Edda fornpark är intressant för att den beskriver övergången mellan nomadiserande jordbruk och bofast befolkning. Foto: Stefan Källstigen

Återvinningsstation i Odenslunda blir gravplatsparkering

Återvinningsstationen på Anevägen i Odenslunda tas bort. Marken ska bli till parkeringar igen, när arbetet med Edda fornpark färdigställs.

  • Publicerad 17:20, 22 maj 2020

Den som använt sig av returstationen på Anevägen får från och med slutet av maj i stället närmast till någon av de två stationerna längs med Sandavägen.

Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för och placerar ut stationerna. Kommunen upplåter marken.

Det finns i dagsläget ingen ersättningsplats eller station planerad, säger Celeste Hoffman, kretsloppschef på Upplands Väsby kommun.

Marken blir parkering

Historiska monument är ingen bristvara i Upplands Väsby. Kommunen är bland annat den runstenstätaste i hela Sverige.

De senaste åren har arkeologer arbetat i området kring Edda fornpark, som visat sig vara en mycket tidig del i Väsbys historia. Det är Väsbys äldsta gravfält, från någon gång mellan bronsåldern och järnåldern, omkring 800 till 300 år före kristus, berättar Nils Odén, stadsträdgårdsmästare i Upplands Väsby.

Platsen, dagens Eddaparken, bör på den tiden ha uppfattats som helig på något sätt, eftersom man tog sig ända hit för att begrava sina döda. Här lät man anlägga en processionsväg, vilken startade där återvinnings-containrarna står idag och slutade uppe på den plana yta nästan på krönet, där vi förmodar att olika ceremonier kopplade till kremationerna av de döda ägde rum.

Ovanligt i hela Sverige

Många av de som begravdes levde ett nomadiserande bondeliv runt om på öarna som i dag kallas Upplands Väsby. Eddaparken innehåller minst 200 gravar, som förmodligen är långt fler. Enligt Nils Odén är den här typen av gravfält ovanliga i Sverige.

– Det är anmärkningsvärt att sockengränsen mellan Ed- och Hammarby socknar senare drogs rakt genom gravfältet! Det kan tolkas som att platsen var av stor vikt för ett mycket större område än en lokal by, och det långt fram i tiden!

Återvinning närmare hemmet

I och med att arbetet med Edda färdigställts, tar kommunen tillbaka marken som stationerna står på.

Siffror visar att Väsbybor återvinner minst i hela Stockholms län. Bland annat tros få och stökiga stationer vara en av de bakomliggande anledningarna.

Från och med nästa år har regeringen beslutat att svenskar ska ha närmare till återvinning. Något Väsbyborna ställer sig bakom.

 På längre sikt är det beroende av hur framtida insamlingssystem kommer att utformas, säger kretsloppschefen Celeste Hoffman.