Botkyrkabyggens storsatsning – idéerna ort för ort

När Botkyrkabyggen ansökte om pengar hos Boverket lämnade de in idéer för de olika orterna. Nu vill Botkyrkabyggen veta vad de boende tycker om idéerna.

  • Publicerad 16:50, 5 nov 2018

Botkyrkabyggen ska satsa 70 miljoner kronor på att öka trivseln och tryggheten i flera av områdena där det kommunala bostadsbolaget har hus. När Botkyrkabyggen ansökte om pengar hos Boverket presenterade de också idéer för de olika områdena.

Smartare idéer finns?

– Det här är idéer. Vi vill höra vad hyresgästerna vill i sina områden. De kanske har smartare idéer som gör att vi tänker om, säger Charlotta Lundström som är pressansvarig på Botkyrkabyggen.

Hon fortsätter:

– En del saker går igen. Fler grillplatser är något som alla behöver och vill ha. Men sedan finns idéer om mer speciella insatser i olika områden, säger hon.

Idéerna – ort för ort

FITTJA

– Multisportanläggning på den gamla tennisplanen vid Fittja gård

– Aktivitetsytor  – exempelvis skatepark, utegym, schackbräde och upprustning av lekutrustningen.

– Stadsodling och konstverk av kvinnor från området,

– Förstärkt belysning, ny markanläggning och nya gångstråk.

ALBYDALEN

– Skateboardramp och utegym.

– Ta ned buskar och träd som skymmer sikt

– Gångstråk med stenplattor

– Upprustad lekutrustning

– Nya mötesplatser

– Blommor och ny vegetation

– Bänkar, sittplatser och cykelställ byts ut.

– Asfalterade gång- och cykelvägar

NORSBORG OCH ERIKSBERGSÅSEN

– Stadsodling, nya lek/idrottsplatser, grillplatser, och utegym.

– Bättre belysning

– Ta bort träd och buskage som skymmer sikt

– Upprustad lekutrustning, bänkar, staket och sittplatser.

– Konst, blomster och ny vegtation

– Olåsta moloker

STORVRETEN

– Konst av lokala aktörer och boende.

– En fotbollsplan byggs om till multisportanläggning.

– Fyra nya utegym

– Bättre belysning, aktivitetsytor och grönytor.

TUNA

– Kryddgård

– Lekplats med ny lekutrustning anpassade för mindre barn

– Olåsta cykelgarage

–  Omläggning av trappa

– Nya gångvägar med ledstänger

– Bättre belysning

– Nya grillplatser med vindskydd

– Nya bänkar och sittplatser som är tillgänglighetsanpassade

– Utjämna markskillnader i slänter