Ansvarig. Dan Gahnström (MP) är avgående ordförande för Tekniska nämnden, som kan komma att nekas ansvarsfrihet. Foto: Arkivbild

Bristande styrning i Botkyrka. Gahnström (MP): "Klart jag har ett ansvar"

Tekniska nämnden i Botkyrka, ledd av det avgående kommunalrådet Dan Gahnström (MP), bör inte beviljas ansvarsfrihet, anser kommunens egna revisorer. I ett beslut i onsdags kritiseras nämnden för ”bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten”.

  • Publicerad 16:30, 15 apr 2016

Alla partiers representanter i revisionsgruppen står bakom yrkandet att neka ansvarsfrihet för tekniska nämnden. Kommunens övriga verksamhet beviljas däremot ansvarsfrihet.

– Det är klart att jag har ett ansvar. Det som borde ha varit bättre är rapportering och beslut i nämnden. Men i allt väsentligt har nämndens arbete fungerat väl. Jag tycker att revisorerna kommit fram till en felaktig slutsats, säger Dan Gahnström till Dagens Nyheter.

En rapport från revisionsfirman PWC riktade i vintras hård kritik mot tekniska nämndens bristande kontroll i samband med stora fastighetsinvesteringar under de senaste åren. Kostnader har budgeterats fel och slutredovisningar har saknats för projekt som sammanlagt kostat hundratals miljoner kronor (se också faktaruta).

Det är kommunfullmäktige som nu ska nu fatta beslut i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas. Kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S), kommenterar:

– Det är naturligtvis viktigt för mig att styrningen fungerar och jag kan hålla med om de hade behövt fatta tuffare beslut. Tekniska nämnden ska nu svara på revisorernas skrivelse och jag vill invänta vad de säger innan jag tar ställning, för att få en mer heltäckande bild, säger hon.

Dan Gahnström slutar den 28 april sitt jobb i Botkyrka för att istället börja i regeringskansliet, som särskild samordnare för etablering av nyanlända.

Hård revisorskritik

Ur revisionsrapporten från november 2015:

Slutredovisningar av investeringsprojekt sker ännu inte i enlighet med de krav som ställs i det av kommunfullmäktige fastställda redovisningsreglementet.

Exempelvis blir investeringsprojekt över gällande beloppsgränser inom va-området inte alls slutredovisade, vilket är oacceptabelt inte minst pga deras ekonomiska omfattning. Budget inkl ombudgeteringar för dessa projekt uppgår 2015 till 208,5 mnkr och utfallet t o m 2014 är 95,9 mnkr.

Vidare kan vi konstaterat att det finns exempel på slutredovisningspliktiga projekt inom lokalförsörjning och fastighet som tagits bort, från nämndens investeringsredovisning, trots att de inte slutredovisats, vilket är oacceptabelt. 

Visa merVisa mindre