedalen. Under hösten får många gator nya hastighetsskyltar med både lägre och högre gränser än tidigare.

  • Publicerad 14:16, 23 jun 2021

50 kilometer i timmen är en för hög gräns i ett tätbebyggt område.

70-och 50-skyltarna är på väg bort i Stockholm. I stället ska 60-, 40- och 30-gränser gälla. I höst skyltas det om Skärholmens stadsdelsområde.

Ändringarna görs för att öka trafiksäkerheten, betonar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– 50 kilometer i timmen är en för hög gräns i ett tätbebyggt område. Risken för att någon ska dö vid en krock är hög. Blir man påkörd i 30-fart är risken att dö betydligt mindre och även risken att det ska bli någon olycka, säger han.

40 blir vanligaste

I Skärholmen blir det 30-gräns vid framförallt förskolor och skolor.

Vanligare är att hastigheten sänks från 50 till 40 kilometer i timmen. Ett exempel är Björksätravägen där det finns elva övergångsställen där gående passerar vägen, där det saknas separata cykelvägar och där många barn cyklar på trottoarer när de är på väg till idrottsplatsen.

Ett annat är Eksätravägen som förutom att sakna separata cykelvägar även har bebyggelse i området som utsätts för mycket buller vilket väntas minska med lägre hastigheter. Även Bredängs Allé, Bredängsvägen utom delen söder om Slättgårdsvägen, Ekholmsvägen, Vårholmsbackarna och Ålgrytevägen får 40 gräns. Undantag görs vid skolor och förskolor där hastigheten blir 30.

– Grundregeln är att det ska finnas någon typ av cykelbana för att gränsen ska vara 40, eftersom olycksrisken är högre än vid 30-gräns. Riktigt överallt har vi dock inte kunnat genomföra det, säger Daniel Helldén.

Här får du köra fortare

Men på flera vägar i Skärholmens stadsdelsområde blir det istället tillåtet att köra fortare. På Bredängsvägen på sträckan söder om Slättgårdsvägen, Svaneholmsvägen norr om busshållplatsen och Vårbergvägen öster om Båtholmsbacken höjs hastigheten från 50 till 60 kilometer i timmen.

På Lammholmbacken höjs hastigheten från 30 till 40 och på Vårbergsvägen väster om Båtholmsbacken från 30 och 50 kilometer i timmen till 40 och 60. Orsakerna till höjningarna är flera bland annat att vägar saknar kontakt med bebyggelse, gångbanor ligger på sidan om vägen och att acceptansen för den befintliga hastigheten är låg.

60 blir högsta gräns

När 70-skyltarna försvinner blir 60 den högsta hastighetsgränsen i det lokala trafiknätet i stadsdelarna. Exempelvis på Skärholmsvägen som idag har 70 och 50-gräns.

– För att en väg ska få 60-gräns ska den vara just en trafikled med avstånd mellan bilvägen och gång- och cykelbanan, och gärna ett fysiskt räcke mellan dem, säger Daniel Helldén.

De nya hastighetsgränserna ska vara införda i alla stadsdelar i Stockholms stad 2026.

Sänkt hastighet kan spara liv, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén. Foto: Miljöpartiet

Principer för de nya hastighetsgränserna

30 km/h: Gator som ingår i lokalnätet, huvudgator utanför förskolor och grundskolor, gator där det är mycket tätt med entréer.

40 km/h: Gator som ingår i huvudnätet med bebyggelse längs sträckan och många korsningspunkter, gator i industri- och verksamhetsområden samt gator som ingår i lokalnätet men som har en uppsamlande funktion.

60 km/h: Gator i det övergripande nätet med hög grad av separering mellan trafikslag, få korsningar och begränsad bebyggelse.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre