Regler. Arbetsgivare ska göra det som behövs för att ingen arbetstagare skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet, enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen. Foto: Mostphotos

Bristande kontroll av arbetsmiljön i regionen

Kontrollen av arbetsmiljön vid regionens egna vårdcentraler och mottagningar är dålig, visar en inspektion som Arbetsmiljöverket gjort. Nu krävs bättring.

  • Publicerad 08:36, 15 jan 2022

Vi är en stor organisation, och det finns verksamheter där det fungerar bättre, och sämre.

Att arbetsmiljön inte är den bästa vid regionens förlossningskliniker är väl känt, men även akutmottagningar och vårdavdelningar har i höst larmat om dålig arbetsmiljö.

Anmälningarna från vårdpersonalen strömmar in

Men brister finns på fler håll. Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion under hösten, och funnit brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

11 stickprovskontroller

Det är SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, som granskats. SLSO ansvarar bland annat för den primärvård, geriatrik och psykiatri som drivs i regionens egen regi.

Arbetsmiljöverket gjorde 11 stickprovsinspektioner: på fyra vårdcentraler, tre psykiatrimottagningar och fyra rehabenheter, samt hos nämndens ledning.

Myndigheten konstaterar att årliga uppföljningar av arbetsmiljöarbetet saknas.

Dessutom har det visat sig att det saknas riskbedömningar och att man inte undersökt alla risker som finns på arbetsplatserna.

Ny arbetsmiljöpolicy

Men enligt HR-direktör Ulrika Sundquist hade regionen påbörjat ett arbete med att förbättra den årliga uppföljningen redan innan Arbetsmiljöverkets kritik.

– Vi är en stor organisation, och det finns verksamheter där det fungerar bättre, och sämre. Vi behöver hitta sätt att underlätta uppföljningen, och det arbetet pågår nu, säger hon.

Dessutom har en ny arbetsmiljöpolicy beslutats som började gälla 2021 och som ska följas upp för första gången nu.

– Vi har också tagit fram en digital arbetsmiljöutbildning som är obligatorisk för regionens chefer och som även skyddsombud kan ta del av.

Nu har SLSO fram hösten 2022 på sig att åtgärda bristerna, annars väntar föreläggande eller förbud, skriver Arbetsmiljöverket i sitt inspektionsmeddelande.

Arbetsmiljöverkets krav

Regionens rutiner ska minst omfatta:

Att det finns en arbetsmiljöpolicy.

Att arbetstagare och skyddsombud getts möjlighet att medverka.

Att arbetstagarna har tillräckliga kunskaper om riskerna i arbetet.

Att regelbundna undersökningar och riskbedömningar av arbetsmiljön gjorts.

Att riskbedömningar gjorts inför förändringar i verksamheten.

Att utredningar om ohälsa, olycksfall och tillbud gjorts.

Att effekten av genomförda åtgärder kontrolleras.

Att företagshälsovård, eller motsvarande hjälp, anlitas vid behov.

Källa: Arbetsmiljöverket

Visa merVisa mindre