Kalk vid Albybergs företagspark och Skanska. Foto: Sacharias Källdén/Mitt i och Mostphotos

Bergkross från Albyberg kan ha orsakat föroreningar på flera håll

Hundratusentals ton bergkross som transporterats från Albybergs företagspark i Haninge kan ha orsakat allvarliga föroreningar i mark och vatten på andra håll. Skanska har inte lyckats spåra den förorenade bergkrossen. "Vi bedömer att det kan finnas risker", säger Sofia Larsen, avdelningschef på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, till Mitt i.

  • Publicerad 05:15, 17 nov 2020

De eventuella riskerna beror på till exempel krossmassornas försurningsförmåga

Mitt i har tidigare berättat att en stor del av den bergkross som utvunnits i anläggandet av Albybergs företagspark i Haninge varit naturligt rik på svavel. Detta innebär stora risker för föroreningar för mark och vatten.

Och Albyberg har drabbats hårt. Att det inte funnits klara lösningar till problemet har enligt fastighetsägaren Albyberg fastigheter AB gjort att 700 planerade arbetstillfällen försvunnit från företagsparken. Även andra etableringar har försenats och Haninge kommuns miljö- och reningsåtgärder i parken kan uppgå till 125 miljoner kronor, enligt en riskanalys.

Men skadorna kan vara betydligt större.

För hundratusentals ton av misstänkt förorenad bergkross från Albyberg hann säljas och avyttras av Skanska till åkerier och anläggningsarbeten i regionen, innan Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ingrep i december 2017.

– Vi bedömer att det kan finnas risker med detta bergkross där det nu används på annan plats, säger Sofia Larsen på miljöförbundet.

Hur stora är riskerna?

– De eventuella riskerna beror på till exempel krossmassornas försurningsförmåga, platsens och omgivningens förutsättningar och hur mycket bergkross det handlar om, säger Larsen.

Efter miljömissen: 700 jobb borta

Albybergs företagspark i Haninge skulle bli "landets grönaste företagspark", enligt Haninge kommun. Få hade tänkt på det svavelrika berget i områden när parken började anläggas. Foto: Sacharias Källdén

Har sålt hundratusentals ton

Skanska har inte kunnat spåra bergskrossen till de platser den sålts. I handlingar som Mitt i tagit del av har man har svarat myndigheterna att man saknar en sammanställning av totalt krossade bergsmängder vid Albyberg sedan 2012 då exploateringen av parken inleddes.

Men 2014 uppgick Skanskas totala försäljning av stenkross från Albyberg till omkring cirka 325 000 ton och 2017 till 130 000 ton, enligt uppgifter Mitt i tagit del av.

De misstänkt sulfidförande bergsmassorna, som alltså läcker ut metaller, såldes som en legitimerad produkt till åkerier av Skanska och har använts vid anläggningsarbeten i regionen. Länsstyrelsen anmälde misstänkt miljöbrott i parken i augusti 2018.

En mätkarta från Skanska själva från mars 2018 visar att det är höga eller förhöjda halter sulfidberg, alltså svavelberg, över nästan hela företagsparken.

Skanska-anställd hävdade att svavelberget var väl känt

I samtal mellan en Skanska-anställd vid Albyberg och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i december 2017 framgick, enligt vad den då anställde sade, att Skanska åtminstone sedan 2014 hade känt till att det fanns svavelrikt berg vid Albyberg, utan att några åtgärder hade vidtagits. Det visar anteckningar från ödertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Den anställdes påståenden har såväl Skanska och Albyberg fastigheter AB tagit avstånd från och den tidigare Skanska-anställde jobbar inte kvar på byggbolaget.

Mitt i frågar Skanska varför de överklagade miljöförbundets förbud mot bolaget att sälja misstänkt sulfidförande bergkross från Albyberg.

”För att undersöka möjliga säkra metoder för att kunna använda berget med sulfid. Myndigheterna har nu angett en metod för hur berget ska blandas ut med kalk och lämnas kvar på fastigheten”, skriver kommunikatören Olof Rundgren i mejl.

Anser ni att ni har ett ansvar i att bergmassorna kan ha förorenat även andra områden än Albyberg?

”Vi har ingen kännedom om att bergsmassor från verksamheten i Albyberg skulle ha orsakat problem till exempel i samband med anläggningsarbeten”, skriver Olof Rundgren.

Olof Rundgren uppger att Skanska, trots att bolaget överklagade förbudet, upphörde att bryta berg i Albyberg i december 2017.

De misstänkt sulfidförande bergsmassor som finns kvar i Albyberg i dag måste kalkbekämpas.

Bergkross vanligt vid vägbyggen

Bergkross är den vanligaste typen av stenmaterial vid vägbyggen och bryts och sprängs från naturligt berg. Det kallas också ballast och kommer i regel från bergtäkter eller tunnel- och bergarbeten.

Sulfidförande berg, alltså berg som är naturligt rik på svavel och förorenar mark, vatten och däribland fiskarter, har blivit ett nytt problem för tillsynsmyndigheterna i samband med bland annat utbyggnaden av Albybergs företagspark och arbetet med Förbifart Stockholm vid Kungens kurva.

I Skanskas krossningsanmälan inför exploateringen vid Albyberg, som startade 2012, togs inga risker med sulfidförande berg upp.

I Albyberg har Skanska brutit och krossat berg på uppdrag från fastighetsägaren Albyberg fastigheter AB. Detta har gjorts för att kunna anlägga tomter och stråk. Överskottet av bergkrosset har sålts på öppna marknaden.

2 000 arbetstillfällen planeras i Albybergs företagspark när den väl är utbyggd.

Visa merVisa mindre